Navigation path

Left navigation

Additional tools

KOMISJA EUROPEJSKA

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 22 sierpnia 2012 r.

UE z zadowoleniem przyjmuje przystąpienie Rosji do WTO po 18 latach negocjacji

Po 18 latach negocjacji Rosja przystępuje dziś do Światowej Organizacji Handlu (WTO) jako jej 156. członek. To przystąpienie jest szczególnie ważne dla UE, ponieważ jest ona największym partnerem handlowym Rosji, a Rosja jest trzecim co do wielkości partnerem handlowym UE. Po raz pierwszy handel pomiędzy tymi dwoma podmiotami będzie regulowany przez wielostronne normy i zobowiązania.

„Dzisiejsze przystąpienie do WTO stanowi dla Rosji ważny krok w kierunku dalszej integracji ze światową gospodarką” – powiedział komisarz UE ds. handlu Karel de Gucht. „Ułatwi ono prowadzenie inwestycji i handlu, przyspieszy modernizację rosyjskiej gospodarki i zapewni wiele szans na rynku zarówno dla przedsiębiorstw rosyjskich, jak i europejskich. Ufam, że Rosja będzie przestrzegać międzynarodowych przepisów i norm handlowych, tak jak się do tego zobowiązała”.

Przystąpienie do WTO będzie miało pozytywny wpływ na warunki wymiany handlowej i inwestycji między Rosją a Unią Europejską. Z uwagi na położenie geograficzne Rosji i znaczenie jej rynku pod względem wielkości i rozwoju, jest ona bardzo ważnym partnerem handlowym dla UE. W wyniku przystąpienia do WTO Rosja między innymi obniży cła przywozowe, ograniczy cła wywozowe, zapewni lepszy dostęp do rynku usługodawcom z UE i usprawni zasady i procedury w wielu dziedzinach wpływających na dwustronne stosunki gospodarcze. Szczególnie istotne będą przepisy dotyczące procedur celnych, działań w dziedzinie zdrowia i użycia środków sanitarnych, norm technicznych oraz ochrony własności intelektualnej.

Rosja będzie podlegała przepisom WTO we wszystkich tych dziedzinach, w tym mechanizmom kontroli i egzekwowania. UE wraz ze swoimi międzynarodowymi partnerami utrzymuje bieżący kontakt z Rosją, aby zapewnić przestrzeganie przez nią zobowiązań w ramach WTO. W ostatnim czasie wprowadzono lub proponowano wprowadzenie aktów prawnych, które wydają się być sprzeczne ze zobowiązaniami Rosji i mogłyby przeszkodzić innym członkom WTO w osiągnięciu wszystkich korzyści oczekiwanych w związku z przystąpieniem Rosji do WTO; UE jest szczególnie zaniepokojona propozycją nowego prawa dotyczącego opłaty recyklingowej za samochody, które może być dyskryminujące w stosunku do pojazdów przywożonych, i ma nadzieję, że ten akt prawny nie zostanie przyjęty.

Kontekst

Rosja jest trzecim co do wielkości partnerem handlowym UE, a UE jest największym partnerem handlowym Rosji.

  • Wartość wywozu z UE do Rosji w roku 2011: 108,4 mld EUR

  • Wartość przywozu z Rosji do UE w roku 2011: 199,5 mld EUR

  • Łączna wartość handlu towarami w roku 2011: 308 mld EUR

Najważniejszymi towarami wywożonymi z EU do Rosji są samochody (7 mld EUR), leki (6 mld EUR), części samochodowe (3,5 mld EUR), telefony i części do nich (2,5 mld EUR) oraz traktory (1 mld EUR). Przywóz z Rosji do UE obejmuje przede wszystkim surowce. Najważniejszymi towarami przywozowymi są ropa naftowa i produkty ropopochodne (130 mld EUR) oraz gaz (24 mld EUR). Rosja zobowiązała się do ograniczenia ceł wywozowych dla tych produktów, jak również dla innych ważnych surowców.

Zmiany związane z przystąpieniem Rosji do WTO będą przede wszystkim dotyczyły ułatwienia dostępu do rynku dla towarów i usług. Cła przywozowe na towary zostaną obniżone z obecnego średniego poziomu 10% do średniego poziomu 7,8%. W niektórych ważnych sektorach, takich jak sektor motoryzacyjny, obniżki ceł przywozowych są jeszcze bardziej znaczące (obniżka z obecnych 30% do 25% po przystąpieniu i do 15% po upływie 7 lat). Szacuje się, że łączna redukcja ceł przywozowych przyniesie unijnym eksporterom oszczędności sięgające 2,5 mld EUR rocznie. Ponadto redukcja ceł ma dodatkowo pobudzić wywóz z EU do Rosji towarów o szacunkowej wartości 3,9 mld EUR rocznie.

W sektorze telekomunikacyjnym Rosja w ciągu 4 lat wycofa obecne ograniczenie udziału kapitału zagranicznego (49%). Oprócz tego przystąpienie Rosji do WTO wiąże się z wprowadzeniem szeregu regulacji prawnych, w tym norm sanitarnych i fitosanitarnych, ceł oraz praw wartości intelektualnej.

UE jest największym zagranicznym inwestorem w Rosji; wartość jej inwestycji wyniosła w roku 2010 około 120 mld EUR. Wartość inwestycji Rosji w UE sięgała w roku 2010 42 mld EUR.

Dodatkowe informacje

Stosunki handlowe między UE a Rosją:

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/russia/

Komunikat prasowy: UE z zadowoleniem przyjmuje zakończenie negocjacji w sprawie przystąpienia Rosji do WTO, 10 listopada 2011 r.

IP/11/1334

Kontakt:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

John Clancy (+32 2 295 37 73)


Side Bar