Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Kerro komissiolle, millaista kestävän tuotannon ja kulutuksen pitäisi olla

Bryssel 1. helmikuuta 2012 – Maailman väkiluvun arvioidaan nousevan 9 miljardiin vuoteen 2050 mennessä. Ruoan, rehun ja kuidun kysynnän ennustetaan kasvavan 70 prosentilla koko maailmassa. Jotta taloudet menestyisivät tällaisessa tilanteessa, niiden on käytettävä luonnonvaroja paljon tehokkaammin. Kulutustottumuksistamme ja tuotantomenetelmistä riippuu, miten Euroopan käy näissä oloissa. Tästä syystä komissio aikoo tarkistaa EU:n kulutus- ja tuotantopolitiikan, ja se on käynnistänyt julkisen kuulemismenettelyn, joka kestää 3. huhtikuuta saakka.

Kuten viime syyskuussa hyväksytyssä Etenemissuunnitelmassa kohti resurssitehokasta Eurooppaa esitettiin, jos haluamme pystyä tulevaisuudessa tyydyttämään tarpeemme ja säilyttämään entisen hyvinvoinnin tason, on yritysten tuotettava enemmän lisäarvoa vähäisemmillä panoksilla ja kuluttajien on ryhdyttävä kuluttamaan tuotteita ja palveluja ekologisemmin eli kestävämmin. Tämän vuoksi Euroopan komissio tarkastelee paraikaa uudelleen kestävään kulutukseen ja tuotantoon liittyviä toimiaan varmistaakseen, että Eurooppa pystyy niiden avulla käyttämään resurssejaan tehokkaammin ja että ne panisivat Euroopan pitkän aikavälin kestävyyteen viitoitetulle tielle.

Kestävän kulutuksen ja tuotannon politiikan uudelleentarkasteluun kuuluu myös laaja yleisökysely, jolla komissio hakee palautetta toimistaan neljällä keskeisellä alalla. Seuraavien yhdeksän viikon aikana pyydetään mielipiteitä eri vaihtoehdoista kunnianhimoisemmalle kestävän kulutuksen ja tuotannon politiikalle. Tämä internetissä toteutettava kysely on osa laajempaa pohdintaa, josta saadaan aineksia poliittisille aloitteille, jotka on määrä hyväksyä ennen vuoden 2012 loppua.

Julkisessa kuulemisessa kehotetaan kaikkia asiasta kiinnostuneita kertomaan mielipiteensä siitä, miten parhaiten kehitettäisiin EU:n kestävän kulutuksen ja tuotannon politiikkaa neljällä osa-alalla, ja kohdennettua palautetta pyydetään siis seuraavista asioista:

  • tuotesuunnittelu-, kierrätys- ja jätehuoltopolitiikat ym.;

  • ympäristöä säästävät julkiset hankinnat (julkisia laitoksia rohkaistaan suosimaan ympäristöystävällisiä ratkaisuja);

  • toimet, joilla pyritään parantamaan tuotteiden ympäristöjalanjälkeä eli ympäristötehokkuutta;

  • toimet, joilla pyritään parantamaan organisaatioiden ympäristöjalanjälkeä eli ympäristötehokkuutta.

Kysely kattaa laajasti EU:n eri politiikanalat, ja siinä on siksi noin 50 kysymystä. Noin puolet on osoitettu suurelle yleisölle ja loput erikoistuneemmille sidosryhmille, kuten hallituksille, toimialajärjestöille ja yksityisille yrityksille.

Tausta

Kestävä kulutus ja tuotanto on ollut eräs Euroopan unionin keskeisistä tavoitteista siitä lähtien kun Maastrichtin sopimus allekirjoitettiin vuonna 1992. Keskeinen ajatus on, että meidän on tyydytettävä omat kulutustarpeemme sellaisella tavalla, ettemme estä tulevia sukupolvia täyttämään omia kulutustarpeitaan. Maastrichtin sopimuksessa kehotetaan sisällyttämään kestävyysnäkökulma ja ‑tavoitteet kaikkiin EU:n politiikanaloihin, jotta ne voivat yhdennetyllä tavalla myötävaikuttaa talouteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien tavoitteiden saavuttamiseen.

Ensimmäinen jäsennetty ja yhteisvaikutuksiin tähtäävä toimien ja ehdotusten paketti sisältyi vuonna 2008 julkaistuun kestävän kulutuksen ja tuotannon ja kestävän teollisuuspolitiikan toimintaohjelmaan. Näiden toimien tavoitteena on parantaa tuotteiden ympäristövaikutuksia ja edistää ympäristöystävällisempien tuotteiden kysyntää. Näissä puitteissa on sittemmin toteutettu monia aloitteita, mutta kulutuksen kielteisten ympäristövaikutusten käsittelemiseksi ja kuluttajien voimauttamiseksi resurssitehokkaaseen kulutukseen tarvitaan kunnianhimoisempia suunnitelmia.

Tällä hetkellä kestävän kulutuksen ja tuotannon sekä kestävän teollisuuspolitiikan poliittinen perusta on Eurooppa 2020 -strategia, jossa on tavoitteeksi asetettu älykäs, kestävä ja osallistava kasvu. Tämä strategia on nyt Euroopan tärkein strategia kasvun ja työpaikkojen luomiseksi. Kestävän kulutuksen ja tuotannon politiikka myötävaikuttaa myös Eurooppa 2020 ‑strategian resurssitehokkuutta koskevaan lippulaiva-aloitteeseen. Se auttaa muuntamaan resurssitehokkuuspolitiikan makrotason tavoitteet (talouskasvun irrottaminen resurssien käytöstä ja ympäristön tuhoamisesta) mikrotason tavoitteiksi, jolloin yksittäisiä talouden toimijoita kannustetaan taloudellisesti mahdollisimman hyvään ympäristösuoritukseen.

Lisätietoja:

Kyselyyn voi vastata seuraavalla sivustolla:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

Lisätietoja kestävän kulutuksen ja tuotannon politiikasta on sivustolla http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar