Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 22 augusti 2012

EU välkomnar Rysslands anslutning till WTO efter 18 års förhandlingar

Ryssland går i dag med i Världshandelsorganisationen (WTO). Landet har förhandlat om medlemskap i 18 år och blir organisationens 156:e medlemsland. Att Ryssland är med i WTO är av största vikt för EU, eftersom EU är Rysslands största handelspartner och Ryssland är den tredje största handelspartnern för EU. För första gången kommer den ömsesidiga handeln mellan EU och Ryssland att omfattas av multilaterala regler och skyldigheter.

– Anslutningen till WTO är ett stort steg mot en djupare rysk integration i världsekonomin. Den kommer att underlätta investeringar och handel, bidra till att påskynda moderniseringen av den ryska ekonomin och erbjuda många affärsmöjligheter för både ryska och europeiska företag. Jag är övertygad om att Ryssland kommer att följa de internationella handelsregler och krav som gäller, säger EU:s handelskommissionär Karel De Gucht.

Rysslands geografiska läge och den ryska marknadens betydelse mätt i volym och tillväxt gör landet till en mycket viktig handelspartner för EU. Villkoren för handeln och investeringarna mellan Ryssland och EU kommer att gynnas av WTO-medlemskapet. Ryssland kommer bland annat att sänka sina importtullar, begränsa sin exporttullar, bevilja ett mer omfattande marknadstillträde för EU:s tjänsteleverantörer och förenkla reglerna och förfarandena på många områden som påverkar de bilaterala ekonomiska förbindelserna. Tullbestämmelser, tillämpning av sanitära och fytosanitära regler, tekniska normer och skydd av immateriella rättigheter kommer att vara särskilt viktiga.

Ryssland kommer att omfattas av WTO:s regler på alla dessa områden, inbegripet dem om övervakning och kontroll av efterlevnad. EU har tillsammans med sina internationella samarbetsparter inlett diskussioner med Ryssland för att försäkra sig om att WTO-åtagandena följs. En del av den lagstiftning som nyligen genomförts eller föreslagits tycks stå i strid med Rysslands åtaganden och skulle hindra andra WTO-medlemmar från att utnyttja alla de fördelar som den ryska anslutningen väntas få. EU är särskilt oroad för att den planerade nya lagstiftningen om återvinningsavgift på bilar ska vara diskriminerande när det gäller importerade fordon, och hoppas att den inte antas.

Bakgrund

Ryssland är EU:s tredje största handelspartner och EU är Rysslands främsta handelspartner.

  • EU:s export till Ryssland under 2011 uppgick till 108,4 miljarder euro.

  • EU:s import från Ryssland under 2011 uppgick till 199,5 miljarder euro.

  • Den totala handeln med varor under 2011 uppgick till 308 miljarder euro.

De främsta exportprodukterna från EU till Ryssland är bilar (7 miljarder euro), läkemedel (6 miljarder euro), bildelar (3,5 miljarder euro), telefoner och delar (2,5 miljarder euro) samt traktorer (1 miljard euro). Från Ryssland importerar EU främst råvaror, i första hand olja (råolja och raffinerad olja, sammanlagt 130 miljarder euro) och gas (24 miljarder euro). För dessa varor, liksom för andra viktiga råvaror, har Ryssland åtagit sig att begränsa exporttullarna.

Rysslands WTO-medlemskap kommer främst att innebära att marknadstillträdet för varor och tjänster förbättras. Importtullarna för varor kommer att minska från det nuvarande genomsnittet på 10 % till 7,8 %. Inom vissa viktiga sektorer, exempelvis bilindustrin, kommer importtullarna att minska ännu mer (från 30 % i dag till 25 % vid anslutningen och 15 % efter sju år). Sammanlagt väntas exportörerna i EU kunna spara 2,5 miljarder euro per år på importtullar tack vare de sänkta tullarna. Exporten från EU till Ryssland beräknas dessutom öka med ytterligare 3,9 miljarder euro per år.

Inom telekommunikationssektorn kommer Ryssland att inom fyra år avskaffa de nuvarande taken på eget kapital (49 %) för utländska investerare. Dessutom omfattar Rysslands anslutning till WTO en rad regleringsfrågor, bl.a. sanitära och fytosanitära bestämmelser, tull och immateriella rättigheter.

EU är den största utländska investeraren i Ryssland, med investeringar till ett värde av cirka 120 miljarder euro 2010. De ryska investeringarna i EU uppgick till 42 miljarder euro 2010.

Ytterligare information:

Handelsförbindelserna mellan EU och Ryssland:

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/russia/

Pressmeddelande den 10 november 2011: Avslutade WTO-förhandlingar för Ryssland – positivt för EU.

IP/11/1334

Kontaktpersoner:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

John Clancy (+32 2 295 37 73)


Side Bar