Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 3. septembrī

Digitalizācijas programma. Komisija aicina veicināt bezvadu inovācijas, izmantojot radiofrekvenču spektra koplietošanu

Eiropas Komisija šodien paziņoja par risinājumu sakarā ar mobilās un bezvadu datplūsmas straujo attīstību, dodot iespēju bezvadu tehnoloģijām, ieskaitot platjoslas, kopīgi izmantot radiofrekvenču spektru.

Ar jaunajām tehnoloģijām radiofrekvenču spektru ir iespējams kopīgi lietot vairākiem lietotājiem, piemēram, interneta pakalpojumu sniedzējiem, vai, piemēram, citiem mērķiem izmantot pieejamo radiofrekvenču spektru, kas atrodas starp TV frekvencēm. Valsts spektra regulējums bieži neatspoguļo jaunās tehniskās iespējas, tādēļ mobilo tīklu un platjoslas lietotāji riskē sniegt nekvalitatīvus pakalpojumus, pieaugot pieprasījumam, un nav iespējams izmantot vienotu tirgu ieguldījumiem šādos sakaru tirgos.

Koordinēta Eiropas pieeja spektra koplietošanai radīs lielāku mobilo tīklu jaudu, lētākus bezvadu platjoslas pakalpojumus un jaunus tirgus, piemēram, tirgojamas sekundārās tiesības uz attiecīgu radiofrekvenču spektra daļu.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krūsa, kas atbild par Eiropas Digitalizācijas programmu, saka: "Radiofrekvenču spektrs ir ekonomikas skābeklis, to izmanto katra persona un uzņēmums. Ja mēs iztērēsim visu spektru, tad mobilie tīkli un platjosla vairs nedarbosies. Tas nav pieļaujams — mums ir jāgūst maksimāls labums no šā ierobežotā resursa, to vairākkārtīgi izmantojot un no tā izveidojot vienotu tirgu. Mums ir vajadzīgs vienots spektra tirgus, lai atgūtu vadošās pozīcijas pasaulē mobilo sakaru un datu nozarē un piesaistītu vairāk ieguldījumu pētniecībai un izstrādei."

Ar pirmo pasākumu ES jaunajā radiofrekvenču spektra politikas programmā (IP/12/141) Komisija šodien aicina:

1) regulatorus atbalstīt bezvadu inovāciju, uzraugot un, iespējams, paplašinot harmonizētās iekšējā tirgus joslas, kurās nav nepieciešama licence (t. s. bezlicenču joslas) ar attiecīgiem pasākumiem saskaņā ar Radiofrekvenču spektra lēmumu (676/2002/EK);

2) sekmēt konsekventu regulatīvo pieeju visā ES kopīgas izmantošanas tiesībām, kas nodrošina stimulus un juridisko noteiktību visiem lietotājiem (pašreizējiem un jauniem), kuri spēj koplietot vērtīgos frekvenču spektra resursus.

Vispārīga informācija

Radiofrekvenču spektrs ir ne tikai ārkārtīgi vērtīgs, bet arī arvien vairāk ierobežots resurss. Tas aizvien biežāk tiek izmantots plašam lietojumu klāstam dažādās nozarēs un ir priekšnosacījums bezvadu platjoslas sistēmām. Krasais pieprasījuma pieaugums, ko virza, piemēram, mobilās skaitļošanas ierīces, bezvadu interneta piekļuves vietas, kā arī viedie elektrotīkli un rūpniecības automatizācija, nozīmē, ka Eiropai šis ierobežotais resurss ir jāizmanto efektīvāk nekā agrāk.

Nozares avoti prognozē, ka globālais mobilo datu pārraides apjoms līdz 2015. gadam ik gadu palielināsies par 26 %. Līdz tam laikam vairāk nekā 7 miljardi tālruņu, planšetdatoru un citu mobilo ierīču būs pieslēdzami internetam.

Pie citām bezvadu inovācijām, kas izmanto radiofrekvenču spektru, pieskaitāmi bezvadu sensori un tālvadības pultis, kas darbina viedās sistēmas (piemēram, izslēdzot gaismu, kad mūsu nav mājās, vai regulējot gaisa kondicionēšanas sistēmas atkarā no temperatūras). Harmonizētajā 863-870 MHz bezlicenču joslā vien Eiropā ik gadu pārdod vismaz 40 miljonus tādu bezvadu ierīču.

Tomēr augošais pieprasījums pēc bezvadu savienojuma drīz pārsniegs pieejamā radiofrekvenču spektra iespējas. Piemēram, vairs nav brīva frekvenču spektra, un spektra pārdalīšana jauniem lietojumiem izmaksā dārgi, jo īpaši, ja pašreizējiem lietotājiem ir jābeidz darbība.

Pateicoties tehnoloģijas sasniegumiem, kopīga piekļuve spektram ļauj izmantot papildu līdzekļus, neapdraudot vēsturiskā licences turētāja tiesības izmantot frekvences. Piemēram, daudzas jaunas bezvadu tehnoloģijas ir projektētas tā, lai varētu koplietot joslas, kurās nav nepieciešama licence (bezlicenču joslas). Citas ļauj izmantot spektra papildu resursus, piemēram, nodrošinot bezvadu platjoslas pakalpojumus TV frekvenču starpās (t. s. "baltajos plankumos").

Lai gūtu vislielāko labumu no šādas pieejas spektra koplietošanai, ir jānovērš regulatīvie šķēršļi un ES līmenī jāparedz veicināšanas pasākumi. Jo īpaši jaunajai regulatīvajai pieejai ir jādod garantētas tiesības dažādiem lietotājiem, ieskaitot pašreizējos tiesību turētājus, kopīgi izmantot attiecīgo frekvenču joslu un saņemt garantētu aizsardzību pret traucējumiem.

Pastāvīgi īstenojot spektra uzskaiti atbilstoši RSPP, tiks nodrošināta vajadzīgā informācija par frekvenču joslu izmantojumu, un tādējādi tiks atvieglināta labvēlīgu koplietošanas iespēju (BSO) apzināšana vienotajā tirgū gan attiecībā uz licencēto, gan bezlicenču spektru. Kad BSO būs noteiktas, tās varēs minēt uzskaitē kā etalonu citām ģeogrāfiskām teritorijām vai līdzīgiem lietojumiem citās frekvenču joslās.

Komisija vēlas saņemt atbalstu no Eiropas Parlamentam un Padomes, lai Eiropā izveidotu šādu progresīvāku normatīvo vidi.

Noderīgas saites

Memo/12/636 Digitalizācijas programma — Radiofrekvenču spektra maksimizācija, to koplietojot

Vietne par kopīgu piekļuvi spektram

Komisijas Paziņojums

Kopsavilkums sabiedrībai

Digitalizācijas programma — Radiofrekvenču spektra politika

Nēlī Krūsas tīmekļa vietne

Nēlī Krūsas Twitter konts

Kontaktpersonas:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar