Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. rugsėjo 3 d., Briuselis

Skaitmeninė darbotvarkė. Komisija siekia skatinti belaidžio ryšio inovacijas dalijantis radijo spektru

Šiandien Europos Komisija paskelbė, kad sudarydama galimybes belaidžio ryšio technologijomis, tarp jų – plačiajuosčiu ryšiu, naudotis dalijantis radijo spektru planuoja spręsti vis didėjančio judriuoju ir belaidžiu ryšiu perduodamų duomenų srauto klausimą.

Dėl naujų technologijų keli naudotojai, pavyzdžiui, interneto paslaugų teikėjai, gali dalytis radijo spektru arba kitais tikslais naudotis prieinamu spektru, pavyzdžiui, tarp televizijos dažnių. Nacionalinės radijo spektrą reglamentuojančios taisyklės dažnai neatspindi naujų techninių galimybių, todėl kyla grėsmė, kad didėjant paklausai, judriojo bei plačiajuosčio ryšio naudotojai gali gauti prastas paslaugas, o bendrojoje rinkoje užkertamas kelias investicijoms į tokias ryšių rinkas.

Europoje laikantis koordinuoto požiūrio į dalijimąsi radijo spektru didės judriojo ryšio tinklo pajėgumas, atpigs belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugos ir atsivers naujos rinkos, pavyzdžiui, prekybos antrinėmis teisėmis į jau paskirstytą radijo spektrą

Už Europos skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Radijo spektras – tai ekonomikos deguonis. Jį naudoja kiekvienas žmogus ir įmonė. Jei jo nebeliks, judriojo ryšio tinklai ir plačiajuostis ryšys nebeveiks. Tai nepriimtina, privalome maksimaliai panaudoti šį ribotą išteklių pasirūpindami jo pakartotiniu panaudojimu ir sukurdami bendrąją jo rinką. Bendrosios spektro rinkos mums reikia tam, kad mūsų pramonė atgautų pirmaujančias pozicijas pasaulyje judriojo ryšio ir duomenų perdavimo srityse ir kad pritrauktume daugiau investicijų į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą.“

Įgyvendinant naują ES radijo spektro politikos programą (IP/12/141) Komisija pirmiausia ragina imtis toliau nurodytų veiksmų.

1. Reguliavimo institucijos atitinkamomis priemonėmis pagal Radijo spektro sprendimą (676/2002 EK) skatinamos remti belaidžio ryšio srities inovacijas joms stebint suderintas vidaus rinkos radijo dažnių juostas, kuriomis naudotis nereikia licencijų, ir sudarant daugiau galimybių jomis naudotis.

2. Skatinama visoje ES nuosekliai reguliuoti bendras naudojimosi radijo spektru teises tokiu būdu, kad būtų suteiktos paskatos ir suteikiant teisinį tikrumą visiems – esamiems ir naujiems – naudotojams, galintiems dalytis vertingais radijo spektro ištekliais.

Pagrindinė informacija

Radijo spektras yra itin vertingas, tačiau vis labiau senkantis išteklius. Juo vis dažniau naudojamasi įvairių sektorių prietaikoms, be to, jis – būtinas, kad veiktų belaidis plačiajuostis internetas. Radijo spektro paklausa vis didėja, pavyzdžiui, dėl judriojo ryšio kompiuterinių prietaisų, viešosios belaidžio interneto prieigos taškų, pažangiųjų elektros tinklų ir pramonės automatizavimo, o t ai reiškia, kad Europa šį ribotą išteklių privalo naudoti efektyviau negu praeityje.

Pagal sektoriaus šaltinių prognozes pasaulinis judriojo ryšio duomenų srautas iki 2015 m. kasmet didės 26 %. Tais metais bus naudojama daugiau kaip 7 mlrd. telefonų, planšetinių kompiuterių ir kitų judriojo ryšio prietaisų, kuriais bus galima prisijungti prie interneto.

Kitų belaidžio ryšio, kuriam naudojamas radijo spektras, inovacijų pavyzdžiai – belaidžio ryšio jutikliai ir nuotolinio valdymo įranga, kuria kontroliuojamos pažangiosios sistemos (pvz., šviesai išjungti gyventojams nesant namuose ar oro kondicionavimo sistemoms reguliuoti pagal temperatūrą). Vien tokių belaidžio ryšio prietaisų, kurie naudojasi suderinta nelicencijuojama 863–870 MHz dažnio juosta kasmet Europoje parduodama mažiausiai 40 mln.

Belaidžio ryšio paklausa didėja, tačiau radijo spektro jai patenkinti nepakanka. Pavyzdžiui, spektro nebeliko, o perskirstyti esamą spektrą naujiems naudotojams brangu, ypač jei jo reikėtų gauti iš dabartinių naudotojų.

Dėl technologijų pažangos radijo spektru naudojantis bendrai, sukuriama papildomų išteklių nepažeidžiant esamo licencijos savininko teisių naudotis dažniais. Daugelis naujų belaidžių technologijų pritaikytos dalytis nelicencijuojamomis dažnių juostomis. Yra ir tokių technologijų, kurios sudaro galimybių naudotis papildomais spektro ištekliais, pavyzdžiui, teikiant belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugas nenaudojamuose televizijos transliavimo dažnių intarpuose (vadinamieji laisvieji ruožai).

Kad dalijimasis spektru duotų kuo daugiau naudos, reikia pašalinti reguliavimo kliūtis ir numatyti paskatas ES lygmeniu. Visų pirma naujais reguliavimo metodais įvairiems naudotojams, įskaitant dabartinius licencijų savininkus, turės būti užtikrintos teisės bendrai naudotis tam tikra dažnių juosta garantuojant apsaugą nuo trukdžių.

Šiuo metu pagal RSPP įgyvendinant radijo spektro naudojimo aprašo nuostatas bus gauta svarbios informacijos apie dažnių juostų naudojimą, todėl bus lengviau nustatyti naudingo bendro naudojimosi tiek licencijuojamu, tiek nelicencijuojamu radijo spektru galimybes bendrojoje rinkoje. Apibrėžus šias naudingas bendro naudojimosi galimybes, jas taip pat bus galima įtraukti į aprašą kaip lyginamuosius standartus kitoms geografinėms sritims arba panašiam naudojimui kito dažnio juostose.

Siekdama Europoje sukurti šią pažangesnę reguliavimo aplinką, Komisija siekia Europos Parlamento ir Tarybos paramos.

Naudingos nuorodos

MEMO/12/636 Skaitmeninė darbotvarkė. Maksimaliai išnaudoti radijo spektrą juo naudojantis bendrai

Bendros prieigos prie radijo spektro svetainė

Komisijos komunikatas

Santrauka piliečiams

Skaitmeninė darbotvarkė. Radijo spektro politika

Neelie Kroes svetainė

Neelie Kroes tinkle „Twitter“

Asmenys ryšiams:

Ryan Heath (+32-2) 296 17 16, „Twitter“: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32-2) 299 90 19


Side Bar