Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 31. elokuuta 2012

Kymmenen päivää aikaa vaikuttaa Euroopan tulevaisuuteen

Tänään julkaistujen viimeisimpien lukujen mukaan yli 8404 EU:n kansalaista on jo lausunut mielipiteensä Euroopan tulevaisuudesta osallistumalla Euroopan komission järjestämään laajaan verkkokuulemiseen kansalaisten oikeuksista ja Euroopan tulevaisuudesta. Eurooppa-päivänä 9. toukokuuta Euroopan komissio kehotti EU:n kansalaisia osallistumaan tulevien vuosien poliittisen ohjelman laatimiseen ja Euroopan tulevaisuuden ohjaamiseen (IP/12/461). Ehdotukset poliittisen unionin, Euroopan liittovaltion tai Euroopan yhdysvaltojen perustamisesta herättävät vilkasta keskustelua, johon myös kansalaisten toivotaan osallistuvan vastaamalla muun muassa seuraaviin kysymyksiin: ”Miten haluaisit Euroopan unionin kehittyvän lähitulevaisuudessa?” ja ”Millaisessa Euroopan unionissa sinä haluaisit elää vuonna 2020?”. Vastausaikaa on jäljellä kymmenen päivää, kuuleminen päättyy 9. syyskuuta.

Oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin mukaan on tärkeää antaa kansalaisille mahdollisuus vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa juuri nyt, kun Euroopassa käydään poliittista keskustelua maanosan tulevaisuudesta ja eri vaihtoehdoista poliittisen ja taloudellisen unionin ja rahaliiton luomiseksi. Kuuleminen tarjoaa eurooppalaisille tilaisuuden vaikuttaa EU:n poliittiseen ohjelmaan – sekä heidän oikeuksiinsa EU:n kansalaisina että laajemmin siihen, mihin suuntaan he haluaisivat EU:n kehittyvän. ”Päästäksemme ulos kriisistä meidän on pikemminkin lisättävä kuin vähennettävä EU:n toimintaa. Siihen tarvitaan kansalaisia, koska siitähän Euroopassa on kyse: kansalaisten oikeuksista, huolenaiheista ja tulevaisuudesta. Siksi tarvitsemme kansalaisten ohjausta tässä hankkeessa, jonka tavoitteena on vahvempi ja yhtenäisempi Eurooppa”, Reding toteaa.

Komission järjestämässä kuulemisessa ”Sinun oikeutesi, sinun tulevaisuutesi kartoitetaan myös arkipäivän ongelmia, joita kansalaisilla on heille EU:n kansalaisina kuuluvien oikeuksien käytössä tai EU:n lainsäädäntöön kirjattujen perusoikeuksien toteutumisessa. Komissio haluaa selvittää, minkälaisia vaikeuksia eurooppalaisilla on Euroopassa matkustaessaan, rajoja ylittäessään, äänestäessään, vaaleissa ehdokkaaksi asettuessaan tai verkko-ostoksia tehdessään.

Kuulemisen tulokset otetaan huomioon komission tulevien vuosien poliittisessa ohjelmassa, ja ne muodostavat lähtökohdan vuoden 2013 katsaukselle Euroopan unionin kansalaisuuteen, joka on määrä esittää seuraavana Eurooppa-päivänä 9. toukokuuta 2013. Komission ehdotuksesta vuotta 2013 vietetään Euroopan unionin kansalaisuuden teemavuotena (IP/11/959). Se tarjoaa jäsenvaltioissa tilaisuuden käydä suoraa keskustelua kansalaisten kanssa osana nk. kansalaisvuoropuhelua, jollainen järjestetään ensimmäisen kerran Cádizissa 27. syyskuuta.

Vuonna 2010 julkaistussa ensimmäisessä katsauksessa Euroopan unionin kansalaisuuteen esiteltiin 25 käytännön toimea (ks. IP/10/1390 ja MEMO/10/525) niiden esteiden poistamiseksi, joita EU:n kansalaiset kohtaavat käyttäessään heille kuuluvia oikeuksia. Komissio on siitä pyrkinyt lunastamaan lupauksensa esimerkiksi parantamalla rikoksen uhrien oikeuksia, karsimalla ajoneuvon rekisteröintiin toisessa jäsenvaltiossa liittyvää byrokratiaa, kieltämällä luottokortin käytöstä perittävät lisämaksut ja valmiiksi täytetyt valintaruudut verkko-ostosten yhteydessä sekä parantamalla kaikkien kansalaisten oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin EU:ssa.

Kolme kuukautta sitten käynnistettyyn kuulemiseen Euroopan tulevaisuudesta on jo osallistunut yli 8404 ihmistä. Verkkokyselyyn vastanneiden joukossa on kaikkien jäsenvaltioiden kansalaisia (9,9 % ranskalaisia, 9,2 saksalaisia, 8,9 italialaisia, 7,6 espanjalaisia ja 8,5 puolalaisia – ks. liitteestä oman maasi osallistumisprosentti).

Lyhyen kyselylomakkeen täyttö verkossa on helppoa ja nopeaa. Osallistua voi 9. syyskuuta asti osoitteessa

http://ec.europa.eu/justice/opinion/your-rights-your-future/index_fi.htm.

Tausta

EU:n kansalaisuus ei korvaa jäsenvaltion kansalaisuutta vaan täydentää sitä. Sen johdosta kaikkien 27 jäsenvaltion kansalaisilla on tiettyjä lisäoikeuksia, kuten oikeus äänestää ja asettua ehdokkaaksi kunnallisvaaleissa ja europarlamenttivaaleissa asuinjäsenvaltiossaan, oikeus toisen jäsenvaltion konsuliviranomaisten ulkomailla antamaan suojeluun samoin ehdoin kuin asianomaisen maan omat kansalaiset, oikeus vedota Euroopan parlamenttiin, oikeus kannella Euroopan oikeusasiamiehelle ja oikeus osallistua eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen. Lisäksi kaikki Euroopassa asuvat voivat vedota EU:n perusoikeuskirjassa vahvistettuihin perusoikeuksiin EU:n toimielinten soveltaessa EU:n lainsäädäntöä tai kansallisten viranomaisten pannessa sitä täytäntöön.

Vuoden 2010 katsauksessa Euroopan unionin kansalaisuuteen esiteltiin 25 käytännön toimea niiden jäljellä olevien esteiden poistamiseksi, joita EU:n kansalaisilla on heidän käyttäessään oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen EU:ssa. Yksi tällainen toimi on lisätä ihmisten tietoisuutta asemastaan EU:n kansalaisina, oikeuksistaan sekä siitä, mitä merkitystä näillä oikeuksilla on heidän arkielämänsä kannalta. Komissio onkin ehdottanut vuoden 2013 nimeämistä Euroopan unionin kansalaisuuden teemavuodeksi sekä EU:n kansalaisuutta ja siihen liittyviä politiikkoja valottavien tilaisuuksien järjestämistä eri kohdeyleisöille teemavuoden aikana.

Lisätietoja

Oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Tutustu myös varapuheenjohtaja Redingin Eurooppa-visioon:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/eufuture/index_en.htm

Julkinen kuuleminen:

http://ec.europa.eu/yourvoice

EU:n kansalaisuus:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_fi.htm

Oikeusasioiden pääosaston uutissivu:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82

Natasha Bertaud (+32-2) 296 74 56

ANNEX

Total number of replies: 8404

Breakdown by nationality

% of total number of replies (8404)

France

(9.9%)

Germany

(9.2%)

Italy

(8.9%)

Poland

(8.5%)

Spain

(7.6%)

Portugal

(7.3%)

Romania

(6%)

United Kingdom

(5.3%)

Greece

(4.5%)

Belgium

(3.6%)

Bulgaria

(3.1%)

Netherlands

(2.5%)

Hungary

(2.2%)

Austria

(1.7%)

Czech Republic

(1.6%)

Cyprus

(1.5%)

Malta

(1.4%)

Latvia

(1.4%)

Luxembourg

(1.4%)

Sweden

(1.3%)

Finland

(1.2%)

Other

(1.2%)

Ireland

(1%)

Estonia

(0.7%)

Denmark

(0.6%)

Slovakia

(0.6%)

Lithuania

(0.5%)

Slovenia

(0.5%)

N/A

(4.7%)

Breakdown by age group

% of total number of replies (8404)

18-30 years old

(34.9%)

31-45 years old

(33.3%)

46-65 years old

(22%)

Over 65 years old

(4.3%)

Less than 18 years old

(1.2%)

N/A

(4.3%)


Side Bar