Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 17. augustā

Debates par Eiropas nākotni: Komisija piedāvā pilsoņiem paust savu viedokli apspriešanā tiešsaistē

Komisijas rīcībā esošie dati liecina, ka šobrīd vairāk nekā 5 500 ES pilsoņu ir piedalījušies vienā no visplašākajām apspriešanām tīmeklī Eiropas vēsturē un pauduši viedokli par pilsoņu tiesībām un Eiropas nākotni. Eiropas dienā 9. maijā Eiropas Komisija aicināja pilsoņus visā Eiropas Savienībā palīdzēt izstrādāt politikas darba kārtību nākamajiem gadiem un veidot Eiropas nākotni, piedaloties līdz šim lielākajā sabiedriskajā apspriešanā par pilsoņu tiesībām (IP/12/461). Līdz 9. septembrim ikviens Eiropas iedzīvotājs var paust savu viedokli par jautājumiem, kā, piemēram, "Kā jūs vēlētos, lai Eiropas Savienība attīstītos tuvākajā nākotnē? Kādā Eiropas Savienībā jūs vēlētos dzīvot 2020. gadā?"

Tā kā Eiropa saskaras ar lieliem pārbaudījumiem, tostarp arī finanšu un valsts parāda krīzes dēļ, politiskās debates arvien izteiktāk kļūst par debatēm par Eiropas tuvāko un tālāko nākotni. Pēdējā Eiropadomes sanāksmē jūnijā valstu un valdību vadītāji apspriedās, ka ekonomiskajā un monetārajā savienībā (EMS) ir jāsāk jauns posms. Tomēr turpmākai integrācijai ekonomikas un nodokļu jomā Eiropas iedzīvotāju uztverē jābūt pamatotai. Tāpēc četru priekšsēdētāju – Eiropadomes priekšsēdētāja, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja, Eirogrupas priekšsēdētāja un Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāja – ziņojumā, kas publicēts 26. jūnijā, it īpaši ir norādīts: "Kopumā ciešākai ekonomiskās un monetārās savienības integrācijai būs vajadzīgs stingrāks demokrātiskais pamats un plašs pilsoņu atbalsts. Tādēļ ir būtiski, lai, virzoties uz minētā redzējuma īstenošanu, šā procesa pamatā būtu plaša apspriešanās un līdzdalība. Integrācijai ir jānotiek paralēli ar leģitimitātes nodrošināšanu." Pēc Komisijas priekšlikuma 2013. gads ir pasludināts par Eiropas pilsoņu gadu (IP/11/959). Eiropas Komisija vēlas izmantot šo izdevību, lai iesaistītu pilsoņus rītdienas Savienības veidošanā un uzklausītu viņu redzējumu par Eiropas nākotni.

"Pašreizējās krīzes ietekmē ir aizsāktas ļoti svarīgas publiskas debates par to, kādā virzienā Eiropa dodas. Lai padarītu ekonomisko un monetāro savienību patiešām neatgriezenisku un atgūtu uzticēšanos un paļāvību, ir svarīgi pilsoņiem un uzņēmumiem sniegt priekšstatu par to, kāda būs Eiropa 2020. gadā. Man ir prieks, ka šajā sakarā atkal notiek diskusijas par tādiem priekšlikumiem kā "Politiskā Savienība", "Eiropas Federācija" vai pat "Eiropas Savienotās Valstis",” teica Komisijas priekšsēdētaja vietniece un ES komisāre tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības jomā Viviāna Redinga. „Komisijas ierosinātā sabiedriskā apspriešana liecina par lielu ieinteresētību šajās diskusijās. Ir ļoti patīkami, ka daudzas atbildes saņemam no gados jauniem Eiropas iedzīvotājiem. Esmu stingri pārliecināta – lai pārvarētu krīzi, mums jāstiprina Eiropas nozīme, nevis otrādi. Un šajā nolūkā mums ir jāiesaista pilsoņi. Eiropa taču attiecas uz viņu tiesībām, problēmām, kas viņus skar, un viņu nākotni. Tādēļ tieši pilsoņi ir tie, kam būtu jāvada mūs ceļā uz stiprāku, integrētāku Eiropu."

Komisijas ierosinātajā apspriešanā "Jūsu tiesības, jūsu nākotne" sabiedrībai tiek jautāts par šķēršļiem, ar ko pilsoņi sastopas ikdienā, īstenojot savas Eiropas pilsoņa tiesības vai vēloties paļauties uz ES tiesībās nostiprinātām pamattiesībām. Komisija vēlas apzināt jebkādas grūtības, ar ko Eiropas iedzīvotāji sastopas, vai tās būtu saistītas ar ceļošanu Eiropā, robežu šķērsošanu, balsošanu vai kandidēšanu vēlēšanās vai iepirkšanos tiešsaistē. Saņemtie viedokļi tiks tieši iekļauti Komisijas politikas darba kārtībā nākamajiem gadiem un veidos pamatu 2013. gada ziņojumam par ES pilsonību, kuru iesniegs nākamā gada Eiropas dienā – 2013. gada 9. maijā.

Vien trīs mēnešos pēc apspriešanas sākuma 9. maijā jau vairāk nekā 5 000 cilvēku piedalījās apspriešanā tiešsaistē un aizpildīja aptauju. Tie ir pilsoņi no visām dalībvalstīm (11,3 % respondentu ir francūži, 10,5 % – itāļi, 9 % – spāņi, 8,9 % – vācieši un 6,1 % – briti, citas tautības sk. pielikumā).

Īso aptauju var viegli aizpildīt tiešsaistē, un tas aizņems tikai 10 minūtes. Apspriešana notiks līdz 9. septembrim:

http://ec.europa.eu/justice/opinion/your-rights-your-future/index_lv.htm.

Vispārīga informācija

Līdz ar ES pilsonības ieviešanu (kas neaizstāj valsts pilsonību, bet papildina to), visiem 27 ES dalībvalstu pilsoņiem ir vairākas papildu tiesības – ES pilsoņu tiesības. Cita starpā tās ir tiesības balsot un kandidēt pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanās tajā ES valstī, kurā viņi dzīvo, tiesības uz konsulāro aizsardzību ārzemēs ar tādiem pašiem nosacījumiem kā attiecīgās dalībvalsts pilsoņiem, kā arī tiesības iesniegt lūgumrakstu Eiropas Parlamentam, tiesības iesniegt sūdzību Eiropas ombudam vai iesaistīties Eiropas Savienības pilsoņu iniciatīvā. Turklāt katrs Eiropas iedzīvotājs var paļauties uz to, ka ES iestādes, piemērojot ES tiesību aktus, un valstu iestādes, īstenojot šos tiesību aktus, ievēros pamattiesības, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

2010. gada ziņojumā par ES pilsonību (skatīt IP/10/1390 un MEMO/10/525) ir izklāstītas 25 konkrētas darbības, lai likvidētu atlikušos šķēršļus, kas neļauj ES pilsoņiem īstenot savas tiesības brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā. Viena no šīm darbībām ir nostiprināt pilsoņu izpratni par viņu ES pilsoņu statusu, tiesībām un šo tiesību nozīmi viņu ikdienas dzīvē. Tāpēc Komisija ierosināja pasludināt 2013. gadu par Eiropas pilsoņu gadu un organizēt šajā gadā īpašus pasākumus, kas veltīti ES pilsonībai un ar pilsonību saistītiem politikas jautājumiem.

Komisija 2013. gadā (Eiropas pilsoņu gadā) publicēs otro ziņojumu par ES pilsonību, lai izstrādātu turpmākās iniciatīvas ar mērķi novērst atlikušos šķēršļus, kas neļauj pilsoņiem pilnībā izmantot savas ES pilsoņu tiesības.

Papildu informācija

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības lietu komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Sk. Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Redingas redzējumu par Eiropas nākotni:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/eufuture/index_en.htm

Sk. Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Redingas redzējumu par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas turpmāko attīstību:

Runa Tallinā:

RUNA/12/403

Sabiedriskā apspriešana:

http://ec.europa.eu/yourvoice/index_lv.htm

ES pilsonība:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_lv.htm

Tieslietu ģenerāldirektorāta vispārējo ziņu rubrika:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

PIELIKUMS

Total number of replies: 5662

Breakdown by nationality

% of total number of replies (5662)

France

11.3%

Italy

10.5%

Spain

9.0%

Germany

8.9%

United Kingdom

6.1%

Poland

5.6%

Romania

5.1%

Portugal

4.7%

Belgium

4.4%

Bulgaria

3.8%

Netherlands

2.9%

Hungary

2.2%

Luxembourg

2.0%

Greece

1.9%

Latvia

1.8%

Other

1.3%

Czech Republic

1.2%

Ireland

1.2%

Austria

1.2%

Finland

1.2%

Malta

1.1%

Sweden

1.1%

Estonia

0.8%

Cyprus

0.8%

Denmark

0.7%

Lithuania

0.5%

Slovenia

0.5%

Slovakia

0.5%

N/A

7.2%

Breakdown by age group

% of total number of replies (5662)

18-30 years old

33.8%

31-45 years old

31.1%

46-65 years old

22.3%

Over 65 years old

4.9%

Less than 18 years old

1.1%

N/A

6.8%


Side Bar