Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 31. srpna 2012

Konzultace k budoucnosti Evropy: zbývá 10 dnů!

Podle dnes zveřejněných údajů již více než 8404 občanů EU vyjádřilo svůj názor v rámci rozsáhlé internetové konzultace na téma práv občanů a budoucnosti Evropy, kterou uspořádala Evropská komise. U příležitosti Dne Evropy 9. května vyzvala Evropská komise občany EU, aby pomohli stanovit politickou agendu v nadcházejících letech a utvářet budoucnost Evropy (IP/12/461). Hovoří se o návrzích ohledně „politické unie“, „Evropské federace“ nebo „Spojených států evropských“. O důležité otázce budoucnosti Evropské unie by neměli debatovat jen politici, ale i občané. Evropané se mohou o své názory na otázky, jako je např. „Jak byste si přáli, aby se Evropská unie vyvíjela v blízké budoucnosti? Jakou byste chtěli mít Evropskou unii v roce 2020?“, podělit ještě deset dní. Konzultace potrvá do 9. září.

„V době, kdy se politická diskuse v Evropě zaměřuje na budoucnost a probíhají jednání o různých scénářích skutečné politické a hospodářské a měnové unie, je důležité umožnit občanům podílet se na utváření vlastní budoucnosti. Prostřednictvím této konzultace mají Evropané příležitost spoluvytvářet agendu EU, jednak pokud jde o jejich konkrétní práva jako občanů EU, jednak – v obecnější rovině – i o jejich představu budoucího směřování EU,“ prohlásila místopředsedkyně Komise a komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství Viviane Redingová a dodala: „K překonání krize potřebujeme nikoliv méně Evropy, ale naopak více. A k tomu je třeba do řízení zapojit naše občany. Evropa, to jsou koneckonců jejich práva, jejich obavy a jejich budoucnost. Proto by nás na naší cestě k silnější a integrovanější Evropě měli vést právě občané.“

Konzultace Komise nazvaná „Vaše práva, Vaše budoucnost“ se rovněž veřejnosti dotazuje na ryze praktické překážky, se kterými se občané v každodenním životě setkávají při výkonu svých práv jako občanů EU nebo odvolávají-li se na základní práva zakotvená v předpisech EU. Komise se chce dozvědět o veškerých obtížích, na které Evropané narážejí při cestování po Evropě, při překračování hranic, při hlasování nebo kandidování ve volbách či při nakupování na internetu.

Odpovědi získané v rámci konzultace budou přímým podkladem politické agendy Komise pro nadcházející roky a základem pro zprávu o občanství EU v roce 2013, jež má být představena v příští Den Evropy, tj. 9. května 2013. Komise navrhuje, aby rok 2013 byl Evropským rokem občanů (IP/11/959). Bude to příležitost diskutovat přímo s občany v členských státech v rámci tzv. „občanských dialogů“. První z nich by měl proběhnout dne 27. září v Cádizu.

První zpráva o občanství EU v roce 2010 vytyčila 25 konkrétních opatření (viz IP/10/1390 a MEMO/10/525), jež měla za cíl odstranit překážky, s nimiž se občané EU setkávají při výkonu svých práv v Unii. Od té doby Komise pracuje na tom, aby dostála svým slibům: jde například o posílení práv obětí trestných činů, snížení administrativní zátěže při registraci automobilu v jiné zemi EU, zákaz poplatků navíc za platbu kreditní kartou a zákaz předem zaškrtnutých políček u internetových nákupů či posílení práva na spravedlivý soudní proces pro všechny občany v EU.

Konzultace o budoucnosti Evropy se za pouhé tři měsíce po jejím zahájení dne 9. května zúčastnilo a příslušný internetový dotazník vyplnilo více než 8404 lidí. Zapojili se občané ze všech členských států (9,9 % respondentů bylo z Francie, 9,2 % z Německa, 8,9 % z Itálie, 7,6 % ze Španělska a 8,5 % z Polska – údaje o vaší zemi naleznete v příloze).

Otázky krátkého dotazníku lze snadno zodpovědět on-line a jeho vyplnění zabere pouze deset minut vašeho času. Konzultace potrvá do 9. září:

http://ec.europa.eu/your-rights-your-future.

Souvislosti

Občanství EU – jež občanství členských států nenahrazuje, nýbrž je doplňuje – zajišťuje všem státním příslušníkům 27 členských států EU další práva jakožto občanům EU. Patří sem právo volit a být volen v místních a evropských volbách v členském státě, ve kterém žijí, jejich právo na konzulární ochranu v zahraničí za stejných podmínek, jako mají občané státu, jenž tuto ochranu poskytuje, právo předložit petici Evropskému parlamentu, podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv nebo zapojit se do evropské občanské iniciativy. Kromě toho se všichni, kdo žijí v Evropě, mohou opírat o základní práva stanovená v Listině základních práv EU, ať už právní předpisy EU uplatňují orgány EU, nebo jsou prováděny vnitrostátními orgány.

Zpráva o občanství EU z roku 2010 vytyčila 25 konkrétních opatření k odstranění zbývajících překážek pro občany EU při výkonu jejich práva na volný pohyb v EU. Jedním z nich je zvýšení informovanosti občanů o statusu občanství EU, jejich právech a o tom, co tato práva znamenají v jejich každodenním životě. Komise proto navrhla vyhlásit rok 2013 Evropským rokem občanů a uspořádat v tomto roce cílené akce s tematikou občanství EU a politik EU, jež s občanským životem souvisejí.

Další informace

Internetová stránka místopředsedkyně Komise Viviane Redingové, komisařky EU pro spravedlnost, základní práva a občanství:

http://ec.europa.eu/reding

Svou vizi o budoucnosti Evropy prezentuje místopředsedkyně Redingová i na stránce:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/eufuture/index_en.htm

Veřejná konzultace:

http://ec.europa.eu/yourvoice/

Občanství EU:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/

Rubrika aktualit Generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

ANNEX

Total number of replies: 8404

Breakdown by nationality

% of total number of replies (8404)

France

(9.9%)

Germany

(9.2%)

Italy

(8.9%)

Poland

(8.5%)

Spain

(7.6%)

Portugal

(7.3%)

Romania

(6%)

United Kingdom

(5.3%)

Greece

(4.5%)

Belgium

(3.6%)

Bulgaria

(3.1%)

Netherlands

(2.5%)

Hungary

(2.2%)

Austria

(1.7%)

Czech Republic

(1.6%)

Cyprus

(1.5%)

Malta

(1.4%)

Latvia

(1.4%)

Luxembourg

(1.4%)

Sweden

(1.3%)

Finland

(1.2%)

Other

(1.2%)

Ireland

(1%)

Estonia

(0.7%)

Denmark

(0.6%)

Slovakia

(0.6%)

Lithuania

(0.5%)

Slovenia

(0.5%)

N/A

(4.7%)

Breakdown by age group

% of total number of replies (8404)

18-30 years old

(34.9%)

31-45 years old

(33.3%)

46-65 years old

(22%)

Over 65 years old

(4.3%)

Less than 18 years old

(1.2%)

N/A

(4.3%)


Side Bar