Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 31. august 2012

Arutelu Euroopa tuleviku üle: veel 10 päeva.

Täna avaldatud uusimad andmed näitavad, et juba rohkem kui 8404 Euroopa Liidu kodanikku on öelnud välja oma arvamuse Euroopa tuleviku kohta, osaledes Euroopa Komisjoni algatatud suures veebipõhises arutelus kodanike õiguste ja Euroopa tuleviku üle. Euroopa päeval 9. mail kutsus komisjon Euroopa Liidu kodanikke üles aitama kokku panna järgnevate aastate poliitilist tegevuskava ja kujundada Euroopa tulevikku (IP/12/461). Üldiseks kõneaineks on ettepanekud „poliitilise liidu”, „Euroopa föderatsiooni” ja „Euroopa Ühendriikide” kohta. Seda olulist Euroopa Liidu tuleviku küsimust ei peaks arutama mitte ainult poliitikud, vaid ka kodanikud. Veel kümme päeva saavad eurooplased avaldada oma seisukohta näiteks sellistes küsimustes nagu „Millisena sooviksite näha Euroopa Liidu arengut lähitulevikus? Millises Euroopa Liidus sooviksite elada aastal 2020?” Arutelu lõpeb 9. septembril.

Ajal mil tõelise poliitilise, majandusliku ja rahalise liidu erinevaid stsenaariume käsitlev poliitiline arutelu Euroopas vaatab tulevikku, on oluline anda kodanikele võimalus oma tulevikku ise suunata. Nimetatud arutelu on eurooplastele võimalus vormida ELi tegevuskava nende konkreetsete kodanikuõiguste mõttes ja laiemalt selles mõttes, millisena nad sooviksid näha ELi tulevikku,” ütles komisjoni asepresident ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse volinik Viviane Reding. „Me vajame, et Euroopa väljuks kriisist suurema, mitte väiksemana. Ja selleks tuleb meil kaasata ELi kodanikud. Euroopa on tihedalt seotud nende õiguste, murede ja tulevikuga. Seetõttu peaksid just kodanikud näitama meile teed tugevama ja paremini integreeritud Euroopa juurde.

Komisjoni avaliku arutelu „Teie õigused, Teie tulevik” raames uuritakse ka seda, milliseid praktilisi takistusi kohtavad kodanikud argielus, kui nad kasutavad oma ELi kodaniku õigusi või ELi õigusega tagatud põhiõigusi. Komisjon soovib teada kõigist raskustest, millega eurooplastel tuleb maadelda, olgu siis Euroopas reisides, piire ületades, valimistel hääletades või kandideerides või hoopis internetis sisseoste tehes.

Arutelu käigus saadud vastuseid kasutatakse komisjoni järgnevate aastate poliitilise tegevuskava koostamisel ja nende põhjal koostatakse ka 2013. aasta aruanne ELi kodakondsuse kohta, mis avaldatakse järgmisel Euroopa päeval, 9. mail 2013. 2013. aasta kuulutatakse komisjoni ettepaneku põhjal Euroopa kodanike aastaks (IP/11/959). See on võimalus arutada asju otse kodanikega liikmesriikides nn „kodanike dialoogide” raames, millest esimene toimub kava kohaselt 27. septembril Cadizis.

Esimeses, 2010. aasta aruandes ELi kodakondsuse kohta esitati 25 konkreetset meedet (vt IP/10/1390 ja MEMO/10/525), et kaotada takistused, mis ei lase ELi kodanikel kasutada oma õigusi Euroopa Liidus. Sellest ajast on komisjon pingutanud oma lubaduste täitmise nimel, näiteks tugevdades kuriteoohvrite õiguste kaitset, vähendades bürokraatlikke tõkkeid auto registreerimisel teises ELi liikmesriigis, keelates täiendavad krediitkaarditasud ja eelnevalt märgistatud kastikeste kasutamise internetis ostlemisel ning tõhustades kõigi ELi kodanike jaoks õigust õiglasele kohtumõistmisele.

Kolme kuu jooksul pärast üleeuroopalise arutelu algust 9. mail on rohkem kui 8404 inimest selles osalenud ja vastanud veebiküsimustikule. Nende hulgas on kõikide liikmesriikide kodanikke (9,9 % vastanutest on prantslased, 9,2 % sakslased, 8,9% itaallased, 7,6 % hispaanlased ja 8,5% poolakad; oma riigi kodanike osakaalu vt lisas).

Lühikesele küsimustikule on internetis hõlbus vastata ja see võtab ainult 10 minutit. Arutelu on avatud kuni 9. septembrini:

http://ec.europa.eu/your-rights-your-future.

Taustteave

Tänu ELi kodakondsusele − mis ei asenda riigi kodakondsust, vaid täiendab seda − on 27 ELi liikmesriigi kõigil kodanikel täiendavad õigused ELi kodanikena. Nende õiguste hulka kuulub õigus hääletada ja kandideerida kohalikel ja Euroopa Parlamendi valimistel oma elukohaks olevas ELi riigis, õigus konsulaarkaitsele välismaal riigi oma kodanikega samadel tingimustel, õigus esitada petitsioon Euroopa Parlamendile või kaebus Euroopa Ombudsmanile ning õigus osaleda Euroopa kodanikualgatuses. Lisaks sellele võib igaüks, kes Euroopas elab, tugineda põhiõigustele, mis on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, juhul kui ELi institutsioonid või riiklikud ametiasutused kohaldavad ELi õigust.

2010. aasta aruandes ELi kodakondsuse kohta esitati 25 konkreetset meedet, et kaotada viimasedki takistused, mis ei lase ELi kodanikel kasutada oma õigust Euroopa Liidus vabalt liikuda. Üks neist on suurendada inimeste teadlikkust oma ELi kodaniku staatusest, õigustest ja sellest, mida need õigused neile nende igapäevaelus tähendavad. Komisjon tegi seepärast ettepaneku kuulutada 2013. aasta Euroopa kodanike aastaks ning korraldada kogu aasta vältel ELi kodakondsust ja kodanikega seonduvat poliitikat käsitlevaid temaatilisi üritusi.

Lisateave

Euroopa Komisjoni asepresidendi ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/reding

Vt ka asepresident Redingi visioon Euroopa tulevikust:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/eufuture/index_en.htm

Avalik arutelu:

http://ec.europa.eu/yourvoice

ELi kodakondsus:

http://ec.europa.eu/justice/citizen

Õigusküsimuste peadirektoraadi uudisnurk:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ANNEX

Total number of replies: 8404

Breakdown by nationality

% of total number of replies (8404)

France

(9.9%)

Germany

(9.2%)

Italy

(8.9%)

Poland

(8.5%)

Spain

(7.6%)

Portugal

(7.3%)

Romania

(6%)

United Kingdom

(5.3%)

Greece

(4.5%)

Belgium

(3.6%)

Bulgaria

(3.1%)

Netherlands

(2.5%)

Hungary

(2.2%)

Austria

(1.7%)

Czech Republic

(1.6%)

Cyprus

(1.5%)

Malta

(1.4%)

Latvia

(1.4%)

Luxembourg

(1.4%)

Sweden

(1.3%)

Finland

(1.2%)

Other

(1.2%)

Ireland

(1%)

Estonia

(0.7%)

Denmark

(0.6%)

Slovakia

(0.6%)

Lithuania

(0.5%)

Slovenia

(0.5%)

N/A

(4.7%)

Breakdown by age group

% of total number of replies (8404)

18-30 years old

(34.9%)

31-45 years old

(33.3%)

46-65 years old

(22%)

Over 65 years old

(4.3%)

Less than 18 years old

(1.2%)

N/A

(4.3%)


Side Bar