Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 17 augustus 2012

Debat over de toekomst van Europa: Commissie geeft burgers het woord in online-raadpleging

De vandaag gepubliceerde cijfers van de Commissie laten zien dat tot nu toe meer dan 5 500 burgers van de Europese Unie hebben deelgenomen aan een van de grootste online-raadplegingen over rechten van de burgers en de toekomst van Europa in de geschiedenis van de Unie. Op 9 mei, de dag van Europa, riep de Commissie de burgers in de hele Europese Unie op om mee te denken over het beleid voor de komende jaren en bij te dragen aan het Europa van morgen (IP/12/461). Nog tot 9 september kunnen alle Europeanen laten weten wat zij vinden over zaken als "Wat moet er op korte termijn veranderen in de Europese Unie?” en “In wat voor Europese Unie zou u graag wonen in 2020?”.

Nu Europa zich voor grote uitdagingen ziet gesteld, vooral als gevolg van de financiële en staatsschuldencrisis, gaat het publieke debat steeds meer over de toekomst van Europa op de korte en op de lange termijn. Tijdens de laatste Europese Raad in juni hebben de regeringsleiders gediscussieerd over de noodzaak de economische en monetaire unie (EMU) in een nieuw stadium te brengen. Elke verdere integratie op economisch en fiscaal gebied moet echter in de ogen van de inwoners van Europa gelegitimeerd zijn. Daarom wordt in het op 26 juni gepubliceerde rapport van de "vier voorzitters" (de voorzitter van de Europese Raad, de voorzitter van de Europese Commissie, de voorzitter van de Eurogroep en de president van de Europese Centrale Bank) met name het volgende gezegd: "Algemeen beschouwd zal voor een diepere integratie van de EMU een sterkere democratische grondslag en een breed draagvlak bij de burgers nodig zijn. Daarom is het van essentieel belang dat het proces waarbij deze visie in praktijk wordt gebracht, reeds gebaseerd is op brede consultatie en participatie. Verdere integratie en grotere legitimiteit moeten hand in hand gaan." Op voorstel van de Commissie moet 2013 het Europees jaar van de burger worden (IP/11/959). De Europese Commissie wil van deze gelegenheid gebruik maken om burgers te betrekken bij de vormgeving van de Unie van morgen en luisteren naar hun opvattingen over de toekomst van Europa.

"De huidige crisis heeft een hoognodig publiek debat op gang gebracht over de richting die Europa ingaat. Om de economische en monetaire unie werkelijk onomkeerbaar te maken en vertrouwen te herwinnen, is het van belang burgers en ondernemingen er een idee van te geven hoe Europa er in 2020 zal uitzien. Het doet me in dit verband goed dat er weer wordt gediscussieerd over voorstellen voor een "politieke unie", een "Europese Federatie" of zelfs een "Verenigde Staten van Europa", aldus vicevoorzitter Viviane Reding, commissaris voor Justitie, Grondrechten en Burgerschap. "De openbare raadpleging door de Commissie laat een grote belangstelling voor dit debat zien. Het is met name verfrissend te zien dat de meeste antwoorden van jonge Europeanen komen. Ik ben er stellig van overtuigd dat we méér en niet minder Europa nodig hebben om deze crisis te boven te komen. En daarvoor moeten onze burgers erbij betrokken zijn. Europa gaat uiteindelijk over hun rechten, hun zorgen en hun toekomst. Daarom zijn het de burgers die ons op onze weg naar een sterker, meer geïntegreerd Europa, moeten leiden."

Met de raadpleging van de Commissie "Uw rechten, uw toekomst" wordt het publiek ook gevraagd naar de praktische hindernissen die burgers in hun dagelijks leven tegenkomen bij de uitoefening van hun rechten als EU-burger of wanneer zij zich willen beroepen op in de EU-wetgeving neergelegde grondrechten. De Commissie is geïnteresseerd in alle moeilijkheden die Europeanen ondervinden, of dat nu is wanneer zij binnen Europa reizen, grenzen passeren, stemmen of kandidaat zijn bij verkiezingen of via het internet winkelen. De ontvangen bijdragen zullen direct hun weerslag vinden in de beleidsagenda van de Commissie voor de komende jaren en de basis vormen voor het verslag over het EU-burgerschap van 2013, dat op 9 mei 2013, de volgende dag van Europa, zal worden gepresenteerd.

Amper drie maanden na de start op 9 mei hebben al meer dan 5 000 mensen deelgenomen aan de online-raadpleging en de online-vragenlijst beantwoord. Daarbij gaat het om burgers uit alle lidstaten (11,3% van de respondenten is Frans, 10,5% Italiaans, 9% Spaans, 8,9% Duits en 6,1% Brits – hoe groot de bijdrage uit uw eigen land is, ziet u in de bijlage).

De korte vragenlijst kan eenvoudig online worden ingevuld en vraagt niet meer dan een minuut of tien van uw tijd. De raadpleging loopt tot 9 september:

http://ec.europa.eu/justice/opinion/your-rights-your-future/index_nl.htm.

Achtergrond

Dankzij het burgerschap van de EU – dat het nationale burgerschap niet vervangt, maar aanvult – hebben alle onderdanen van de 27 EU-lidstaten als EU-burgers een aantal aanvullende rechten. Daarbij valt te denken aan het actief en passief kiesrecht bij de lokale en Europese verkiezingen in het land waar zij wonen, het recht op consulaire bescherming in het buitenland onder dezelfde voorwaarden als onderdanen en het recht om verzoekschriften tot het Europees Parlement te richten, zich tot de Europese ombudsman te wenden met een klacht of deel te nemen aan een Europees burgerinitiatief. Bovendien mag iedereen in Europa vertrouwen op de in het EU-Handvest van de grondrechten neergelegde grondrechten wanneer EU-wetgeving door EU-instellingen wordt toegepast of door nationale autoriteiten ten uitvoer wordt gelegd.

In het Verslag over het EU-burgerschap 2010 (zie IP/10/1390 en MEMO/10/525) zijn 25 concrete maatregelen geschetst om de resterende belemmeringen weg te nemen die burgers beletten hun recht van vrij verkeer in de EU uit te oefenen. Een van deze maatregelen bestaat erin burgers bewuster maken van wat het betekent om EU-burger te zijn, welke rechten zij hebben en wat de betekenis hiervan is voor hun dagelijks leven. De Commissie heeft daarom voorgesteld om 2013 uit te roepen tot Europees Jaar van de burger en gedurende dit jaar evenementen te organiseren rond het EU-burgerschap en het EU-beleid inzake burgers

In het kader van dat Europees Jaar van de burger zal de Commissie een tweede verslag over het EU-burgerschap uitbrengen waarin verdere gerichte initiatieven worden voorgesteld om de resterende belemmeringen waardoor EU-burgers hun rechten nog niet volledig kunnen uitoefenen, weg te nemen.

Voor meer informatie

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, commissaris voor Justitie, Grondrechten en Burgerschap:

http://ec.europa.eu/reding

Voor de visie van vicevoorzitter Reding op de toekomst van Europa zie:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/eufuture/index_en.htm

Voor de visie van vicevoorzitter Reding op de verdere ontwikkeling van het EU-Handvest van de grondrechten zie:

Toespraak in Tallin:

SPEECH/12/403

Openbare raadpleging:

http://ec.europa.eu/yourvoice/index_nl.htm

EU-burgerschap:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_nl.htm

Algemene nieuwssite van DG Justitie:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

BIJLAGE

Total number of replies: 5403

Breakdown by nationality

% of total number of replies (5403)

France

11.2%

Italy

10.7%

Spain

9.1%

Germany

8.9%

United Kingdom

6.2%

Poland

5.5%

Romania

5.2%

Portugal

4.8%

Belgium

4.4%

Bulgaria

3.8%

Netherlands

2.9%

Hungary

2.2%

Luxembourg

2.1%

Greece

1.9%

Latvia

1.9%

Other

1.4%

Ireland

1.2%

Austria

1.2%

Finland

1.2%

Czech Republic

1.2%

Sweden

1.1%

Malta

0.9%

Estonia

0.8%

Cyprus

0.7%

Denmark

0.7%

Slovakia

0.5%

Slovenia

0.5%

Lithuania

0.5%

N/A

7.3%

Breakdown by age group

% of total number of replies (5403)

18-30 years old

33.1%

31-45 years old

31.4%

46-65 years old

22.7%

Over 65 years old

5%

Less than 18 years old

0.9%

N/A

6.9%


Side Bar