Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

V Bruselu dne 22. srpna 2012

EU vítá přistoupení Ruska k WTO po 18 letech jednání

Po osmnácti letech jednání dnes Rusko přistoupilo k Světové obchodní organizaci (WTO), a to jako její 156. člen. Toto přistoupení je pro EU obzvláště důležité, neboť EU je hlavním obchodním partnerem Ruska a Rusko je třetím největším obchodním partnerem EU. Poprvé budou EU a Rusko při vzájemném obchodování vázány mnohostrannými pravidly a závazky.

„Dnešní přistoupení Ruska k WTO je významným krokem pro jeho další integraci do světového hospodářství,“ uvedl komisař EU pro obchod Karel De Gucht. „Usnadní investice a obchod, pomůže urychlit modernizaci ruského hospodářství a přinese mnoho obchodních příležitostí pro ruské i evropské společnosti. Jsem přesvědčen, že Rusko bude dodržovat mezinárodní obchodní pravidla a normy, k nimž se zavázalo.“

Přistoupení k WTO bude mít pozitivní dopad na podmínky pro obchod a investice mezi Ruskem a Evropskou unií. Díky své geografické poloze a významu svého trhu z hlediska objemu a růstu je Rusko velmi důležitým obchodním partnerem EU. V důsledku přistoupení k WTO Rusko mimo jiné sníží dovozní clo, omezí vývozní clo, umožní větší přístup na trh pro poskytovatele služeb z EU a usnadní pravidla a postupy v mnoha oblastech, jež se dotýkají bilaterálních hospodářských vztahů. Obzvláště důležité budou předpisy v oblasti celního řízení, používání opatření na ochranu zdraví a hygienických opatření, technických norem a ochrany duševního vlastnictví.

Rusko bude podléhat pravidlům WTO ve všech těchto oblastech, včetně jejích mechanismů sledování a vymáhání právních předpisů. EU společně se svými mezinárodními partnery udržuje kontakt s Ruskem v zájmu zajištění, aby tyto jeho závazky vůči WTO byly dodržovány. Zdá se, že určité nedávno provedené nebo navržené právní předpisy nejsou v souladu se závazky přijatými Ruskem a byly by překážkou pro ostatní členy WTO při plném využívání přínosů, jež se očekávají od přistoupení Ruska k WTO. EU se zvláště obává navrhovaných nových právních předpisů, jež stanoví příspěvek na recyklaci automobilů, který by mohl být diskriminační vůči dovezeným vozidlům, a doufá, že tyto právní předpisy nebudou přijaty.

Souvislosti

Rusko je třetím největším obchodním partnerem EU a EU je hlavním obchodním partnerem Ruska.

  • Vývoz EU do Ruska v roce 2011: 108,4 miliard EUR

  • Dovoz EU z Ruska v roce 2011: 199,5 miliard EUR

  • Celkový obchod se zbožím v roce 2011: 308 miliard EUR

Hlavní vývoz EU do Ruska představují automobily (7 miliard EUR), léčivé přípravky (6 miliard EUR), automobilové díly (3,5 miliardy EUR), telefony a součástky (2,5 miliardy EUR) a traktory (1 miliarda EUR). Dovoz EU z Ruska představují zejména suroviny. Hlavní dovoz tvoří ropa (surová i rafinovaná: 130 miliard EUR) a plyn (24 miliard EUR). Rusko se zavázalo, že omezí vývozní clo vztahující se na tyto produkty, jakož i na další důležité suroviny.

Hlavní změny související s přistoupením Ruska k WTO se týkají zlepšení přístupu na trh pro zboží a služby. Dovozní clo na zboží se sníží ze současného průměru 10 % na průměr 7,8 %. V některých důležitých odvětvích, jako je automobilový průmysl, je snížení dovozního cla výraznější (snížení ze současných 30 % na 25 % po přistoupení a na 15 % po 7 letech). Odhaduje se, že celkové snížení celních sazeb ušetří vývozcům z EU na dovozním cle ročně 2,5 miliardy EUR. Kromě toho se odhaduje, že snížení celních sazeb bude motivací k dodatečnému vývozu EU do Ruska v hodnotě 3,9 miliardy EUR ročně.

V odvětví telekomunikací Rusko do 4 let postupně odstraní své současné kapitálové stropy (49 %) pro zahraniční investory. Přistoupení Ruska k WTO bude mít vliv mimo jiné i na řadu regulačních otázek včetně hygienických a rostlinolékařských předpisů, celních předpisů a práv duševního vlastnictví.

EU je největším zahraničním investorem v Rusku s investicemi v roce 2010 v hodnotě přibližně 120 miliard EUR. Ruské investice v EU dosáhly v roce 2010 42 miliard EUR.

Další informace

Obchodní vztahy mezi EU a Ruskem:

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/russia/

Tisková zpráva: Dobrá zpráva pro EU: jednání o přistoupení Ruska k WTO uzavřena

IP/11/1334

Kontaktní osoby:

Helene Banner (+32 22952407)

John Clancy (+32 22953773)


Side Bar