Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. rugpjūčio 17 d., Briuselis

Europos ateities svarstymas: Komisija duoda piliečiams žodį per internetines konsultacijas

Šiandien Komisijos paskelbtais paskutiniais duomenimis, vienoje plačiausių ES istorijoje internetinių konsultacijų dėl piliečių teisių ir Europos ateities iki šiol dalyvavo per 5 500 ES piliečių. Gegužės 9-ąją, Europos dieną, Europos Komisija paragino visos Europos Sąjungos piliečius padėti sudaryti politinę ateinančių metų darbotvarkę ir kurti Europos ateitį (IP/12/461). Iki rugsėjo 9 d. visi europiečiai gali pasidalyti nuomonėmis įvairiais klausimais, pavyzdžiui: „Kokių pokyčių Europos Sąjungoje norėtumėte artimiausioje ateityje? Kokioje Europos Sąjungoje norėtumėte gyventi 2020 metais?“

Europai patiriant didžiulių sunkumų, ypač dėl finansų ir valstybės skolos krizės, politiniai debatai vis dažniau tampa debatais apie artimą ir tolimą Europos ateitį. Per birželio mėn. įvykusį paskutinį Europos Vadovų Tarybos posėdį vadovai svarstė, ar reikalingas „naujas“ ekonominės ir pinigų sąjungos „etapas“. Tačiau tolesnė integracija ekonomikos ir mokesčių srityje turi būti teisėta europiečių akyse. Štai kodėl birželio 26 d. paskelbtoje keturių pirmininkų (Europos Vadovų Tarybos pirmininko, Europos Komisijos pirmininko, Euro grupės pirmininko ir Europos Centrinio Banko pirmininko) ataskaitoje teigiama: „Apskritai, kad ekonominės ir pinigų sąjungos integracija būtų didesnė, reikalingas tvirtesnis demokratinis pagrindas ir platesnė piliečių parama. Dėl šios priežasties jau pats šios vizijos siekimas turi būti grindžiamas plačiomis konsultacijomis ir aktyviu piliečių dalyvavimu. Integracija ir teisėtumas turi žengti sutartinai.“ Komisijos pasiūlymu, 2013-ieji bus Europos piliečių metai (IP/11/959). Šia proga Europos Komisija nori įtraukti piliečius į būsimos Sąjungos kūrimą ir išklausyti jų nuomonės apie tai, kaip jie įsivaizduoja Europos ateitį.

Dabartinė krizė sukėlė itin reikalingų viešų debatų apie tai, kurlink krypsta Europa. Kad ekonominė ir pinigų sąjunga iš tiesų negrįžtų atgal ir kad būtų atgautas pasitikėjimas, svarbu piliečiams ir bendrovėms parodyti, kaip Europa atrodys 2020-aisiais. Man malonu, kad dabar vėl svarstomi pasiūlymai dėl „politinės sąjungos“, „Europos federacijos“ ar net „Jungtinių Europos Valstijų“, – teigė už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Europos Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – „Iš Komisijos viešų konsultacijų matyti didelis susidomėjimas šiais debatais. Ypač džiugu matyti, kad daugumą atsakymų pateikė Europos jaunimas. Mano giliu įsitikinimu, kad išbristumėm iš krizės, mums reikia ne mažiau, o daugiau Europos. Tam mums reikalinga piliečių parama. Juk Europa – tai jų teisės, problemos ir ateitis. Todėl būtent piliečiai turėtų mus vesti keliu į stipresnę, glaudesnę Europą.“

Per Komisijos konsultacijas „Jūsų teisės, jūsų ateitis“ visuomenės taip pat klausta, su kokiomis praktinėmis kliūtimis piliečiai susiduria kasdieniame gyvenime naudodamiesi savo, kaip ES piliečių, teisėmis arba norėdami remtis ES teisėje įtvirtintomis pagrindinėmis teisėmis. Komisija nori sužinoti, kokius sunkumus patiria europiečiai keliaudami po Europą, kirsdami sienas, balsuodami ar iškeldami kandidatūrą per rinkimus arba apsipirkdami internete. Į gautus atsakymus bus tiesiogiai atsižvelgta artimiausių metų Komisijos politinėje darbotvarkėje ir jais bus grindžiama 2013 m. ES pilietybės ataskaita, kurią ketinama pateikti 2013 m. gegužės 9 d. – per kitų metų Europos dieną.

Vos per tris mėnesius po internetinių konsultacijų pradžios gegužės 9 d. jose sudalyvavo ir internetinį klausimyną užpildė per 5 000 piliečių iš visų valstybių narių (11,3 proc. respondentų – prancūzai, 10,5 proc. – italai, 9 proc. – ispanai, 8,9 proc. – vokiečiai ir 6,1 proc. – britai; žr. savo šalies piliečių atsakymų dalį priede).

Trumpą klausimyną nesunku užpildyti internete vos per dešimt minučių. Konsultacijos vyks iki rugsėjo 9 d. adresu

http://ec.europa.eu/your-rights-your-future.

Pagrindiniai faktai

ES pilietybė, kuri ne pakeičia, o tik papildo nacionalinę pilietybę, visiems 27 ES valstybių narių piliečiams suteikia papildomų ES piliečių teisių: teisę balsuoti ir būti kandidatais vietos ir Europos Parlamento rinkimuose toje ES šalyje, kurioje jie gyvena, teisę į konsulinę apsaugą užsienio šalyje tomis pačiomis sąlygomis, kokios numatytos tos šalies piliečiams, teisę teikti peticijas Europos Parlamentui, teikti skundus Europos ombudsmenui arba dalyvauti Europos piliečių iniciatyvose. Be to, kiekvienas Europoje gali remtis ES pagrindinių teisių chartijoje išdėstytomis pagrindinėmis teisėmis, kai ES teisę taiko ES institucijos arba ją įgyvendina nacionalinės institucijos.

2010 m. ES pilietybės ataskaitoje (žr. IP/10/1390 ir MEMO/10/525) nurodyti 25 konkretūs veiksmai, kaip pašalinti kliūtis, su kuriomis ES piliečiai susiduria naudodamiesi laisvo judėjimo Europos Sąjungoje teise. Vienas iš jų – geriau informuoti žmones apie jų, kaip ES piliečių, statusą, teises ir šių teisių praktinę reikšmę kasdieniame gyvenime. Todėl Komisija pasiūlė 2013-uosius paskelbti Europos piliečių metais ir tais metais organizuoti renginius, skirtus ES pilietybei ir su piliečiais susijusioms politikos sritims.

2013-aisiais, Europos piliečių metais, Komisija paskelbs antrąją ES pilietybės ataskaitą, kurioje pristatys kitas tikslines iniciatyvas, kaip pašalinti likusias kliūtis, dėl kurių piliečiai negali visapusiškai naudotis savo, kaip ES piliečių, teisėmis.

Daugiau informacijos

Už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Informacija apie Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos Viviane Reding Europos ateities vizija

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/eufuture/index_en.htm

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos Viviane Reding ES pagrindinių teisių chartijos tolesnės raidos vizija

Kalba Taline

SPEECH/12/403

Viešos konsultacijos

http://ec.europa.eu/yourvoice

ES pilietybė

http://ec.europa.eu/justice/citizen

Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ANNEX

Total number of replies: 5662

Breakdown by nationality

% of total number of replies (5662)

France

11.3%

Italy

10.5%

Spain

9.0%

Germany

8.9%

United Kingdom

6.1%

Poland

5.6%

Romania

5.1%

Portugal

4.7%

Belgium

4.4%

Bulgaria

3.8%

Netherlands

2.9%

Hungary

2.2%

Luxembourg

2.0%

Greece

1.9%

Latvia

1.8%

Other

1.3%

Czech Republic

1.2%

Ireland

1.2%

Austria

1.2%

Finland

1.2%

Malta

1.1%

Sweden

1.1%

Estonia

0.8%

Cyprus

0.8%

Denmark

0.7%

Lithuania

0.5%

Slovenia

0.5%

Slovakia

0.5%

N/A

7.2%

Breakdown by age group

% of total number of replies (5662)

18-30 years old

33.8%

31-45 years old

31.1%

46-65 years old

22.3%

Over 65 years old

4.9%

Less than 18 years old

1.1%

N/A

6.8%


Side Bar