Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 3. syyskuuta 2012

Digitaalistrategia: Komissio haluaa edistää langattomia innovaatioita radiotaajuuksien yhteiskäytön avulla

Euroopan komissio julkisti tänään suunnitelmat, joiden avulla voidaan vastata matkaviestinnän ja langattoman dataliikenteen räjähdysmäiseen kasvuun huolehtimalla radiotaajuuksien yhteiskäytöstä langattomissa tekniikoissa, myös laajakaistassa.

Uusien teknologioiden avulla useat käyttäjät – kuten internetpalvelujen tarjoajat – voivat käyttää taajuuksia yhdessä tai käyttää esimerkiksi television taajuuskaistojen väliin jääviä taajuuksia muihin tarkoituksiin. Kansallisessa taajuuksien sääntelyssä ei useinkaan oteta huomioon uusia teknisiä mahdollisuuksia, mihin liittyy riski laajakaistan käyttäjien palvelujen heikentymisestä kysynnän kasvaessa. Se myös estää sisämarkkinoiden muodostumista näillä viestintämarkkinoilla tehtäville investoinneille.

Koordinoitu eurooppalainen lähestymistapa taajuuksien yhteiskäyttöön lisää matkaviestinverkon kapasiteettia, alentaa langattoman laajakaistan hintoja ja avaa uusia markkinoita esimerkiksi jo myönnettyjen taajuusoikeuksien jälleenmyynnille.

”Radiotaajuusspektri antaa taloudelle happea, koska sitä käyttävät kaikki yksityiset ja yritykset," toteaa Euroopan komission varapuheenjohtaja ja digitaalistrategiasta vastaava komissaari Neelie Kroes. ”Jos taajuudet loppuvat, matkaviestinverkot ja laajakaista lakkaavat toimimasta. Tätä ei voida hyväksyä. Meidän on maksimoitava niukat taajuusresurssit huolehtimalla taajuuksien jälleenkäytöstä ja luomalla taajuuksille sisämarkkinat. Taajuuksien sisämarkkinoita tarvitaan, jotta eurooppalainen teollisuus saisi takaisin maailmanlaajuisen johtoaseman matkaviestinnässä ja datansiirrossa ja jotta voitaisiin houkutella lisää t&k-investointeja."

Komissio ehdottaa ensi alkuun seuraavaa EU:n uudessa radiotaajuuspoliittisessa ohjelmassa (IP/12/141):

1) Sääntelyviranomaiset tukevat asianmukaisin toimenpitein radiotaajuuspäätöksen (676/2002/EY) suomien toimivaltuuksien mukaisesti langattomia innovaatioita seuraamalla ja mahdollisesti laajentamalla sellaisia yhdenmukaistettuja sisämarkkinoiden taajuuskaistoja, joiden käyttöön ei vaadita lupaa (ns. lupavapaat taajuuskaistat).

2) Edistetään yhteisten käyttöoikeuksien johdonmukaista sääntelyä kaikkialla EU:ssa siten, että kaikki (uudet ja vanhat) käyttäjät saavat kannustimia ja oikeusvarmuutta arvokkaan taajuusresurssin yhteiskäyttöön.

Tausta

Radiotaajuusspektri on erittäin arvokas mutta myös yhä niukemmaksi käyvä resurssi. Sitä käytetään jatkuvasti enemmän monenlaisissa sovelluksissa monilla eri aloilla, ja se on edellytys langattoman laajakaistan käytölle. Kysynnän räjähdysmäinen kasvu – jota ovat lisänneet muun muassa kannettavat tietotekniset laitteet, WiFi-alueet, älykkäät sähköverkot ja teollisuusautomaatio – merkitsee sitä, että Euroopan on hyödynnettävä rajalliset taajuusresurssit tehokkaammin kuin aiemmin.

Toimialan ennusteiden mukaan maailman mobiilidataliikenne lisääntyy vuoteen 2015 mennessä 26 prosenttia joka vuosi. Vuonna 2015 on käytössä yli 7 miljardia puhelinta, taulutietokonetta ja muuta mobiililaitetta, joissa on internet-yhteys.

Taajuuksia käyttäviin langattomiin innovaatioihin kuuluvat myös langattomat anturit ja kaukosäätimet, jotka ohjaavat älykkäitä järjestelmiä (esim. sammuttamalla valot, kun emme ole kotona, tai säätämällä ilmastointijärjestelmien lämpötilan mukaan). Yksistään 863-870 MHz:n yhdenmukaistetulla lupavapaalla taajuuskaistalla myydään Euroopassa joka vuosi vähintään 40 miljoonaa tällaista langatonta laitetta.

Langattomien yhteyksien kasvava kysyntä törmää kuitenkin tätä kysyntää tyydyttävien radiotaajuuksien rajallisuuteen. Käyttämätöntä radiotaajuusspektriä ei enää ole, ja taajuuksien kohdentaminen uudelleen muuhun käyttöön on kallista, erityisesti jos ne on saatava nykyisiltä käyttäjiltä.

Teknologian kehitys mahdollistaa taajuuksien yhteiskäytön, jossa lisäresursseja voidaan saada tarvitsematta puuttua nykyisen luvanhaltijan oikeuksiin käyttää taajuuksia. Monet uudet langattomat teknologiat on suunniteltu lupavapaiden taajuusalueiden yhteiskäyttöä silmällä pitäen. Lisätaajuuksia vapautuu käyttöön myös esimerkiksi langattomissa laajakaistayhteyksissä, joissa käytetään taajuuksia television käyttämien kaistojen välissä (nk. valkoiset alueet).

Jotta taajuuksien yhteiskäytöstä saataisiin mahdollisimman suuri hyöty, sääntelyyn liittyvät esteet on poistettava ja kannustimia on tarjottava EU:n tasolla. Uudessa sääntelyssä on erityisesti annettava eri käyttäjille, myös nykyisten oikeuksien haltijoille, taatut oikeudet käyttää tiettyä taajuusaluetta yhteisesti ja taattu suoja häiriöriskiltä.

Radiotaajuuspoliittisen ohjelman mukaisesti parhaillaan tehtävä taajuuskartoitus antaa tietoa taajuusalueiden käytöstä ja helpottaa suotuisien yhteiskäyttömahdollisuuksien määrittämistä sisämarkkinoilla sekä luvanvaraisessa että lupavapaassa käytössä. Kun suotuisat yhteiskäyttömahdollisuudet on määritetty, ne voidaan myös merkitä taajuuskartoitukseen lähtökohtana muille maantieteellisille alueille ja vastaavalle käytölle muilla taajuuskaistoilla.

Komissio haluaa Euroopan parlamentin ja neuvoston tuen tällaisen suotuisamman sääntely-ympäristön luomiselle Euroopassa.

Hyödyllisiä linkkejä

MEMO/12/636 Digital Agenda: Maximising radio spectrum efficiency by sharing it

Taajuuksien yhteiskäyttöä koskeva verkkosivu

Komission tiedonanto

Yleistajuinen tiivistelmä

Digitaalistrategia: radiotaajuuspolitiikka

Neelie Kroesin verkkosivusto

Neelie Kroes Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar