Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 17 sierpnia 2012 r.

Debata na temat przyszłości Europy: Komisja udziela obywatelom głosu w konsultacjach online

Według najnowszych danych udostępnionych dzisiaj przez Komisję do tej pory ponad 5,5 tys. obywateli wzięło udział w jednej z największych w historii UE konsultacji online na temat praw obywatelskich oraz przyszłości Europy. Dnia 9 maja, w Dzień Europy, Komisja Europejska wezwała wszystkich obywateli Unii Europejskiej, by pomogli jej zdefiniować agendę polityczną na najbliższe lata, tym samym kształtując przyszłość Europy (IP/12/461). Do dnia 9 września wszyscy Europejczycy mogą podzielić się swoją opinią w kwestiach takich jak: „W jaki sposób według Państwa powinna rozwijać się Unia Europejska w najbliższej przyszłości?”, czy „W jakiej Unii Europejskiej chcieliby Państwo żyć w roku 2020?”.

Jako że Europa staje obliczu istotnych wyzwań, zwłaszcza tych, które są wynikiem kryzysu finansowego i zadłużeniowego, debata polityczna ewoluuje obecnie w kierunku dyskusji wokół bliższej i dalszej przyszłości Europy. Na ostatnim posiedzeniu Rady Europejskiej w czerwcu przywódcy dyskutowali na temat konieczności zapoczątkowania nowego etapu unii gospodarczej i walutowej (UGW). Jednak jakakolwiek dalsza integracja w zakresie polityki gospodarczej i budżetowej musi być zasadna z punktu widzenia obywateli Europy. Dlatego właśnie opublikowane dnia 26 czerwca sprawozdanie „czterech przewodniczących'' (przewodniczącego Rady Europejskiej, przewodniczącego Komisji Europejskiej, przewodniczącego Eurogrupy oraz prezesa Europejskiego Banku Centralnego) stanowi w szczególności: „Ogólnie mówiąc, ściślejsza integracja w ramach unii gospodarczej i walutowej będzie wymagać silniejszej podstawy demokratycznej i szerokiego poparcia obywateli. Z tego względu zasadnicze znaczenie ma to, by proces prowadzący do urzeczywistnienia tej wizji już na wczesnym etapie opierał się na szeroko zakrojonych konsultacjach i uczestnictwie. Integracja i legitymacja muszą iść w parze”. Na wniosek Komisji rok 2013 zostanie ogłoszony Europejskim Rokiem Obywateli (IP/11/959). Komisja Europejska pragnie skorzystać z tej okazji, by pozwolić obywatelom współdecydować o kształcie przyszłej Unii Europejskiej oraz usłyszeć ich propozycje dotyczące przyszłości Europy.

„Trwający kryzys zapoczątkował potrzebną debatę publiczną na temat kierunku, w jakim zmierza Europa. By umocnić unię gospodarczą i walutową oraz odbudować zaufanie i pewność, należy dać obywatelom i przedsiębiorstwom pogląd na to, jak Europa będzie wyglądała w 2020 roku. Cieszę się, że w tym kontekście propozycje dotyczące stworzenia „unii politycznej”, „federacji europejskiej” czy nawet „stanów zjednoczonych Europy” znów są przedmiotem debaty” – powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa.Konsultacje społeczne Komisji są oznaką szczególnego zainteresowania tą debatą. Szczególnie budujący jest fakt, iż większość odpowiedzi nadsyłanych jest przez młodych Europejczyków. Jestem głęboko przekonana, że aby pokonać kryzys, potrzebujemy silniejszej, a nie słabszej Europy. By tak się stało, potrzebujemy aktywnego udziału obywateli. Centralnym elementem wspólnej Europy są przecież prawa, troski i przyszłość jej obywateli. Dlatego właśnie to obywatele powinni przejąć ster w naszej wędrówce ku silniejszej i naprawdę zjednoczonej Europie”.

W konsultacji „Twoje prawa, twoja przyszłość” Komisja również pyta Europejczyków o praktyczne problemy, z jakimi borykają się na co dzień w związku z egzekwowaniem swoich praw jako obywatele UE czy w sytuacjach, kiedy chcą odwołać się do praw podstawowych zagwarantowanych przez prawo UE. Komisja pragnie poznać wszelkie trudności, jakie napotykają Europejczycy, niezależnie od tego, czy dotyczą one podróżowania po Europie i przekraczania granic, głosowania i brania udziału w wyborach czy dokonywania zakupów online. Otrzymane informacje zwrotne zostaną bezpośrednio uwzględnione w programie politycznym Komisji na najbliższe lata i staną się podstawą sprawozdania na temat obywatelstwa UE na rok 2013, które zostanie zaprezentowane dnia 9 maja 2013 roku, podczas kolejnego Dnia Europy.

W ciągu zaledwie trzech miesięcy od rozpoczęcia konsultacji, tj. od 9 maja, wzięło w niej udział ponad 5 tys. osób, wypełniając formularz online. Wśród nich byli obywatele ze wszystkich państw członkowskich (11,3% respondentów to Francuzi, 10,5% – Włosi, 9% – Hiszpanie, 8,9% – Niemcy, a 6,1% – Brytyjczycy; aby dowiedzieć się, ilu respondentów z Polski wzięło udział w konsultacji zob. załącznik).

Krótki kwestionariusz można wypełnić online. Zajmuje to jedynie dziesięć minut. Konsultacje potrwają do dnia 9 września:

http://ec.europa.eu/justice/opinion/your-rights-your-future/index_pl.htm.

Kontekst

Dzięki obywatelstwu UE, które nie zastępuje obywatelstwa krajowego, lecz je uzupełnia, wszystkim obywatelom 27 państw członkowskich UE przysługują dodatkowe prawa Obejmują one prawo do głosowania i kandydowania w wyborach na szczeblu lokalnym i europejskim w państwie zamieszkania w obrębie UE, prawo do ochrony konsularnej za granicą na takich samych warunkach, na jakich przysługuje ono obywatelom danego kraju, oraz prawo petycji do Parlamentu Europejskiego, skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i prawo do udziału w europejskiej inicjatywie obywatelskiej. Dodatkowo każdy mieszkaniec Europy korzysta z praw podstawowych określonych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej w każdej sytuacji, w której prawo UE jest stosowane przez instytucje UE lub wdrażane przez władze krajowe.

W sprawozdaniu na temat obywatelstwa UE (zob. IP/10/1390 i MEMO/10/525) wymieniono 25 konkretnych działań mających na celu usunięcie przeszkód dla obywateli UE w korzystaniu z ich prawa do swobodnego przemieszczania się w UE. Jedno z nich służy pogłębieniu wiedzy obywateli na temat ich statusu jako obywateli UE, ich praw oraz znaczenia tych praw w życiu codziennym. Komisja zaproponowała zatem wyznaczenie roku 2013 Europejskim Rokiem Obywateli oraz organizowanie przez cały ten rok specjalnych imprez poświęconych obywatelstwu UE i politykom związanym z obywatelstwem.

W 2013 r., w trakcie Europejskiego Roku Obywateli, Komisja opublikuje drugie sprawozdanie na temat obywatelstwa UE, które będzie służyć jako plan działania na rzecz całkowitego usunięcia pozostałych przeszkód uniemożliwiających obywatelom UE pełne korzystanie z przysługujących im praw.

Informacje dodatkowe

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa:

http://ec.europa.eu/reding

Wizja przyszłej Europy według wiceprzewodniczącej Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/eufuture/index_en.htm

Wizja dalszego rozwoju Karty praw podstawowych UE według wiceprzewodniczącej Viviane Reding:

Przemówienie z Tallinna:

SPEECH/12/403

Konsultacje społeczne:

http://ec.europa.eu/yourvoice

Obywatelstwo UE:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_pl.htm

Portal informacyjny Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ZAŁĄCZNIK

Total number of replies: 5662

Breakdown by nationality

% of total number of replies (5662)

France

11.3%

Italy

10.5%

Spain

9.0%

Germany

8.9%

United Kingdom

6.1%

Poland

5.6%

Romania

5.1%

Portugal

4.7%

Belgium

4.4%

Bulgaria

3.8%

Netherlands

2.9%

Hungary

2.2%

Luxembourg

2.0%

Greece

1.9%

Latvia

1.8%

Other

1.3%

Czech Republic

1.2%

Ireland

1.2%

Austria

1.2%

Finland

1.2%

Malta

1.1%

Sweden

1.1%

Estonia

0.8%

Cyprus

0.8%

Denmark

0.7%

Lithuania

0.5%

Slovenia

0.5%

Slovakia

0.5%

N/A

7.2%

Breakdown by age group

% of total number of replies (5662)

18-30 years old

33.8%

31-45 years old

31.1%

46-65 years old

22.3%

Over 65 years old

4.9%

Less than 18 years old

1.1%

N/A

6.8%


Side Bar