Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 3. september 2012

Digitaalarengu tegevuskava: komisjon astub samme, et toetada traadita innovaatilisi lahendusi raadiospektri ühiskasutuse abil

Täna avalikustas Euroopa Komisjon mobiil- ja traadita andmeside kiire kasvuga seotud probleemide lahendamist käsitleva kava, mille kohaselt traadita tehnoloogilised lahendused ja sh lairibaühendused saaksid raadiospektrit jagada.

Tänu uutele tehnoloogilistele lahendustele saavad raadiospektrit jagada mitu kasutajat, nt internetiteenuse osutajad, ning võimalik on ka näiteks ringhäälinguks kasutatavate eri sagedusribade vahelise spektri kasutamine muul eesmärgil. Spektrit käsitlevad riigisisesed õigusaktid ei kajasta tihti uusi tehnoloogilisi võimalusi, mistõttu mobiil- ja lairibaühenduste kasutajate jaoks võib nõudluse kasvades teenuse tase halveneda. Ka takistab see ühtse turu väljaarendamist kõnealuste kommunikatsiooniteenuste valdkonnas.

Euroopa ühine lähenemisviis spektri jagamisele aitaks suurendada mobiilsidevõrkude läbilaskevõimet, vähendada traadita lairibaühenduste hinda ja luua uusi turge näiteks teatava spektri eraldamisega seotud kaubeldavate teiseste õiguste valdkonnas.

Euroopa Komisjoni asepresident, digitaalarengu tegevuskava eest vastutav volinik Neelie Kroes ütles: „Raadiospekter on majanduse liikumapanev jõud, seda kasutavad kõik inimesed ja ettevõtjad. Kui spekter otsa saab, siis mobiilsidevõrgud ja lairibaühendused lakkavad töötamast. Seda ei saa lubada, seega peame kõnealuse napi ressursi maksimeerimiseks seda taaskasutama ja looma vastava ühisturu. Spektri ühisturg tuleb luua selleks, et olla maailmas mobiil- ja andmeside valdkonnas juhtiv tööstus ning meelitada ligi rohkem investeeringuid teadus- ja arendusvaldkonnas”.

ELi uue raadiospektripoliitika programmi (IP/12/141) esimese sammuna seisab komisjon selle eest, et:

1) reguleerijaid toetaksid traadita innovaatilisi lahendusi, jälgides siseturu litsentsivabu ühtlustatud sagedusribasid ja võimaluse korral laiendades neid raadiospektrit käsitleva otsusega (676/2002/EÜ) ette nähtud asjakohaste meetmete abil;

2) kogu ELis kasutataks ühetaolist regulatiivset lähenemisviisi seoses jagatud kasutusõigustega, millega spektrit jagavatele kõigile kasutajatele (nii praegustele kui ka uutele) antakse stiimulid ja tagatakse õiguskindlus.

Taustteave

Raadiospekter on väärtuslik, aga üha napim ressurss. Seda kasutavad järjest enam eri sektorite mitmesugused rakendused ning see on traadita lairibaühenduse eeltingimus. Nõudluse kiire kasv (mida soodustavad näiteks mobiilseks andmetöötluseks kasutatavad seadmed, Wi-Fi leviala, kuid ka arukad elektrivõrgud ja tööstusautomaatika) tähendab, et seda ammenduvat ressurssi tuleb Euroopas kasutada senisest tõhusamalt.

Tööstusharu esindajate prognooside kohaselt kasvab maailma mobiilse andmeside maht 2015. aastaks 26% aastas. Selleks ajaks on kasutusel üle 7 miljardi internetiühendusega telefoni, tahvelarvuti ja muu mobiilsidevahendi.

Muud spektrit kasutavad innovaatilised traadita lahendused on arukate süsteemide puhul kasutatavad traadita sensorid ja kaugjuhtimispuldid (nt kodust ära olles tulede kustutamiseks või temperatuuri reguleerimiseks õhkjahutussüsteemide abil). Ainuüksi ühtlustatud litsentsivabas sagedusribas 863–870 MHz kasutamiseks müüakse Euroopas igal aastal 40 miljonit traadita seadet.

Suurenenud nõudlus traadita ühenduste järele hakkab jõudma tasemele, mida olemasoleva raadiospektri korral on raske rahuldada. Näiteks puudub vaba spektriruum ja uute kasutusviiside jaoks spektri ümberjaotamine on väga kulukas, eriti siis, kui praeguste kasutajate tegevust piiratakse.

Tänu tehnika arengule on võimalik spektri ühiskasutus, mis annab lisaressursse ilma, et see ohustaks tegutsevate litsentsiomanike õigusi kasutada sagedusi. Näiteks on paljud uued traadita tehnoloogilised lahendused mõeldud litsentsivabade sagedusribade jagamiseks. Teised seadmed võimaldavat kasutada näiteks ringhäälinguks kasutatavate eri sagedusribade vahelist täiendavat spektrit (nn valged alad).

Selleks et spektri jagamisest oleks võimalik saada võimalikult palju kasu, tuleb kõrvaldada regulatiivsed takistused ja näha ELi tasandil ette stiimulid. Uued regulatiivsed lähenemisviisid peavad eri kasutajatele, sh praegustele litsentsiomanikele, tagama õiguse kasutada teatavat sagedusriba ühiselt ja tagades kaitse häirete vastu.

Raadiospektripoliitika programmi kohane käimasolev raadiospektri inventuur annab asjakohast teavet sagedusribade kasutamise kohta ja hõlbustab seega soodsate ühiskasutusvõimaluste kindlakstegemist ühisturul nii litsentsiga kui ka litsentsivaba spektri puhul. Kindlakstehtud soodsad ühiskasutusvõimalused võib ka inventuuris ära märkida võrdlusalustena teiste geograafiliste piirkondade või teiste sagedusribade sarnase kasutuse jaoks.

Komisjon toetab Euroopa Parlamenti ja nõukogu, et luua Euroopas parem regulatiivne keskkond.

Kasulikud lingid

MEMO/12/636. Digitaalarengu tegevuskava: raadiospektri ühiskasutus, et sellest võimalikult palju kasu saada

Spektri ühiskasutust käsitlev veebisait

Komisjoni teatis

Lühikokkuvõte

Digitaalne tegevuskava: raadiospektripoliitika

Neelie Kroesi veebisait

Neelie Kroes Twitteris

Kontaktisikud:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar