Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 31 augustus 2012

Raadpleging over de toekomst van Europa: nog tien dagen te gaan!

De vandaag gepubliceerde laatste cijfers laten zien dat meer dan 8404 EU-burgers al hun mening hebben gegeven over de toekomst van Europa door deel te nemen aan de grote online-raadpleging van de Commissie over de rechten van de burgers en de toekomst van Europa. Op 9 mei, de dag van Europa, riep de Europese Commissie de Europese burgers op om mee te denken over het beleid voor de komende jaren en bij te dragen tot het Europa van morgen (IP/12/461). Voorstellen voor een “politieke unie”, een “Europese Federatie” of een “Verenigde Staten van Europa” zijn het gesprek van de dag. De toekomst van de Europese Unie is zo belangrijk dat daarover niet alleen door politici, maar ook door de burgers moet worden gediscussieerd. De Europeanen hebben nog tien dagen de tijd om elkaar te laten weten wat zij vinden over zaken als "Wat moet er op korte termijn veranderen in de Europese Unie? In wat voor Europese Unie zou u graag wonen in 2020?” De raadpleging zal op 9 september worden beëindigd.

Nu het politieke debat in Europa over de toekomst en de diverse scenario’s voor een echte politieke en economische en monetaire unie gaat, is het van belang dat burgers over hun eigen toekomst kunnen meebeslissen. Deze raadpleging geeft Europeanen de kans het EU-beleid voor de komende jaar mee vorm te geven, zowel wat betreft hun concrete rechten als EU-burgers als de richting die de EU volgens hen in de toekomst moet nemen”, aldus vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie, Grondrechten en Burgerschap. Wij hebben méér en niet minder Europa nodig om de crisis te boven te komen. En daarvoor moeten onze burgers erbij betrokken zijn. Europa gaat uiteindelijk over hun rechten, hun zorgen en hun toekomst. Daarom zijn het de burgers die ons op onze weg naar een sterker en meer geïntegreerd Europa, moeten leiden."

Met de raadpleging van de Commissie "Uw rechten, uw toekomst” wordt het publiek ook gevraagd naar de praktische belemmeringen die burgers in hun dagelijks leven ondervinden bij de uitoefening van hun rechten als EU-burger of wanneer zij zich willen beroepen op in de EU-wetgeving neergelegde grondrechten. De Commissie is geïnteresseerd in alle moeilijkheden die Europeanen tegenkomen, of dat nu is wanneer zij binnen Europa reizen, grenzen passeren, stemmen of kandidaat zijn bij verkiezingen of via het internet winkelen.

De bijdragen die in het kader van de raadpleging worden ontvangen, zullen direct hun weerslag vinden in de beleidsagenda van de Commissie voor de komend jaren en de basis vormen voor het verslag over het EU-burgerschap van 2013, dat op 9 mei 2013, de volgende dag van Europa, zal worden gepresenteerd. Op voorstel van de Commissie moet 2013 het Europees jaar van de burger worden (IP/11/959). Dit zal de gelegenheid bieden om rechtstreeks met de burgers in de lidstaten in discussie te gaan tijdens zogenoemde “burgerdialogen”. De eerste daarvan zal plaatsvinden op 27 september in Cadiz.

Het eerste verslag over het EU-burgerschap uit 2010 schetste 25 concrete maatregelen (zie IP/10/1390 en MEMO/10/525) om de belemmeringen weg te nemen die EU-burgers ondervinden bij de uitoefening van hun rechten in de EU. Sindsdien heeft de Commissie zich ingezet om haar beloften na te komen, bijvoorbeeld door de rechten van slachtoffers van misdrijven de versterken, de regels te vereenvoudigen voor het registreren van een auto in een ander EU-land, te verbieden dat kopers online te maken krijgen met extra kosten voor creditkaarten en reeds aangevinkte vakjes en voor alle burgers in de EU het recht op een eerlijk proces te versterken.

Amper drie maanden na de start van de raadpleging over de toekomst van Europa op 9 mei hebben meer dan 8404 mensen deelgenomen en de online-vragenlijst beantwoord. Daarbij gaat het om burgers uit alle lidstaten (9,9 % van de respondenten is Frans, 9,2 % Duits, 8,9 % Italiaans, 7,6 % Spaans en 8,5 % Pools – hoe groot de bijdrage uit uw land is, ziet u in de bijlage).

De korte vragenlijst kan eenvoudig online worden ingevuld en vergt niet meer dan een minuut of tien van uw tijd. De raadpleging loopt tot 9 september: http://ec.europa.eu/justice/opinion/your-rights-your-future/index_nl.htm.

Achtergrond

Dankzij het burgerschap van de EU – dat het nationale burgerschap niet vervangt, maar aanvult – hebben alle onderdanen van de 27 EU-lidstaten een aantal aanvullende rechten als EU-burgers. Daarbij valt te denken aan het actief en passief kiesrecht bij de lokale en Europese verkiezingen in het EU-land waar zij wonen, het recht op consulaire bescherming in het buitenland onder dezelfde voorwaarden als onderdanen en het recht om verzoekschriften tot het Europees Parlement te richten, zich tot de Europese ombudsman te wenden met een klacht of deel te nemen aan een Europees burgerinitiatief. Bovendien kan iedereen die in Europa woont, vertrouwen op de in het EU-Handvest van de grondrechten neergelegde grondrechten wanneer EU-wetgeving door EU-instellingen wordt toegepast of door nationale autoriteiten ten uitvoer wordt gelegd.

In het Verslag over het EU-burgerschap 2010 zijn 25 concrete maatregelen geschetst om de resterende belemmeringen weg te nemen die EU-burgers beletten hun recht van vrij verkeer in de EU uit te oefenen. Een van deze maatregelen bestaat erin burgers bewuster maken van wat het inhoudt EU-burger te zijn, welke rechten zij hebben en wat de betekenis hiervan is voor hun dagelijks leven. De Commissie heeft daarom voorgesteld om 2013 uit te roepen tot Europees Jaar van de burger en gedurende dit jaar specifieke evenementen te organiseren rond het EU-burgerschap en het EU-beleid inzake burgers

Voor meer informatie

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, commissaris voor Justitie, Grondrechten en Burgerschap:

http://ec.europa.eu/reding

Voor de visie van vicevoorzitter Reding op de toekomst van Europa zie:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/eufuture/index_en.htm

Openbare raadpleging:

http://ec.europa.eu/yourvoice/index_nl.htm

EU-burgerschap:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_nl.htm

Algemene nieuwssite van DG Justitie:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Contact :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

BIJLAGE

Total number of replies: 8404

Breakdown by nationality

% of total number of replies (8404)

France

(9.9%)

Germany

(9.2%)

Italy

(8.9%)

Poland

(8.5%)

Spain

(7.6%)

Portugal

(7.3%)

Romania

(6%)

United Kingdom

(5.3%)

Greece

(4.5%)

Belgium

(3.6%)

Bulgaria

(3.1%)

Netherlands

(2.5%)

Hungary

(2.2%)

Austria

(1.7%)

Czech Republic

(1.6%)

Cyprus

(1.5%)

Malta

(1.4%)

Latvia

(1.4%)

Luxembourg

(1.4%)

Sweden

(1.3%)

Finland

(1.2%)

Other

(1.2%)

Ireland

(1%)

Estonia

(0.7%)

Denmark

(0.6%)

Slovakia

(0.6%)

Lithuania

(0.5%)

Slovenia

(0.5%)

N/A

(4.7%)

Breakdown by age group

% of total number of replies (8404)

18-30 years old

(34.9%)

31-45 years old

(33.3%)

46-65 years old

(22%)

Over 65 years old

(4.3%)

Less than 18 years old

(1.2%)

N/A

(4.3%)


Side Bar