Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Komisjon ootab teie arvamusi selle kohta, kuidas säästlikumalt toota ja tarbida

Brüssel, 1. veebruar 2012. Maailma elanikkond kasvab 2050. aastaks eeldatavasti 9 miljardi inimeseni ning ülemaailmne nõudlus toidu, sööda ja tekstiilkiu järele võib ennustuste kohaselt kasvada 70% võrra. Sellistes tingimustes edu saavutamiseks tuleb loodusvarasid kõigis majandusharudes palju tõhusamalt kasutada. Sellest, kuidas me tarbime ja toodame, saab alus Euroopa eduloole või läbikukkumisele. Seepärast kavatseb komisjon läbi vaadata ELi tarbimis- ja tootmispoliitika ning on käivitanud avaliku arutelu, mis jääb avatuks 3. aprillini.

Nagu on osutatud veebilehel Roadmap to a Resource Efficient Europe esitatud tegevuskavas, mis võeti vastu möödunud aasta septembris, peavad ettevõtted tootma suuremat lisandväärtust väiksemate tootmiskuludega ning tarbijad kohanduma säästvamate tarbimisharjumustega nii toodete kui teenuste tarbimisel, kui tahame rahuldada oma vajadusi ja säilitada tulevikus sama kõrget heaolutaset. Seda silmas pidades vaatab Euroopa Komisjon praegu läbi meetmeid säästva tarbimise ja tootmise edendamiseks, soovides tagada, et need aitaksid Euroopal kasutada oma ressursse tõhusamalt ning suunata ta pikaajalise säästva arengu kursile.

Ühe osana säästva tarbimise ja tootmise poliitikast on komisjon algatanud laiaulatusliku avaliku arutelu oma meetmete üle neljas peamises valdkonnas. Järgneva üheksa nädala jooksul oodatakse arvamusi erinevate võimaluste kohta, mis aitaksid muuta säästva tarbimise ja tootmise poliitikat edaspidi veelgi ambitsioonikamaks. See veebipõhine arutelu on osa laiemast analüüsist, millele tuginevad poliitilised algatused, mis on kavas vastu võtta enne 2012. aasta lõppu.

Kõiki huvirühmi kutsutakse osalema avalikus arutelus ning avaldama oma arvamust selle kohta, kuidas kõige edukamalt parandada ELi säästva tarbimise ja tootmise poliitikat. Sihipärast tagasisidet oodatakse järgmises neljas valdkonnas:

  • tootearendus, ringlussevõtt ja jäätmekäitlus jne;

  • keskkonnahoidlik riigihange (julgustada riigiasutusi eelistama keskkonnasäästlikke lahendusi);

  • toodete keskkonnatoime parandamise meetmed (toote ökoloogiline jalajälg);

  • organisatsioonide keskkonnatoime parandamise meetmed (organisatsiooni ökoloogiline jalajälg).

Kõnealune arutelu on ELi poliitikavaldkondade laiaulatuslik ülevaade ning see hõlmab seepärast umbes 50 küsimust. Ligi pooled neist on mõeldud laiamale üldsusele ja ülejäänud erialasemat teavet valdavatele sidusrühmadele, nagu valitsusasutused, tööstusühendused ja eraettevõtted.

Taust

Säästev tarbimine ja tootmine on olnud Euroopa Liidu üks põhieesmärke alates ELi lepingu allakirjutamisest Maastrichtis 1992. aastal. Selle põhimõte on rahuldada meie tarbimisvajadusi nii, et me ei vähenda tulevaste põlvkondade võimet rahuldada nende tarbimisvajadusi. Nimetatud lepingus kutsutakse üles kaasama jätkusuutlikkuse kaalutlusi ja eesmärke kõigisse Euroopa poliitikavaldkondadesse, et üheskoos aidata kaasa majandus-, keskkonnaalaste ja sotsiaalsete eesmärkide saavutamisele.

Esimene struktureeritud ja sünergiline meetmete ja ettepanekute pakett, mille eesmärk oli toodete keskkonnatoime parandamine ja nõudluse suurendamine säästvamate toodete järele, lisati säästva tarbimise ja tootmise ning säästva tööstuspoliitika tegevuskavasse, mis avaldati 2008. aastal. Sestsaadik on nimetatud tegevuskava raames ellu viidud palju algatusi, kuid nüüd tuleb välja töötada veelgi auahnemad plaanid, et võidelda tarbimise negatiivse keskkonnamõju vastu ja suurendada tarbijate soovi minna üle ressursitõhusamale tarbimisele.

Säästva tarbimise ja tootmise ning säästva tööstuspoliitika tegelik poliitiline taust on strateegia „Euroopa 2020”, milles on sätestatud aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia ja mis on praegu Euroopa peamine strateegia majanduskasvu ja tööhõive soodustamiseks. Säästva tarbimise ja tootmise poliitika panustab samuti strateegia „Euroopa 2020” ressursitõhususe juhtalgatusse, aidates teisendada ressursitõhususe poliitika makrotasandi eesmärke (lõpetada majanduskasvu sõltuvus loodusvarade kasutamisest ja keskkonna olukorra halvenemisest) mikrotasandi eesmärkideks, kannustades seeläbi üksikuid ettevõtjaid saavutama parimat keskkonnategevuse tulemuslikkust, mis on majanduslikult võimalik.

Lisateave

Küsitlusvormi saab täita järgmisel aadressil:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

Täpsemalt vaata säästva tarbimise ja tootmise poliitika kohta: http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar