Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Komise zjišťuje vaše názory na udržitelnější produkci a udržitelnější spotřebu

V Bruselu 1. února 2012 – Do roku 2050 má celosvětová populace dosáhnout 9 miliard lidí a podle předpovědí se má celosvětově o 70 % zvýšit poptávka po potravinách, krmivech a vláknech. Pokud mají za těchto podmínek prosperovat, budou hospodářství muset daleko účinněji využívat přírodní zdroje. Způsob naší spotřeby i produkce bude klíčový v tom, zda Evropa v tomto procesu uspěje, anebo ztroskotá. Komise tudíž hodlá zrevidovat politiku spotřeby EU a politiku produkce EU a zahájila veřejnou konzultaci, která potrvá do 3. dubna.

Jak je uvedeno v Plánu pro Evropu účinněji využívající zdroje přijatém v září, pokud chceme být s to uspokojit své potřeby a udržet si stejnou úroveň blahobytu v budoucnu, budou muset společnosti produkovat více přidané hodnoty s méně vstupy a spotřebitelé budou muset přijmout udržitelnější vzorce spotřeby, pokud jde o produkty a služby. V rámci toho nyní Evropská komise reviduje svá opatření k udržitelné spotřebě a udržitelné produkci, aby se zajistilo, že napomohou Evropě k účinnějšímu využívání zdrojů a navedou Evropu na cestu k dlouhodobé udržitelnosti.

Jako součást revize své politiky udržitelné spotřeby a udržitelné produkce zahájila Komise rozsáhlou veřejnou konzultaci o svých opatřeních ve čtyřech významných oblastech. Po nastávajících devět týdnů se budou zjišťovat názory na různé možnosti pro ambicióznější budoucí politiku v oblasti udržitelné spotřeby a udržitelné produkce. Tato internetová konzultace je součástí širšího procesu reflexe, který vyústí v politické iniciativy, k jejichž přijetí má podle plánu dojít před koncem roku 2012.

Veřejná konzultace vyzývá všechny zainteresované strany, aby se podělily o názory na nejlepší způsoby zlepšení politik EU u udržitelné spotřeby a udržitelné produkce ve čtyřech oblastech, s cílem opatřit zacílenou zpětnou vazbu:

  • politiky týkající se designu produktů, recyklace a hospodaření s odpady atd.;

  • ekologické zadávání veřejných zakázek (pobízení veřejných orgánů k upřednostňování řešení šetrných k životnímu prostředí);

  • opatření ke zlepšení environmentální výkonnosti výrobků (dopad produktu na životní prostředí / Product Environmental Footprint – PEF);

  • opatření ke zlepšení environmentálního profilu organizací (dopad organizace na životní prostředí / Environmental Footprint of Organization – OEF);

Konzultace je širokým přehledem politik EU, proto obnáší zhruba 50 otázek. Přibližně polovina z nich jsou pro obecnou veřejnost a zbytek je zacílen na specializovanější skupiny zúčastněných stran, například na orgány veřejné správy, průmyslové svazy a soukromé společnosti.

Souvislosti

Udržitelná spotřeba a udržitelná produkce jsou základním cílem pro Evropskou unii od podepsání Smlouvy o EU v Maastrichtu v roce 1992. Ústřední myšlenkou je uspokojovat naše vlastní spotřební potřeby tak, abychom nezbavovali budoucí generace schopnosti uspokojovat jejich vlastní spotřební potřeby. Smlouva vyzývá k začlenění úvah a cílů ohledně udržitelnosti do všech evropských politik, aby tyto politiky mohly celistvě přispívat k dosahování hospodářských, environmentálních a sociálních cílů.

První strukturovaný a synergický balík opatření a návrhů na zlepšení environmentální výkonnosti výrobků a na stimulaci poptávky po udržitelnějším zboží byl začleněn do Akčního plánu na udržitelnou spotřebu a udržitelnou produkci a udržitelnou průmyslovou politiku, který byl zveřejněn v roce 2008. V tomto rámci bylo od té doby provedeno mnoho iniciativ, je však třeba vypracovat ambicióznější plány k řešení negativních environmentálních dopadů spotřeby a umožnit spotřebitelům přejít na spotřebu šetrnější ke zdrojům.

Vlastním politickým pozadím pro udržitelnou spotřebu a udržitelnou produkci a udržitelnou průmyslovou politiku je strategie Evropa 2020, s níž by měl být dosažen inteligentní, udržitelný růst podporující začlenění a jež je nyní hlavní strategií Evropy pro vytváření růstu a zaměstnanosti. Politika v oblasti udržitelné spotřeby a udržitelné produkce také přispívá ke stěžejní iniciativě strategie Evropa 2020 na účinné využívání zdrojů tím, že pomáhá převádět cíle politiky účinného využívání zdrojů z makroúrovně (oddělení hospodářského růstu od využívání zdrojů a zhoršování životního prostředí) na cíle na mikroúrovni, a tím vede jednotlivé hospodářské aktéry k dosahování nejlepší ekonomicky možné environmentální výkonnosti.

Další informace:

Do konzultace je možné se zapojit na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

Podrobnější informace o politice udržitelné spotřeby a udržitelné produkce lze najít na internetové adrese: http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 2953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar