Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 29. augusta 2012

Mapovanie morského dna: nové príležitosti pre modrý rast a zamestnanosť v moriach a oceánoch

Oceány a moria obklopujúce Európu ponúkajú nové príležitosti na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020 v oblasti rastu a zamestnanosti. V záujme čo možno najlepšieho využitia tohto potenciálu sa musíme dozvedieť viac o tom, čo sa deje pod hladinou. Európska komisia navrhuje vypracovať do roku 2020 digitálne mapy morského dna európskych vôd, a to zhromaždením všetkých existujúcich údajov do jednej súvislej databázy, ku ktorej by mali prístup všetci. Komisia dnes prijala zelenú knihu „Poznatky o mori“, ktorou začína konzultácie o spôsobe, akým by to bolo možné dosiahnuť. Uvádza v nej množstvo otázok - napríklad „ako možno úsilie vyvíjané členskými štátmi začleniť do spoločného úsilia EÚ, „ako možno vyvinúť nové, lacnejšie techniky pozorovania“ a „ako môže súkromný sektor prispieť v tomto smere“. Táto konzultácia bude otvorená do 15. decembra 2012.

Nová súvislá digitálna mapa morského dna európskych vôd by mala mať čo najväčšie možné rozlíšenie a obsahovať topografiu, geológiu, biotopy a ekosystémy. Mala by sa doplniť o prístup k aktuálnym výsledkom pozorovaní a informáciám o fyzikálnom, chemickom a biologickom stave vodného stĺpca, o súvisiace údaje o vplyve na ľudskú činnosť, ako aj o oceánografické prognózy. Mapa a doplňujúce údaje by mali byť ľahko dostupné a interoperabilné a ich používanie by nemalo byť ničím obmedzené. Mapa by sa mala nepretržite zdokonaľovať z hľadiska vhodnosti na daný účel a pomáhať členským štátom, aby maximálne využili potenciál svojich programov monitorovania mora, odberu vzoriek a prieskumov.

Maria Damanakiová, komisárka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo, uviedla: Hospodárstvo Európy môže mať úžitok zo štruktúrovanejšieho prístupu k poznatkom o mori, vďaka ktorému možno zvýšiť konkurencieschopnosť našich ľudí pracujúcich na mori a pobreží o 300 mil. EUR ročne. Z toho vyplývajúce nové príležitosti by znamenali ďalších 200 mil. EUR ročne. Prínos zmenšenej neistoty sa vyčísľuje ťažšie, no odhadujeme, že keby sa nám podarilo znížiť neistotu vyplývajúcu z budúceho rastu hladiny morí o 25 % ročne, ušetrili by sme tým, ktorí chránia pobrežia Európy, ďalších 100 mil. EUR ročne. Prvým súborom pilotných programov sa už preukázalo, že ide o schodnú cestu. Stavať budeme na takto získaných skúsenostiach.

Oceány a moria obklopujúce Európu môžu prispieť k vytvoreniu náročných pracovných miest, ktoré uspokoja mladých ľudí a naplnia ich očakávania. Môžu byť zdrojom čistej energie, ktorú potrebujeme, ak sa chceme vyhnúť klimatickej katastrofe. Môžu byť zdrojom bielkovín pre zdravé stravovanie. Môžu poskytovať lieky alebo enzýmy z organizmov obývajúcich oblasti s najextrémnejšími teplotnými, svetelnými a tlakovými podmienkami, v ktorých existuje život. A môžu byť odpoveďou aj na rastúci svetový dopyt po surovinách z hlbokomorských baní.

Nové príležitosti pre modrý rast a zamestnanosť vznikajú vďaka vývoju v dvoch oblastiach. Po prvé, nedostatok dostupnej pôdy a sladkej vody je pre ľudstvo dôvodom, aby sa znovu zameralo na zdroje, ktoré možno nájsť v tej časti povrchu našej planéty, ktorú pokrýva slaná voda (71 %). Po druhé, rýchly pokrok v oblasti monitorovania pod hladinou, diaľkového riadenia a stavebných technológií, ku ktorému došlo predovšetkým v ropnom priemysle, možno využiť v mnohých vznikajúcich priemyselných odvetviach v rozmanitých oceánografických a meteorologických podmienkach.

V záujme realizácie tohto potenciálu musíme zjednodušiť každú možnosť investovania. Potrebujeme znížiť náklady, obmedziť riziká a podporiť inovácie. Rovnako musíme zabezpečiť, že toto rozšírenie „modrého hospodárstva“ bude udržateľné. Zdroje sú síce veľké, nie však nekonečné. Potrebujeme preto vedieť, aký je stav morí teraz a ako sa môže zmeniť v budúcnosti. Takisto potrebujeme porozumieť spôsobu, akým bude meniaca sa klíma ovplyvňovať oceán, a naopak.

V súčasnosti sú údaje roztrúsené v stovkách inštitúcií Európy Údaje o konkrétnom parametri v konkrétnej oblasti možno nájsť len s ťažkosťami a je takisto komplikované získať povolenie na ich použitie a časovo náročné vytvoriť si súvislý obraz na základe vzájomne nekompatibilných údajov z rôznych zdrojov. Táto situácia má za následok zvýšené náklady hospodárskych subjektov a spôsobuje, že mnohé činnosti, ktoré majú potenciál, sa nikdy nestanú skutočnosťou.

Komisia chce spolupracovať s členskými štátmi na spojení dostupných zdrojov a mechanizmov, ktoré by uvedené poznatky sprístupnili v prospech priemyslu, verejných orgánov, výskumníkov a spoločnosti.

Súvislosti

Z oznámenia Komisie „Poznatky o mori 2020“ zo septembra 2010 vyplýva, že lepším riadením monitorovania morí a údajov by sa znížili náklady na operácie na mori, stimulovala by sa inovácia a znižovala neistota budúceho správania mora.

Prvým súborom prípravných činností v rámci integrovanej námornej politiky EÚ sa zaviedli prototypové dátové platformy, prostredníctvom ktorých možno získať prístup k morským údajom európskych verejných orgánov. V rámci šiestich súborných tematických skupín – pre hydrografiu, geológiu, fyziku, chémiu, biológiu a fyzické biotopy – vznikla sieť 53 organizácií. Zároveň sa v rámci programu monitorovania Zeme (GMES) zriadila námorná služba, ktorá využíva satelitné údaje a údaje in situ na vypracúvanie oceánografických predpovedí, a v rámci zberu údajov EÚ sa začal štruktúrovaný zber údajov o rybnom hospodárstve. Aktívne k tomu pristupujú aj členské štáty EÚ.

Ďalšie informácie:

Poznatky o mori nájdete na:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/marine_knowledge_2020/index_en.htm

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/marine-knowledge-2020/index_en.htm

Kontakt:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar