Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 17. augusta 2012

Diskusia o budúcnosti Európy: Komisia umožňuje občanom vyjadriť sa v online konzultácii

Na jednej z najrozsiahlejších internetových konzultácií v histórií EÚ o právach občanov a o budúcnosti Európy sa doteraz zúčastnilo viac ako 5 500 občanov EÚ. Svedčia o tom najnovšie údaje, ktoré dnes zverejnila Komisia. Európska komisia 9. mája pri príležitosti Dňa Európy vyzvala občanov v celej Európskej únii, aby pomohli stanoviť politický program na ďalšie roky a formovať budúcnosť Európy (IP/12/461). Do 9. septembra môžu všetci Európania vyjadriť svoje názory k otázkam, ako napr. „Akým smerom by sa mal uberať vývoj Európskej únie v blízkej budúcnosti? V akej Európskej únii by ste chceli žiť v roku 2020?“

Keďže Európa v súčasnosti čelí zásadným výzvam, ktoré sú najmä výsledkom finančnej krízy a krízy štátneho dlhu, politická diskusia sa čoraz viac stáva diskusiou o blízkej a vzdialenej budúcnosti Európy. Počas posledného zasadnutia Európskej rady, ktoré sa konalo v júni, diskutovali vedúci predstavitelia o potrebe posunúť hospodársku a menovú úniu (HMÚ) do „novej fázy“. Akákoľvek ďalšia integrácia v hospodárskej a fiškálnej oblasti musí byť však z pohľadu obyvateľov Európy legitímna. Z tohto dôvodu sa v správe „štyroch predsedov“ (predseda Európskej rady, predseda Európskej komisie, predseda Euroskupiny a prezident Európskej centrálnej banky) zverejnenej 26. júna zdôrazňuje: „Z celkového hľadiska si užšia integrácia HMÚ bude vyžadovať výraznejší demokratický základ a širokú podporu občanov. Z tohto dôvodu je prvoradé, aby už samotný proces smerujúci k uskutočneniu tejto vízie vychádzal z rozsiahlych konzultácií a širokej účasti. Integrácia a legitímnosť sa musia rozvíjať súbežne.“ Na základe návrhu Komisie bude rok 2013 Európskym rokom občanov (IP/11/959). Európska komisia chce túto príležitosť využiť na zapojenie občanov do formovania Únie zajtrajška a na zistenie ich predstáv o budúcnosti Európy.

Prebiehajúca kríza spustila veľmi potrebnú verejnú debatu o smerovaní Európy. Aby sa hospodárska a menová únia stala skutočne nezvratnou a obnovila sa dôvera, je dôležité dať občanom a spoločnostiam perspektívu, ako bude Európa vyzerať v roku 2020. V tejto súvislosti s potešením konštatujem, že sa návrhy o „politickej únii“, „Európskej federácii“ alebo aj o „Spojených štátoch európskych“ opäť stali predmetom diskusie,“ povedala podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo. „Verejná konzultácia Komisie poukazuje na vysoký záujem o túto diskusiu. Zvlášť potešujúca je skutočnosť, že väčšina odpovedí pochádza od mladých Európanov. Som pevne presvedčená o tom, že na prekonanie krízy potrebujeme viac, a nie menej Európy. Z tohto dôvodu potrebujeme zapojiť našich občanov. Koniec koncov Európa je o ich právach, o ich obavách a o ich budúcnosti. Preto by nás občania mali sprevádzať na našej ceste k silnejšej a integrovanejšej Európe.“

V konzultácii Komisie s názvom Vaše práva, vaša budúcnosť“ sa občanom kladú aj otázky týkajúce praktických prekážok, s ktorými sa stretávajú v každodennom živote pri uplatňovaní svojich práv ako občanov EÚ alebo základných práv zakotvených v práve EÚ. Komisia sa takisto zaujíma o akékoľvek ťažkosti Európanov, ktorým čelia pri cestovaní v Európe, sťahovaní do iného členského štátu, pri hlasovaní alebo kandidovaní vo voľbách alebo pri nákupe cez internet. Odpovede získané od verejnosti budú priamo zohľadnené v politickom programe Komisie na ďalšie roky a budú tvoriť základ správy o občianstve EÚ 2013, ktorá bude predložená 9. mája 2013, v budúcoročný Deň Európy.

Len tri mesiace od jej začatia 9. mája sa na online konzultácii zúčastnilo viac ako 5 000 ľudí, ktorí odpovedali na online dotazník. Tento údaj zahŕňa občanov zo všetkých členských štátov (11,3 % respondentov sú Francúzi, 10,5 % Taliani, 9 % Španieli, 8,9 % Nemci a 6,1 % Briti. Ak vás zaujíma vaša krajina, pozrite si prílohu).

Krátky dotazník sa dá jednoducho vyplniť online a zaberie len desať minút vášho času. Konzultácia potrvá do 9. septembra: http://ec.europa.eu/your-rights-your-future.

Súvislosti

Vďaka občianstvu EÚ – ktoré nenahrádza štátne občianstvo, ale ho dopĺňa – všetci štátni príslušníci 27 členských štátov EÚ majú ďalšie práva ako občania EÚ. Tieto zahŕňajú právo voliť a byť volení v komunálnych voľbách a voľbách do Európskeho parlamentu v tej krajine EÚ, v ktorej žijú, právo na konzulárnu ochranu v zahraničí za rovnakých podmienok, ako majú občania štátu poskytujúceho ochranu, právo obrátiť sa s petíciou na Európsky parlament, podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi alebo zúčastniť sa na európskej občianskej iniciatíve. Okrem toho má každý v Európe základné práva stanovené v Charte základných práv EÚ vždy, keď právo EÚ uplatňujú inštitúcie EÚ alebo vnútroštátne orgány.

V správe o občianstve EÚ z roku 2010 (pozri IP/10/1390MEMO/10/525) sa uvádza 25 konkrétnych opatrení na odstránenie pretrvávajúcich prekážok, ktoré občanom EÚ bránia v uplatňovaní práva na voľný pohyb v EÚ. Jedným z týchto opatrení je podporiť informovanosť občanov o štatúte občianstva EÚ, o ich právach a konkrétnom uplatňovaní týchto práv v každodennom živote. Na tento účel Komisia navrhla vyhlásiť rok 2013 za Európsky rok občanov a zorganizovať počas neho podujatia zamerané na občianstvo EÚ a politiky EÚ súvisiace s občianstvom.

V priebehu Európskeho roka občanov 2013 Komisia uverejní druhú správu o občianstve EÚ, v ktorej predloží ďalšie cielené iniciatívy na odstránenie pretrvávajúcich prekážok, ktoré občanom bránia v plnom uplatňovaní ich práv ako občanov EÚ.

Ďalšie informácie:

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Vízia podpredsedníčky Komisie Viviane Redingovej o budúcnosti Európy:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/eufuture/index_en.htm

Vízia podpredsedníčky Komisie Viviane Redingovej o ďalšom vývoji Charty základných práv EÚ:

Prejav v Tallinne:

SPEECH/12/403

Verejná konzultácia:

http://ec.europa.eu/yourvoice

Občianstvo EÚ:

http://ec.europa.eu/justice/citizen

Informačné centrum Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ANNEX

Total number of replies: 5662

Breakdown by nationality

% of total number of replies (5662)

France

11.3%

Italy

10.5%

Spain

9.0%

Germany

8.9%

United Kingdom

6.1%

Poland

5.6%

Romania

5.1%

Portugal

4.7%

Belgium

4.4%

Bulgaria

3.8%

Netherlands

2.9%

Hungary

2.2%

Luxembourg

2.0%

Greece

1.9%

Latvia

1.8%

Other

1.3%

Czech Republic

1.2%

Ireland

1.2%

Austria

1.2%

Finland

1.2%

Malta

1.1%

Sweden

1.1%

Estonia

0.8%

Cyprus

0.8%

Denmark

0.7%

Lithuania

0.5%

Slovenia

0.5%

Slovakia

0.5%

N/A

7.2%

Breakdown by age group

% of total number of replies (5662)

18-30 years old

33.8%

31-45 years old

31.1%

46-65 years old

22.3%

Over 65 years old

4.9%

Less than 18 years old

1.1%

N/A

6.8%


Side Bar