Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 17. elokuuta 2012

Vielä on aikaa vastata komission verkkokuulemiseen Euroopan tulevaisuudesta

Euroopan komission tänään julkistamista tiedoista ilmenee, että tähän mennessä yli 5 500 EU-kansalaista on osallistunut kansalaisten oikeuksia ja Euroopan tulevaisuutta koskevaan verkkokuulemiseen, joka on EU:n historian laajimpia. Eurooppa-päivänä 9. toukokuuta komissio pyysi kaikkia EU-kansalaisia auttamaan komissiota tulevien poliittisten tavoitteiden määrittelyssä ja vaikuttamaan näin Euroopan tulevaisuuteen (IP/12/461). Kuulemisessa eurooppalaiset voivat kertoa kertoa, kuinka he haluaisivat kehittää EU:ta tulevaisuudessa ja minkälaisessa EU:ssa he haluaisivat asua vuonna 2020. Verkkokuulemiseen voi osallistua 9. syyskuuta asti.

Finanssikriisin ja julkisen talouden velkakriisin myötä Eurooppa on suurten haasteiden edessä, ja poliittinen keskustelu on yhä enemmän muuttunut keskusteluksi Euroopan tulevaisuudesta. Kesäkuussa kokoontuneessa edellisessä Eurooppa-neuvostossa EU-maiden johtajat keskustelivat tarpeesta saattaa talous- ja rahaliitto (EMU) uuteen vaiheeseen. On kuitenkin tärkeää, että jos talous- ja finanssialan yhdentymistä lisätään entisestään, sen on oltava kansalaisten mielestä oikeutettua. Tästä syystä 26. kesäkuuta julkaistussa neljän johtajan raportissa (Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, Euroopan komission puheenjohtaja, euroryhmän puheenjohtaja ja Euroopan keskuspankin pääjohtaja) todetaankin seuraavaa: ”Talous- ja rahaliiton tiivistäminen edellyttää vahvempaa demokraattista pohjaa ja kansalaisten laajaa tukea. Tästä syystä on keskeistä, että jo siihen suuntaan vievä prosessi pohjautuu laajaan kuulemiseen ja osallistumiseen. Tiivistämisen on edettävä saama tahtia sen saaman oikeutuksen kanssa. Komission aloitteesta vuosi 2013 on nimetty Euroopan kansalaisten vuodeksi (IP/11/959). Komissiolle on tärkeää tarttua tähän tilaisuuteen ottaa kansalaiset mukaan muokkaamaan huomisen EU:ta kuunnellen heidän tulevaisuusvisioitaan.

Tämänhetkinen kriisi on käynnistänyt erittäin tarpeellisen julkisen keskustelun siitä, mihin suuntaan Eurooppa on menossa. Luottamuksen palauttamiseksi ja jotta talous- ja rahaliitosta todella tulisi peruuttamaton, kansalaisten ja yritysten on tärkeää saada kuva siitä, miltä Eurooppa näyttää vuonna 2020. On hyvä, että tässä yhteydessä keskustelun kohteena ovat jälleen ”poliittista unionia” ja ”Euroopan liittovaltiota” tai jopa ”Euroopan Yhdysvaltoja” koskevat ehdotukset”, sanoi oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding. ”Komission käynnistämään julkiseen kuulemiseen on harvoin saatu näin paljon vastauksia. On niin ikään virkistävää, että monet vastauksista tulevat nuorilta. Olen vakuuttunut, että kriisistä selviäminen edellyttää enemmän – eikä vähemmän – EU:n osallistumista. Tarvitsemme siihen myös kansalaisten mukanaoloa, onhan EU:ssa kyse juuri heidän oikeuksistaan, huolenaiheistaan ja tulevaisuudestaan. Siksi kansalaisten on johdatettava meitä matkalla kohti vahvempaa ja yhdentyneempää Eurooppaa.”

Aihetta Sinun oikeutesi, sinun tulevaisuutesi koskevassa komission kuulemisessa kansalaisilta kysytään myös käytännön esteistä, joita he ovat kohdanneet päivittäisessä elämässään, kun he käyttävät EU:n kansalaisina heille kuuluvia oikeuksia tai haluavat varmistaa EU:n lainsäädännössä heille taattujen perusoikeuksien toteutumisen. Komissio haluaa kuulla vaikeuksista, joita eurooppalaiset ovat kohdanneet esimerkiksi matkustaessaan Euroopassa, ylittäessään jäsenvaltioiden rajoja, äänestäessään tai asettuessaan ehdolle vaaleissa tai tehdessään verkko-ostoksia toisesta EU:n jäsenvaltiosta. Tuloksia hyödynnetään suoraan komission tulevien vuosien toimintaohjelmassa. Ne myös muodostavat perustan vuoden 2013 Euroopan unionin kansalaisuutta koskevalle katsaukselle, joka esitellään ensi vuoden Eurooppa-päivänä 9. toukokuuta 2013.

Vain kolmen kuukauden päästä verkkokuulemisen käynnistymisestä yli 5 000 ihmistä on vastannut sen kysymyksiin. Vastauksia on saatu kaikista jäsenvaltioista (tähän saakka 11,3 % vastaajista on ollut ranskalaisia, 10,5 % italialaisia, 9 % espanjalaisia, 8,9 % saksalaisia, 6,1 % prosenttia brittejä ja 1,2 % suomalaisia).

Lyhyeen kyselyyn voi helposti vastata verkossa 9. syyskuuta saakka osoitteessa http://ec.europa.eu/your-rights-your-future. Vastaaminen vie vain kymmenen minuuttia.

Tausta

EU:n kansalaisuus ei korvaa oman jäsenvaltion kansalaisuutta vaan täydentää sitä. Sen ansiosta kaikilla EU:n 27 jäsenvaltion kansalaisilla on joukko lisäoikeuksia, jotka kuuluvat heille EU:n kansalaisina. Tällaisia oikeuksia ovat muun muassa oikeus äänestää ja asettua ehdolle paikallisissa ja EU:n tason vaaleissa siinä jäsenvaltiossa, jossa asuu, oikeus saada diplomaatti- ja konsuliviranomaisten antamaa suojelua samoilla ehdoin kuin kyseisen valtion kansalaisen, oikeus kirjoittaa vetoomuksia Euroopan parlamentille, tehdä valituksia Euroopan oikeusasiamiehelle tai osallistua Euroopan kansalaisaloitteeseen. Lisäksi kaikki Euroopassa asuvat voivat luottaa Euroopan perusoikeuskirjassa vahvistettujen perusoikeuksien toteutumiseen, kun EU:n toimielimet soveltavat EU:n lainsäädäntöä tai kansalliset viranomaiset panevat sitä täytäntöön.

Euroopan unionin kansalaisuutta koskevassa katsauksessa vuonna 2010 (ks. IP/10/1390 ja MEMO/10/525) hahmoteltiin 25 konkreettista toimenpidettä, joilla voidaan poistaa vielä jäljellä olevat EU-kansalaisen vapaata liikkuvuutta haittaavat esteet. Yksi niistä on lisätä kansalaisten tietoja EU:n kansalaisuuden asemasta, heidän oikeuksistaan ja siitä, mitä nämä oikeudet merkitsevät heidän arjessaan. Tästä syystä komissio ehdotti vuoden 2013 nimeämistä Euroopan kansalaisten vuodeksi ja EU:n kansalaisuusasioita koskevien kohdennettujen tapahtumien järjestämistä koko vuoden ajan.

Euroopan kansalaisten vuonna 2013 komissio julkaisee toisen Euroopan unionin kansalaisuutta koskevan katsauksen. Se aikoo esittää kohdennettuja aloitteita sellaisten esteiden poistamiseksi, jotka vielä estävät kansalaisia käyttämästä kaikkia heille kuuluvia oikeuksiaan.

Lisätietoja

Oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaavan komission varapuheenjohtajan Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Varapuheenjohtaja Viviane Redingin visio tulevaisuuden Euroopasta:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/eufuture/index_en.htm

Varapuheenjohtaja Viviane Redingin Tallinnassa pitämä puhe (hänen visionsa EU:n perusoikeuskirjan kehittämisestä edelleen):

PUHE/12/403

Julkinen kuuleminen:

http://ec.europa.eu/yourvoice

EU:n kansalaisuus:

http://ec.europa.eu/justice/citizen

Oikeusasioiden pääosaston uutissivut:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud +32 2 296 74 56

ANNEX

Total number of replies: 5662

Breakdown by nationality

% of total number of replies (5662)

France

11.3%

Italy

10.5%

Spain

9.0%

Germany

8.9%

United Kingdom

6.1%

Poland

5.6%

Romania

5.1%

Portugal

4.7%

Belgium

4.4%

Bulgaria

3.8%

Netherlands

2.9%

Hungary

2.2%

Luxembourg

2.0%

Greece

1.9%

Latvia

1.8%

Other

1.3%

Czech Republic

1.2%

Ireland

1.2%

Austria

1.2%

Finland

1.2%

Malta

1.1%

Sweden

1.1%

Estonia

0.8%

Cyprus

0.8%

Denmark

0.7%

Lithuania

0.5%

Slovenia

0.5%

Slovakia

0.5%

N/A

7.2%

Breakdown by age group

% of total number of replies (5662)

18-30 years old

33.8%

31-45 years old

31.1%

46-65 years old

22.3%

Over 65 years old

4.9%

Less than 18 years old

1.1%

N/A

6.8%


Side Bar