Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

PRESSMEDDELANDE

Bryssel den 17 augusti 2012

Debatt om Europas framtid: Medborgarna får ha ett ord med i laget på internet

Hittills har över 5 500 EU-medborgare deltagit i ett samråd om medborgarnas rättigheter och Europas framtid. Samrådet är ett av de mest övergripande webbaserade samråden i EU:s historia, visar kommissionens senaste siffror som offentliggjordes idag. På Europadagen den 9 maj uppmanade Europeiska kommissionen medborgarna i hela EU att bidra till fastställandet av den politiska dagordningen för de kommande åren och att hjälpa till att forma Europas framtid (IP/12/461). Fram till den 9 september kan alla EU-medborgare ge sina synpunkter på frågor som ”Hur skulle du vilja att EU utvecklas inom den närmaste framtiden?" "I vilket slags EU vill du leva år 2020?"

Nu när Europa står inför stora utmaningar, inte minst till följd av finans- och statsskuldkrisen, har den politiska debatten i allt högre grad blivit en debatt om Europas framtid på både kort och lång sikt. Vid Europeiska rådets senaste möte i juni diskuterade ledarna behovet av att ta den ekonomiska och monetära unionen (EMU) till en ”ny nivå”. Men all eventuell ytterligare integration inom de ekonomiska och finanspolitiska områdena måste uppfattas som legitim av de europeiska medborgarna. Det är därför "de fyra ordförandenas rapport" (Europeiska rådets ordförande, Europeiska kommissionens ordförande, Eurogruppens ordförande och Europeiska centralbankens ordförande), som offentliggjordes den 26 juni, särskilt anger: ”På det hela taget kommer en närmare EMU-integration att kräva en starkare demokratisk bas och brett stöd från medborgarna. Därför är det viktigt att också själva processen mot att förverkliga denna vision grundar sig på ett brett samråd och ett omfattande deltagande.

Integration och legitimitet måste gå hand i hand." Enligt ett förslag från kommissionen ska 2013 bli Europaåret för medborgarna (IP/11/959). Europeiska kommissionen vill ta tillfället i akt att ta med medborgarna i utformandet av morgondagens union och lyssna på deras visioner för Europas framtid.

– Den pågående krisen har utlöst en nödvändig offentlig debatt om vart Europa är på väg. För att göra den ekonomiska och monetära unionen verkligt oåterkallelig och återfå förtroendet är det viktigt att ge medborgarna och företagen perspektiv på hur EU kommer att se ut 2020. Jag är glad att se att förslag på en "politisk union", en "Europeisk federation” eller till och med ett ”Europas förenta stater” återigen blivit föremål för debatt, säger kommissionens vice ordförande, medborgarskapskommissionär Viviane Reding.

– Kommissionens offentliga samråd visar på ett starkt intresse för den här frågan. Det är uppiggande att se att de flesta svar kommer från unga européer. Det är min fasta övertygelse att vi behöver mer EU, inte mindre, för att ta oss ur krisen. Och för detta behöver vi ha med våra medborgare. EU handlar trots allt om deras rättigheter, deras bekymmer och deras framtid. Därför är det medborgarna som bör vägleda oss på vår resa mot ett starkare, mer integrerat Europa, framhåller Reding.

Kommissionens samråd ”Dina rättigheter, din framtid” frågar också invånarna om de praktiska hinder som de möter i sina dagliga liv, när de utövar sina rättigheter som EU-medborgare eller när de vill åberopa de grundläggande rättigheter som finns stadfästa i EU:s lagstiftning. Kommissionen vill veta mer om eventuella svårigheter som européer stöter (på oavsett om det är när de reser i Europa, förflyttar sig över gränserna, röstar eller kandiderar till val, eller när de handlar på nätet). De svar som kommer in bidrar direkt till kommissionens politiska dagordning för de kommande åren och kommer att utgöra grunden för 2013 års rapport om EU-medborgarskapet, vilken ska läggas fram den 9 maj 2013, dvs. på nästa Europadag.

Bara tre månader efter det att samrådet på nätet drog igång den 9 maj har över 5 000 personer besvarat frågeformuläret. De kommer från alla medlemsstater (11,3 % av de svarande är fransmän, 8,9 % tyskar, 6,1 % britter, 1,2 % finländare och 1,1 % är svenskar. Titta i bilagan för att se hur det går för de andra länderna).

Det korta frågeformuläret kan enkelt fyllas i på nätet och tar bara tio minuter av din tid. Samrådet pågår fram till och med den 9 september:

http://ec.europa.eu/justice/opinion/your-rights-your-future/index_sv.htm.

Bakgrund

Tack vare EU-medborgarskapet – som inte ersätter utan kompletterar det nationella medborgarskapet – har samtliga medborgare i EU:s 27 medlemsstater en ytterligare uppsättning rättigheter. Dessa inkluderar rösträtt och valbarhet i lokala val och val till Europaparlamentet i det EU-land de bor i, rätten till konsulärt skydd utomlands under samma villkor som den medlemsstatens medborgare och rätten att göra framställningar till Europaparlamentet, framföra klagomål till Europeiska ombudsmannen, eller att delta i EU:s medborgarinitiativ. Dessutom kan alla i Europa åberopa de grundläggande rättigheter som fastställts i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna när EU-lagstiftningen tillämpas av EU:s institutioner eller av de nationella myndigheterna.

EU:s medborgarskapsrapport 2010 (se IP/10/1390 och MEMO/10/525) innehöll 25 konkreta åtgärder för att undanröja kvarstående hinder för EU-medborgare att utöva sin rätt till fri rörlighet i EU. En av dessa är att öka människors medvetande om sitt EU-medborgarskap, sina rättigheter och vad dessa innebär i det dagliga livet. Därför föreslog kommissionen att utse 2013 till Europaåret för medborgarna och att anordna riktade evenemang om EU-medborgarskap och medborgarrelaterad EU-politik under året.

Under Europaåret för medborgarna 2013 kommer kommissionen att offentliggöra en andra rapport om EU-medborgarskapet och att lägga fram ytterligare riktade initiativ för att undanröja de återstående problem som hindrar medborgarna att fullt ut utöva sina rättigheter som EU-medborgare.

Läs mer:

Hemsidan för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionsledamot med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap:

http://ec.europa.eu/reding

Läs om Viviane Redings framtidsplaner för Europa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/eufuture/index_en.htm

Läs om Viviane Redings mål för vidareutvecklingen av EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna:

Tallinn talet:

SPEECH/12/403

Offentligt samråd:

http://ec.europa.eu/yourvoice/index_sv.htm

EU-medborgarskapet:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_sv.htm

Nyhetssida för generaldirektoratet för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Kontakter:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

BILAGA

Total number of replies: 5403

Breakdown by nationality

% of total number of replies (5403)

France

11.2%

Italy

10.7%

Spain

9.1%

Germany

8.9%

United Kingdom

6.2%

Poland

5.5%

Romania

5.2%

Portugal

4.8%

Belgium

4.4%

Bulgaria

3.8%

Netherlands

2.9%

Hungary

2.2%

Luxembourg

2.1%

Greece

1.9%

Latvia

1.9%

Other

1.4%

Ireland

1.2%

Austria

1.2%

Finland

1.2%

Czech Republic

1.2%

Sweden

1.1%

Malta

0.9%

Estonia

0.8%

Cyprus

0.7%

Denmark

0.7%

Slovakia

0.5%

Slovenia

0.5%

Lithuania

0.5%

N/A

7.3%

Breakdown by age group

% of total number of replies (5403)

18-30 years old

33.1%

31-45 years old

31.4%

46-65 years old

22.7%

Over 65 years old

5%

Less than 18 years old

0.9%

N/A

6.9%


Side Bar