Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. rugpjūčio 31 d., Briuselis

Konsultacijoms dėl Europos ateities liko dar 10 dienų

Šiandien paskelbti naujausi duomenys rodo, kad per 8404 ES piliečių jau pareiškė savo nuomonę Europos Komisijos internetu surengtose plataus masto konsultacijose dėl piliečių teisių ir Europos ateities. Gegužės 9-ąją, Europos dieną, Europos Komisija paragino Europos piliečius padėti sudaryti politinę ateinančių metų darbotvarkę ir kurti Europos ateitį (IP/12/461). Daugiausia aptariami pasiūlymai kurti „politinę sąjungą“, „Europos federaciją“ arba „Jungtines Europos valstijas“. Svarbų Europos Sąjungos ateities klausimą turėtų svarstyti ne tik politikai, bet ir piliečiai. Dar dešimt dienų europiečiai gali dalytis nuomonėmis įvairiais klausimais, pavyzdžiui, „kokių pokyčių norėtumėte matyti Europos Sąjungoje artimiausiu metu? Kokioje Europos Sąjungoje norėtumėte gyventi 2020 m.?“ Konsultacijos bus baigtos rugsėjo 9 d.

„Šiuo metu politinių diskusijų Europoje tema – žvilgsnis į ateitį ir įvairios galimybės kurti tikrą politinę, ekonominę ir pinigų sąjungą, todėl svarbu, kad piliečiai turėtų galimybę dalyvauti kurdami savo ateitį. Šiomis konsultacijomis europiečiams suteikiama galimybė nustatyti ES darbotvarkę, t. y. spręsti dėl konkrečių ES piliečių teisių ir apskritai aptarti, kokios krypties ES turėtų laikytis ateityje, – sakė Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja ir už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. – Kad įveiktume krizę, mums reikia ne mažiau, bet daugiau Europos. Todėl mums reikalinga piliečių pagalba. Europos tikslas ir yra ginti piliečių teises, spręsti jiems nerimą keliančius klausimus ir kurti jų ateitį. Todėl būtent piliečiai turėtų mus vesti keliu į stipresnę, glaudesnę Europą.“

Per Komisijos konsultacijas „Jūsų teisės, jūsų ateitis“ visuomenės taip pat klausta, su kokiomis praktinėmis kliūtimis piliečiai susiduria kasdieniame gyvenime naudodamiesi savo, kaip ES piliečių, teisėmis arba norėdami remtis ES teisėje įtvirtintomis pagrindinėmis teisėmis. Komisija nori sužinoti, kokius sunkumus europiečiai patiria keliaudami po Europą, kirsdami sienas, balsuodami ar iškeldami kandidatūrą per rinkimus arba apsipirkdami internete.

Į gautus atsakymus bus tiesiogiai atsižvelgta artimiausių metų Komisijos politinėje darbotvarkėje ir jais bus grindžiama 2013 m. ES pilietybės ataskaita, kurią ketinama pateikti 2013 m. gegužės 9 d. – per kitų metų Europos dieną. Komisijos pasiūlymu 2013-ieji metai turėtų būti paskelbti Europos piliečių metais (IP/11/959). Tai bus proga padiskutuoti tiesiogiai su piliečiais valstybėse narėse rengiamuose piliečių dialoguose. Pirmąjį tokį dialogą numatyta surengti Kadise rugsėjo 27 d.

2010 m. ES pilietybės ataskaitoje (žr. IP/10/1390 ir MEMO/10/525) nurodyti 25 konkretūs veiksmai, kaip pašalinti kliūtis, su kuriomis ES piliečiai susiduria naudodamiesi savo teisėmis Europos Sąjungoje. Nuo to laiko Komisija stengiasi laikytis savo pažadų, pavyzdžiui, sustiprintos nusikaltimų aukų teisės, sumažintas biurokratizmas registruojant automobilį kitoje ES šalyje, uždrausti papildomi kredito kortelių mokesčiai, uždrausta iš anksto pažymėti langelius perkant internetu, sustiprinta visų ES piliečių teisė į teisingą bylos nagrinėjimą.

Vos per tris mėnesius nuo internetinių konsultacijų pradžios gegužės 9 d. jose sudalyvavo ir internetinį klausimyną užpildė per 8404 piliečių. Konsultacijose dalyvauja visų valstybių narių piliečiai (9,9 proc. respondentų – prancūzai, 9,2 proc. – vokiečiai, 8,9 proc. – italai, 7,6 proc. – ispanai ir 8,5 proc. – lenkai; žr. savo šalies piliečių atsakymų dalį priede).

Trumpą klausimyną nesunku užpildyti internete vos per dešimt minučių. Konsultacijos vyks iki rugsėjo 9 d. adresu http://ec.europa.eu/your-rights-your-future.

Pagrindiniai faktai

ES pilietybė, kuri ne pakeičia, o tik papildo nacionalinę pilietybę, visiems 27 ES valstybių narių piliečiams suteikia papildomų ES piliečių teisių. Tai yra teisė balsuoti ir būti kandidatu vietos arba Europos Parlamento rinkimuose toje ES valstybėje, kurioje jie gyvena, teisė į konsulinę apsaugą užsienyje tomis pačiomis sąlygomis, kokios numatytos tos valstybės piliečiams, teisė pateikti peticijas Europos Parlamentui ir skundus Europos ombudsmenui ir teisė dalyvauti Europos piliečių iniciatyvose. Be to, kiekvienas Europoje gyvenantis asmuo gali remtis ES pagrindinių teisių chartijoje išdėstytomis pagrindinėmis teisėmis, kai ES teisę taiko ES institucijos arba ją įgyvendina nacionalinės institucijos.

2010 m. ES pilietybės ataskaitoje nurodyti 25 konkretūs veiksmai, kaip pašalinti kliūtis, su kuriomis ES piliečiai susiduria naudodamiesi laisvo judėjimo Europos Sąjungoje teise. Vienas iš jų – geriau informuoti žmones apie jų, kaip ES piliečių, statusą, teises ir šių teisių praktinę reikšmę kasdieniame gyvenime. Todėl Komisija pasiūlė 2013-uosius metus paskelbti Europos piliečių metais ir kitais metais organizuoti renginius, skirtus ES pilietybei ir su piliečiais susijusioms politikos sritims.

Daugiau informacijos

Už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Informacija apie Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos Viviane Reding Europos ateities viziją

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/eufuture/index_en.htm

Viešos konsultacijos

http://ec.europa.eu/yourvoice

ES pilietybė

http://ec.europa.eu/justice/citizen

Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56

ANNEX

Total number of replies: 8404

Breakdown by nationality

% of total number of replies (8404)

France

(9.9%)

Germany

(9.2%)

Italy

(8.9%)

Poland

(8.5%)

Spain

(7.6%)

Portugal

(7.3%)

Romania

(6%)

United Kingdom

(5.3%)

Greece

(4.5%)

Belgium

(3.6%)

Bulgaria

(3.1%)

Netherlands

(2.5%)

Hungary

(2.2%)

Austria

(1.7%)

Czech Republic

(1.6%)

Cyprus

(1.5%)

Malta

(1.4%)

Latvia

(1.4%)

Luxembourg

(1.4%)

Sweden

(1.3%)

Finland

(1.2%)

Other

(1.2%)

Ireland

(1%)

Estonia

(0.7%)

Denmark

(0.6%)

Slovakia

(0.6%)

Lithuania

(0.5%)

Slovenia

(0.5%)

N/A

(4.7%)

Breakdown by age group

% of total number of replies (8404)

18-30 years old

(34.9%)

31-45 years old

(33.3%)

46-65 years old

(22%)

Over 65 years old

(4.3%)

Less than 18 years old

(1.2%)

N/A

(4.3%)


Side Bar