Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска Комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 22 август 2012 г.

ЕС приветства присъединяването на Русия към СТО след 18-годишни преговори

След 18 години на водене на преговори днес Русия се присъединява към Световната търговска организация (СТО) и става нейният 156-и член. Това присъединяване е от особено значение за ЕС, тъй като той е най-важният търговски партньор на Русия, а Русия е третият по важност търговски партньор на ЕС. За първи път двете страни ще бъдат обвързани от многостранни правила и задължения в търговските отношения помежду им.

„Днешното присъединяване към СТО е важна стъпка към по-нататъшното интегриране на Русия в световната икономика, заяви европейският комисар по въпросите на търговията Карел де Гухт. То ще улесни инвестициите и търговията, ще помогне да се ускори модернизацията на руската икономика и ще предложи много възможности за бизнес както за руските, така и за европейските дружества. Вярвам, че Русия ще изпълни международните търговски правила и стандарти, към които е поела ангажимент.“

Присъединяването към СТО ще има положително въздействие върху условията за търговия и инвестиции между Русия и Европейския съюз. Географското положение на Русия и значението на нейния пазар по отношение на обема и растежа превръщат тази държава в много важен търговски партньор на ЕС. Вследствие на присъединяването си към СТО Русия, наред с другото, ще намали вносните си мита, ще ограничи своите износни мита, ще предостави по-широк пазарен достъп за европейските доставчици на услуги и ще опрости правилата и процедурите в много области, които засягат двустранните икономически отношения. От особено значение ще бъдат разпоредбите в областта на митническите процедури, използването на здравни и санитарни мерки, техническите стандарти и защитата на интелектуалната собственост.

В същото време Русия ще бъде обект на правилата на СТО във всички тези области, включително на нейните механизми за наблюдение и правоприлагане. ЕС, заедно със своите международни партньори, поддържа постоянна връзка с Русия с цел да гарантира, че тя ще спазва въпросните ангажименти в рамките на СТО. Някои наскоро приложени или предложени законодателни актове изглеждат в противоречие с ангажиментите на Русия и ще попречат на другите членове на СТО да реализират изцяло ползите, които се очакват в резултат от присъединяването на Русия към СТО. Повод за особена загриженост от страна на ЕС е предложеното ново законодателство, предвиждащо такса за рециклирането на автомобили, която може да се окаже дискриминираща спрямо внесените превозни средства, и изразява надежда, че това законодателство няма да бъде прието.

Контекст

Русия е третият по важност търговски партньор на ЕС, а ЕС е най-големият търговски партньор на Русия.

  • Износ на ЕС за Русия през 2011 г.: 108,4 млрд. евро

  • Внос на ЕС от Русия през 2011 г.: 199,5 млрд. евро

  • Общ обем на търговията със стоки през 2011 г.: 308 млрд. евро

ЕС изнася в Русия основно автомобили (7 млрд. евро), лекарства (6 милиарда евро), автомобилни части (3,5 млрд. евро), телефони и части (2,5 млрд. евро) и трактори (1 млрд. евро). ЕС внася от Русия предимно суровини. Вносът се състои основно от нефт (суров и рафиниран: 130 млрд. евро) и природен газ (24 млрд. евро). По отношение на тези продукти, както и по отношение на други важни суровини, Русия се ангажира да ограничи своите износни мита.

Основните промени, свързани с присъединяването на Русия към СТО, се отнасят до подобряването на достъпа до пазара на стоки и услуги. Вносните мита за стоки ще намалеят от средно 10 % понастоящем до средно 7,8 %. В някои важни сектори, като например автомобилостроенето, намаляването на вносното мито е по-значително (от 30 % понастоящем до 25 % към момента на присъединяването и 15 % след 7 години). Изчислено е, че общото намаляване на тарифите ще доведе до икономии в размер на 2,5 млрд. евро годишно от вносни мита за износителите от ЕС. Освен това се очаква намалените тарифи да стимулират допълнителен износ от ЕС за Русия на стойност 3,9 млрд. евро годишно.

В сектора на далекосъобщенията Русия постепенно ще премахне сегашния таван на дяловото участие (49 %) за чуждестранните инвеститори в рамките на 4 години. Освен това присъединяването на Русия към СТО обхваща редица регулаторни въпроси, включително санитарните и фитосанитарните разпоредби, митническите въпроси и правата върху интелектуална собственост.

ЕС е най-големият чуждестранен инвеститор в Русия с инвестиции на стойност около 120 млрд. евро през 2010 г. Руските инвестиции в ЕС за 2010 г. възлизат на 42 млрд. евро.

За допълнителна информация

Търговски отношения между ЕС и Русия:

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/russia/

Съобщение за медиите: ЕС приветства приключването на преговорите за присъединяване на Русия към СТО, 10 ноември 2011 г.

IP/11/1334

За контакти:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

John Clancy (+32 2 295 37 73)


Side Bar