Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 31. augustā

Apspriešana par Eiropas nākotni: vēl palikušas 10 dienas!

Saskaņā ar šodien publicētajiem jaunākajiem datiem vairāk nekā 8404 ES pilsoņi jau ir pauduši savu viedokli par Eiropas nākotni, piedaloties ES sāktās plašās apspriešanās internetā par pilsoņu tiesībām un Eiropas nākotni. Eiropas dienā 9. maijā Eiropas Komisija aicināja Eiropas pilsoņus palīdzēt saistībā ar politikas darba kārtības izstrādi nākamajiem gadiem un veidot Eiropas nākotni (IP/12/461). Priekšlikumi par "Politisko Savienību", "Eiropas Federāciju" vai "Eiropas Savienotajām Valstīm" šobrīd ir ļoti aktuāli. Šis būtiskais jautājums par Eiropas Savienības nākotni būtu jāapspriež ne tikai politiķiem, bet arī pilsoņiem. Eiropas iedzīvotājiem vēl ir desmit dienas, lai paustu savu viedokli par tādiem jautājumiem kā, piemēram, "Kā jūs vēlētos, lai Eiropas Savienība attīstītos tuvākajā nākotnē? Kādā Eiropas Savienībā jūs vēlētos dzīvot 2020. gadā?". Apspriešana notiks līdz 9. septembrim.

"Laikā, kad politiķi apspriež Eiropas nākotni un dažādus scenārijus patiesai politiskajai, ekonomikas un monetārajai savienībai, ir svarīgi arī, lai pilsoņi varētu piedalīties savas nākotnes veidošanā. Šī apspriešanās Eiropas iedzīvotājiem ir iespēja palīdzēt saistībā ar ES darba kārtības izstrādi, kas attiecas uz viņu kā ES pilsoņu konkrētajām tiesībām un, plašākā kontekstā, kur viņi vēlētos redzēt ES virzāmies nākotnē," sacīja priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga, tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības komisāre. "Lai pārvarētu krīzi, mums jāstiprina Eiropas nozīme. Un šajā nolūkā mums ir jāiesaista pilsoņi. Eiropa taču attiecas uz viņu tiesībām, problēmām, kas viņus skar, un viņu nākotni. Tādēļ tieši pilsoņi ir tie, kam būtu jāvada mūs ceļā uz stiprāku un integrētāku Eiropu."

Komisijas apspriešanā "Jūsu tiesības, jūsu nākotne" sabiedrībai tiek jautāts arī par praktiskiem šķēršļiem, ar ko pilsoņi sastopas ikdienā, īstenojot savas Eiropas pilsoņa tiesības vai vēloties paļauties uz ES tiesībās nostiprinātajām pamattiesībām. Komisija vēlas apzināt visas grūtības, ar ko Eiropas iedzīvotāji saskaras ‑ vai tās būtu saistītas ar ceļošanu Eiropā, robežu šķērsošanu, balsošanu vai kandidēšanu vēlēšanās, vai iepirkšanos tiešsaistē.

Apspriešanā saņemtie viedokļi tiks tieši iekļauti Komisijas politikas darba kārtībā nākamajiem gadiem un veidos pamatu 2013. gada ziņojumam par ES pilsonību, kuru iesniegs nākamā gada Eiropas dienā – 2013. gada 9. maijā. Pēc Komisijas priekšlikuma 2013. gads ir pasludināts par Eiropas pilsoņu gadu (IP/11/959). Tā būs iespēja tieši apspriesties ar pilsoņiem dalībvalstīs tā dēvētajos "pilsoņu dialogos"; pirmais šāds dialogs ir paredzēts 27. septembrī Kadisā.

Pirmajā ES ziņojumā par pilsonību 2010. gadā tika aprakstīti 25 konkrēti pasākumi (skatīt IP/10/1390 un MEMO/10/525), lai likvidētu šķēršļus, ar kuriem saskaras ES pilsoņi, īstenojot savas tiesības ES. Kopš tā brīža Komisija ir strādājusi pie savu solījumu izpildes, piemēram, stiprinot noziegumos cietušo tiesības, samazinot birokrātiju iedzīvotājiem, kuri reģistrē automašīnu citā ES valstī, aizliedzot papildu maksas tad, ja maksājums tiek veikts ar kredītkarti, un aizliedzot jau iepriekš atzīmētas ailes tīmekļa vietnēs, ko izmanto iepirkumiem, kā arī pastiprinot visu ES pilsoņu tiesības uz taisnīgu tiesu.

Tikai trīs mēnešus pēc apspriešanas par Eiropas nākotni sākuma 9. maijā vairāk nekā 8404 iedzīvotāju piedalījās apspriešanā tiešsaistē un aizpildīja aptauju. Tie ir pilsoņi no visām dalībvalstīm (9,9 % respondentu ir francūži, 9,2 % – vācieši, 8,9 ‑ itāļi, 7,6 % – spāņi un 8,5 % – poļi, respondentu procentuālo īpatsvaru jūsu valstī skatīt pielikumā).

Īso aptauju var viegli aizpildīt tiešsaistē, un tas aizņems tikai 10 minūtes. Apspriešana notiks līdz 9. septembrim: http://ec.europa.eu/justice/opinion/your-rights-your-future/index_lv.htm.

Vispārīga informācija

Līdz ar ES pilsonības ieviešanu (kas neaizstāj valsts pilsonību, bet papildina to), visiem 27 ES dalībvalstu pilsoņiem ir vairākas papildu tiesības – ES pilsoņu tiesības. Cita starpā tās ir tiesības balsot un kandidēt pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanās tajā ES valstī, kurā viņi dzīvo; tiesības uz konsulāro aizsardzību ārzemēs ar tādiem pašiem nosacījumiem kā attiecīgās dalībvalsts pilsoņiem; kā arī tiesības iesniegt lūgumrakstu Eiropas Parlamentam, tiesības iesniegt sūdzību Eiropas ombudam vai iesaistīties Eiropas pilsoņu iniciatīvā. Turklāt katrs Eiropas iedzīvotājs var paļauties uz to, ka ES iestādes, piemērojot ES tiesību aktus, un valstu iestādes, īstenojot šos tiesību aktus, ievēros pamattiesības, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

ES 2010. gada ziņojumā par pilsonību izklāstīti 25 konkrēti pasākumi, lai likvidētu atlikušos šķēršļus, kas neļauj ES pilsoņiem īstenot savas tiesības brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā. Viens no šiem pasākumiem ir nostiprināt pilsoņu izpratni par viņu ES pilsoņu statusu, tiesībām un šo tiesību nozīmi viņu ikdienas dzīvē. Tāpēc Komisija ierosināja pasludināt 2013. gadu par Eiropas pilsoņu gadu un organizēt šajā gadā īpašus pasākumus, kas veltīti ES pilsonībai un ar pilsonību saistītiem politikas jautājumiem.

Papildu informācija

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības lietu komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Sk. arī Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Viviānas Redingas redzējumu par Eiropas nākotni:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/eufuture/index_en.htm

Sabiedriskā apspriešana:

http://ec.europa.eu/yourvoice/index_lv.htm

ES pilsonība:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_lv.htm

Tieslietu ģenerāldirektorāta vispārējo ziņu rubrika:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ANNEX

Total number of replies: 8404

Breakdown by nationality

% of total number of replies (8404)

France

(9.9%)

Germany

(9.2%)

Italy

(8.9%)

Poland

(8.5%)

Spain

(7.6%)

Portugal

(7.3%)

Romania

(6%)

United Kingdom

(5.3%)

Greece

(4.5%)

Belgium

(3.6%)

Bulgaria

(3.1%)

Netherlands

(2.5%)

Hungary

(2.2%)

Austria

(1.7%)

Czech Republic

(1.6%)

Cyprus

(1.5%)

Malta

(1.4%)

Latvia

(1.4%)

Luxembourg

(1.4%)

Sweden

(1.3%)

Finland

(1.2%)

Other

(1.2%)

Ireland

(1%)

Estonia

(0.7%)

Denmark

(0.6%)

Slovakia

(0.6%)

Lithuania

(0.5%)

Slovenia

(0.5%)

N/A

(4.7%)

Breakdown by age group

% of total number of replies (8404)

18-30 years old

(34.9%)

31-45 years old

(33.3%)

46-65 years old

(22%)

Over 65 years old

(4.3%)

Less than 18 years old

(1.2%)

N/A

(4.3%)


Side Bar