Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 31. augusta 2012

Diskusia o budúcnosti Európy: zostáva ešte 10 dní!

Ako vyplýva z posledných údajov, ktoré boli zverejnené dnes, už vyše 8404 občanov EÚ vyslovilo svoj názor na budúcnosť Európy účasťou na širokej internetovej diskusii o právach občanov a budúcnosti Európy, ktorú spustila Európska komisia. Európska komisia 9. mája pri príležitosti Dňa Európy vyzvala európskych občanov, aby pomohli stanoviť politický program na ďalšie roky a formovať budúcnosť Európy (IP/12/461). V mnohých návrhoch sa hovorí o „politickej únii“, „európskej federácii“ alebo „Spojených štátoch európskych“. O tejto dôležitej politickej otázke týkajúcej sa budúcnosti Európskej únie by nemali diskutovať iba politici, ale aj občania. Zostáva ešte desať dní na to, aby Európania mohli vyjadriť svoje názory k otázkam, ako napr. „Akým smerom by sa mal podľa vás uberať vývoj Európskej únie v blízkej budúcnosti? V akej Európskej únii by ste chceli žiť v roku 2020?“. Konzultácia bude prebiehať do 9. septembra.

„V čase, keď politická debata v Európe hľadí do budúcnosti a diskutuje sa o rôznych scenároch skutočnej politickej, hospodárskej a menovej únie, je dôležité umožniť občanom podieľať sa na svojej vlastnej budúcnosti. Táto konzultácia je príležitosťou pre Európanov, aby pomohli formovať program EÚ, pokiaľ ide o ich konkrétne práva občanov EÚ a v širšom poňatí o smer, ktorým by sa mala EÚ podľa nich uberať v budúcnosti,“ uviedla podpredsedníčka Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo. „Potrebujeme viac Európy, nie menej, aby sme sa dostali z krízy. Z tohto dôvodu potrebujeme zapojiť našich občanov. Koniec koncov Európa spája v sebe ich práva, ich obavy aj ich budúcnosť. Práve občania by nás preto mali viesť na našej ceste k silnejšej a integrovanejšej Európe.“

V konzultácii Komisie s názvom „Vaše práva, vaša budúcnosť“ sa občanom kladú aj otázky týkajúce praktických prekážok, s ktorými sa stretávajú v každodennom živote pri uplatňovaní svojich práv občanov EÚ alebo základných práv zakotvených v právnych predpisoch EÚ. Komisia sa takisto zaujíma o akékoľvek ťažkosti Európanov, ktorým čelia pri cestovaní v Európe, sťahovaní sa do iného členského štátu, pri hlasovaní alebo kandidovaní vo voľbách alebo pri nákupe cez internet.

Odpovede získané v rámci konzultácie budú priamo zohľadnené v politickom programe Komisie na ďalšie roky a budú tvoriť základ správy o občianstve EÚ za rok 2013, ktorá bude predložená 9. mája 2013, v budúcoročný Deň Európy. Na základe návrhu Komisie bude rok 2013 Európskym rokom občanov (IP/11/959). Bude príležitosťou na priamu diskusiu s občanmi v členských štátoch v rámci takzvaných „občianskych dialógov“ – z ktorých prvý sa má uskutočniť 27. septembra v Cádize.

V prvej správe o občianstve EÚ za rok 2010 bolo uvedených 25 konkrétnych opatrení (pozri IP/10/1390 a MEMO/10/525) na odstránenie prekážok, s ktorými sa občania EÚ stretávajú pri uplatňovaní svojich práv v EÚ. Komisia odvtedy pracuje na splnení svojich prísľubov, napríklad posilnením práv obetí trestných činov, odstraňovaním prekážok pre ľudí, ktorí si chcú zaregistrovať motorové vozidlo v inej krajine EÚ, zákazom dodatočných poplatkov za používanie kreditných kariet a vopred zaškrtnutých políčok pre nakupujúcich online, ako aj posilnením práv na spravodlivý proces pre všetkých občanov v EÚ.

Iba tri mesiace uplynuli od otvorenia konzultácie o budúcnosti Európy 9. mája a už vyše 8404 ľudí sa jej zúčastnilo a odpovedalo na online dotazník. Tento údaj zahŕňa občanov zo všetkých členských štátov (9,9 % respondentov sú Francúzi, 9,2 % Nemci, 8,9 % Taliani, 7,6 % Španieli a 8,5 % Poliaci. Ak vás zaujíma vaša krajina, pozrite si prílohu).

Krátky dotazník sa dá jednoducho vyplniť online a zaberie len desať minút vášho času. Konzultácia potrvá do 9. septembra: http://ec.europa.eu/your-rights-your-future.

Súvislosti

Vďaka občianstvu EÚ – ktoré nenahrádza štátne občianstvo, ale ho dopĺňa – všetci štátni príslušníci 27 členských štátov EÚ majú ďalšie práva ako občania EÚ. Tieto zahŕňajú právo voliť a byť volení v komunálnych voľbách a voľbách do Európskeho parlamentu v tej krajine EÚ, v ktorej žijú, právo na konzulárnu ochranu v zahraničí za rovnakých podmienok, ako majú občania štátu poskytujúceho ochranu, právo obrátiť sa s petíciou na Európsky parlament, podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi alebo zúčastniť sa na európskej občianskej iniciatíve. Okrem toho má každý, kto žije v Európe, základné práva stanovené v Charte základných práv EÚ vždy, keď právo EÚ uplatňujú inštitúcie EÚ alebo vnútroštátne orgány.

Správa o občianstve EÚ za rok 2010 uvádza 25 konkrétnych opatrení na odstránenie zostávajúcich prekážok, ktoré občanom EÚ bránia v uplatňovaní ich práva na voľný pohyb v EÚ. Jedným z týchto opatrení je zvýšiť informovanosť občanov o ich postavení ako občanov EÚ, o ich právach a konkrétnom uplatňovaní týchto práv v každodennom živote. Na tento účel Komisia navrhla vyhlásiť rok 2013 za Európsky rok občanov a zorganizovať počas neho podujatia zamerané na občianstvo EÚ a politiky EÚ súvisiace s občianstvom.

Ďalšie informácie:

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Vízia podpredsedníčky Komisie Viviane Redingovej o budúcnosti Európy:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/eufuture/index_en.htm

Verejná konzultácia:

http://ec.europa.eu/yourvoice

Občianstvo EÚ:

http://ec.europa.eu/justice/citizen

Informačné centrum Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 1382)

Natasha Bertaud (+32 2 296 7456)

ANNEX

Total number of replies: 8404

Breakdown by nationality

% of total number of replies (8404)

France

(9.9%)

Germany

(9.2%)

Italy

(8.9%)

Poland

(8.5%)

Spain

(7.6%)

Portugal

(7.3%)

Romania

(6%)

United Kingdom

(5.3%)

Greece

(4.5%)

Belgium

(3.6%)

Bulgaria

(3.1%)

Netherlands

(2.5%)

Hungary

(2.2%)

Austria

(1.7%)

Czech Republic

(1.6%)

Cyprus

(1.5%)

Malta

(1.4%)

Latvia

(1.4%)

Luxembourg

(1.4%)

Sweden

(1.3%)

Finland

(1.2%)

Other

(1.2%)

Ireland

(1%)

Estonia

(0.7%)

Denmark

(0.6%)

Slovakia

(0.6%)

Lithuania

(0.5%)

Slovenia

(0.5%)

N/A

(4.7%)

Breakdown by age group

% of total number of replies (8404)

18-30 years old

(34.9%)

31-45 years old

(33.3%)

46-65 years old

(22%)

Over 65 years old

(4.3%)

Less than 18 years old

(1.2%)

N/A

(4.3%)


Side Bar