Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 31 augusti 2012

Tio dagar kvar för att delta i samrådet om EU:s framtid!

Enligt idag publicerade uppgifter har över 8404 EU-medborgare redan gett sina synpunkter på unionens framtid genom att delta i det breda webbaserade samråd om medborgarnas rättigheter och unionens framtid som kommissionen lanserat. På Europadagen den 9 maj gick kommissionen ut med en uppmaning till allmänheten att vara med och bidra till den politiska agendan för de kommande åren och på så hjälpa till att forma det framtida Europa (IP/12/461). Det diskuteras ju mycket idag om begrepp som politisk union, ett federalt Europa eller Europas förenta stater. Det är viktigt att Europeiska unionens framtid inte bara diskuteras av politiker utan också av allmänheten. Det är nu tio dagar kvar för att delta med dina synpunkter. Det kan t.ex. vara åsikter om hur du vill att EU ska utvecklas inom den närmaste framtiden eller hur du vill att EU ska se ut år 2020. Slutdatumet för samrådet är den 9 september.

– I ett skede då den politiska debatten i Europa handlar mycket om framtidsfrågor och man diskuterar olika scenarier för en verklig politisk, ekonomisk och monetär union är det viktigt att ge medborgarna en röst och en möjlighet till aktiv delaktighet i dessa frågor. Det pågående samrådet är ett utmärkt tillfälle för den europeiska allmänheten att bidra till utformningen av EU:s dagordning, dels när det gäller vars och ens konkreta individuella rättigheter som EU-medborgare, dels i fråga om den bredare synen på EU:s färdriktning, sade Viviane Reding, som är kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för rättsligt samarbete, grundläggande rättigheter och medborgarskapfrågor. – Vi behöver mer Europa, inte mindre, för att komma ur krisen. Det är därför av yttersta vikt att inte bara politiker utan också allmänheten är med på skutan. EU handlar ju framför allt om att stärka rättigheter, hantera problem och förbättra framtiden för enskilda människor. Det är därför angeläget att medborgarna är med och vägleder oss på resan mot ett starkare och mer integrerat EU.

Kommissionens samråd ”Dina rättigheter, din framtid” frågar också invånarna om de praktiska hinder som de möter i sina dagliga liv, när de utövar sina rättigheter som EU-medborgare eller när de vill åberopa de grundläggande rättigheter som finns stadfästa i EU:s lagstiftning. Kommissionen vill veta mer om eventuella svårigheter som européerna stöter på, oavsett om det är när de reser i Europa, flyttar över gränserna, röstar i eller kandiderar till val, eller när de handlar på nätet.

Svaren bidrar direkt till underlaget för kommissionens politiska dagordning för de kommande åren och kommer att utgöra grunden för 2013 års rapport om EU-medborgarskapet, vilken ska läggas fram den 9 maj 2013, dvs. på nästa Europadag. På förslag från kommissionen ska 2013 utses till Europeiskt medborgarår (IP/11/959). Detta kommer att ge en möjlighet att föra diskussioner direkt med människor från olika medlemsstater i så kallade medborgardialoger, varav den första planeras äga rum i Cádiz den 27 september.

I den första rapporten om EU-medborgarskapet, som lades fram 2010, beskrivs 25 konkreta åtgärder (se IP/10/1390 och MEMO/10/525) för att undanröja hinder som EU-medborgare kan stöta på när de vill utöva sina rättigheter inom EU. Sedan dess har kommissionen arbetat för att leva upp till sina löften, t.ex. genom att stärka rättigheterna för brottsoffer, minska byråkratin för personer som vill registrera en bil i ett annat EU-land, förbjuda extra kreditkortsavgifter och förmarkerade rutor vid försäljning på nätet och stärka rätten till en rättvis rättegång för alla medborgare i EU.

Bara tre månader efter lanseringen av samrådet om EU:s framtid den 9 maj har över 8404 personer deltagit och besvarat frågeformuläret. Personer från samtliga medlemsstater har svarat. Som exempel kan nämnas att 9,9 % av dem som svarat är franska medborgare, 9,2 % tyska, 8,9 % italienska, 7,6 % spanska och 8,5 % polska (se tabellen i bilagan för ditt lands andel).

Du kan lätt fylla i det kortfattade formuläret på nätet och det tar bara tio minuter. Samrådet pågår till den 9 september: http://ec.europa.eu/your-rights-your-future.

Bakgrund

Tack vare EU-medborgarskapet – som inte ersätter utan kompletterar nationellt medborgarskap – har samtliga medborgare i EU:s 27 medlemsstater en ytterligare uppsättning rättigheter. Till dessa hör rösträtt och valbarhet i lokala val och val till Europaparlamentet i det EU-land där de bor, rätten till konsulärt skydd utomlands på samma villkor som medborgare i den medlemsstat som konsultatet tillhör, rätten att göra framställningar till Europaparlamentet, framföra klagomål till Europeiska ombudsmannen och att ta del i EU:s medborgarinitiativ. När EU-institutionerna tillämpar EU-rätten eller när myndigheter i medlemsstaterna genomför unionens bestämmelser kan dessutom alla som bor i Europa förlita sig på de grundläggande rättigheter som fastställs i unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

I 2010 års rapport om EU-medborgarskapet beskrivs 25 konkreta åtgärder för att undanröja de återstående hindren för EU-medborgare som utövar sin rätt till fri rörlighet i EU. En av dessa är att öka människors medvetande om sitt EU-medborgarskap, sina rättigheter och vad dessa betyder i det dagliga livet. Därför föreslog kommissionen att utse 2013 till Europeiska medborgaråret och att anordna riktade evenemang om EU-medborgarskap och medborgarrelaterad EU-politik under året.

Läs mer:

Hemsida för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionsledamot med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap:

http://ec.europa.eu/reding

Läs också om Viviane Redings framtidsvision för Europa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/eufuture/index_en.htm

Det offentliga samrådet:

http://ec.europa.eu/yourvoice

EU-medborgarskapet:

http://ec.europa.eu/justice/citizen

Nyhetssida för generaldirektoratet för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud +32 2 296 74 56

ANNEX

Total number of replies: 8404

Breakdown by nationality

% of total number of replies (8404)

France

(9.9%)

Germany

(9.2%)

Italy

(8.9%)

Poland

(8.5%)

Spain

(7.6%)

Portugal

(7.3%)

Romania

(6%)

United Kingdom

(5.3%)

Greece

(4.5%)

Belgium

(3.6%)

Bulgaria

(3.1%)

Netherlands

(2.5%)

Hungary

(2.2%)

Austria

(1.7%)

Czech Republic

(1.6%)

Cyprus

(1.5%)

Malta

(1.4%)

Latvia

(1.4%)

Luxembourg

(1.4%)

Sweden

(1.3%)

Finland

(1.2%)

Other

(1.2%)

Ireland

(1%)

Estonia

(0.7%)

Denmark

(0.6%)

Slovakia

(0.6%)

Lithuania

(0.5%)

Slovenia

(0.5%)

N/A

(4.7%)

Breakdown by age group

% of total number of replies (8404)

18-30 years old

(34.9%)

31-45 years old

(33.3%)

46-65 years old

(22%)

Over 65 years old

(4.3%)

Less than 18 years old

(1.2%)

N/A

(4.3%)


Side Bar