Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 17. august 2012

Arutelu Euroopa tuleviku üle: komisjon annab sõna kodanikele

Euroopa Komisjon avaldas täna andmed, millest nähtub, et Euroopa Liidu ajaloo ühes suurimas veebipõhises arutelus kodanike õiguste ja Euroopa tuleviku üle on osalenud juba enam kui 5500 Euroopa Liidu kodanikku. Euroopa päeval 9. mail kutsus komisjon kõiki Euroopa Liidu kodanikke üles aitama kokku panna järgnevate aastate poliitilist tegevuskava ja kujundada Euroopa tulevikku (IP/12/461). Kõik eurooplased saavad kuni 9. septembrini avaldada oma seisukohta näiteks sellistes küsimustes nagu „Millisena sooviksite näha Euroopa Liidu arengut lähitulevikus? Millises Euroopa Liidus sooviksite elada aastal 2020?”

Kuna Euroopa peab lahendama finants- ja riigivõlakriisist tulenevaid suuri probleeme, kujutab poliitiline debatt endast üha enam arutelu Euroopa lähema ja kaugema tuleviku üle. Juunis toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel arutasid valitsusjuhid vajadust viia majandus- ja rahaliit „uude etappi”. Majanduse ja eelarve valdkonna mis tahes edasine integreerimine eeldab aga eurooplaste heakskiitu. Seetõttu nenditakse Euroopa Ülemkogu eesistuja, Euroopa Komisjoni presidendi, eurorühma esimehe ja Euroopa Keskpanga presidendi ehk „nelja juhi” aruandes, mis avaldati 26. juunil: „Majandus- ja rahaliidu suurem integreerimine nõuab tugevamat demokraatiat ja kodanike laialdast toetust. Seepärast on oluline rajada juba selle visiooni elluviimise ettevalmistamine laialdasele arutelule ja kodanike osalusele. Integratsioon ja legitiimsus peavad käima käsikäes.” 2013. aasta kuulutatakse komisjoni ettepaneku põhjal Euroopa kodanike aastaks (IP/11/959). Euroopa Komisjon soovib kaasata kodanikud liidu tuleviku kujundamisse ja võtta arvesse nende seisukohti.

„Käimasolev kriis on andnud tõuke väga vajalikule avalikule arutelule Euroopa tulevikusuundade üle. Selleks et muuta majandus- ja rahaliit kindlaks ja vankumatuks ning võita uuesti usaldus, on tähtis anda kodanikele ja ettevõtjatele aimu sellest, milline võiks Euroopa olla 2020. aastal. Tõden heameelega, et selles kontekstis on uuesti arutlusele tulnud ettepanekud kujundada välja „poliitiline liit”, „Euroopa Föderatsioon” või luua koguni „Euroopa Ühendriigid”, ütles komisjoni asepresident ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse volinik Viviane Reding. „Komisjoni algatatud avalik arutelu näitab suurt huvi Euroopa tuleviku küsimuste vastu. On äärmiselt värskendav näha, et enamik vastanutest on noored eurooplased. Olen sügavalt veendunud, et kriisist väljatulemiseks on meil tarvis rohkem, mitte vähem Euroopat, ja selleks tuleb meil kaasata ELi kodanikud. Euroopa on seotud nende õiguste, murede ja tulevikuga. Seetõttu peaksid just kodanikud näitama meile teed tugevama ja paremini integreeritud Euroopa juurde.”

Komisjoni avaliku konsultatsiooni „Teie õigused, Teie tulevik” raames uuritakse ka seda, milliseid praktilisi takistusi kohtavad kodanikud argielus, kui nad kasutavad oma ELi kodaniku õigusi või ELi õigusega tagatud põhiõigusi. Komisjon soovib teada kõigist raskustest, millega Eurooplastel tuleb maadelda, olgu siis Euroopas reisides, piire ületades, valimistel hääletades või kandideerides või hoopis internetis sisseoste tehes. Saadud vastuseid kasutatakse komisjoni järgnevate aastate poliitilise tegevuskava koostamisel ja nende põhjal koostatakse ka 2013. aasta aruanne ELi kodakondsuse kohta, mis avaldatakse järgmisel Euroopa päeval, 9. mail 2013.

Kõigest kolme kuu jooksul alates veebipõhise arutelu algatamisest 9. mail on sellesse oma panuse andnud ja veebipõhisele küsimustikule vastanud üle 5000 inimese. Nende hulgas on kõikide liikmesriikide kodanikke (11,3% vastanutest on prantslased, 10,5% itaallased, 9% hispaanlased, 8,9% sakslased ja 6,1% inglased; oma riigi kodanike osakaalu vt lisas).

Lühikesele küsimustikule on internetis hõlbus vastata ja see võtab ainult 10 minutit. Arutelu on avatud kuni 9. septembrini: http://ec.europa.eu/justice/opinion/your-rights-your-future/index_et.htm.

Taust

Tänu ELi kodakondsusele − mis ei asenda riigi kodakondsust, vaid täiendab seda − on 27 ELi liikmesriigi kõigil kodanikel täiendavad õigused ELi kodanikena. Nende õiguste hulka kuulub õigus hääletada ja kandideerida kohalikel ja Euroopa Parlamendi valimistel oma elukohaks olevas ELi riigis, õigus konsulaarkaitsele välismaal riigi oma kodanikega samadel tingimustel, õigus esitada petitsioon Euroopa Parlamendile või kaebus Euroopa Ombudsmanile ning õigus osaleda Euroopa kodanikualgatuses. Lisaks sellele võib igaüks Euroopas tugineda põhiõigustele, mis on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, juhul kui ELi institutsioonid või riiklikud ametiasutused kohaldavad ELi õigust.

2010. aasta aruandes ELi kodakondsuse kohta (vt IP/10/1390 ja MEMO/10/525) esitati 25 konkreetset meedet, et kaotada viimased takistused, mis ei lase ELi kodanikel kasutada oma õigust Euroopa Liidus vabalt liikuda. Üks neist on suurendada inimeste teadlikkust oma ELi kodaniku staatusest, õigustest ja sellest, mida need õigused neile nende igapäevaelus tähendavad. Komisjon tegi seepärast ettepaneku kuulutada 2013. aasta Euroopa kodanike aastaks ning korraldada kogu aasta vältel ELi kodakondsust ja kodanikega seonduvat poliitikat käsitlevaid temaatilisi üritusi.

2013. aastal – Euroopa kodanike aastal – avaldab komisjon teise aruande ELi kodakondsuse kohta, et esitleda täiendavaid meetmeid, millega kõrvaldada veel alles jäänud takistused, mis ei lase kodanikel oma ELi kodakondsusest tulenevaid õigusi täielikult nautida.

Lisateave

Euroopa Komisjoni asepresidendi ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/reding

Asepresident Redingi visioon Euroopa tulevikust:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/eufuture/index_en.htm

Asepresident Redingi visioon Euroopa Liidu põhiõiguste harta edasisest arengust:

Tallinna kõne:

SPEECH/12/403

Avalik arutelu:

http://ec.europa.eu/yourvoice/index_et.htm

ELi kodakondsus:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_et.htm

Õigusküsimuste peadirektoraadi uudisnurk:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ANNEX

Total number of replies: 5662

Breakdown by nationality

% of total number of replies (5662)

France

11.3%

Italy

10.5%

Spain

9.0%

Germany

8.9%

United Kingdom

6.1%

Poland

5.6%

Romania

5.1%

Portugal

4.7%

Belgium

4.4%

Bulgaria

3.8%

Netherlands

2.9%

Hungary

2.2%

Luxembourg

2.0%

Greece

1.9%

Latvia

1.8%

Other

1.3%

Czech Republic

1.2%

Ireland

1.2%

Austria

1.2%

Finland

1.2%

Malta

1.1%

Sweden

1.1%

Estonia

0.8%

Cyprus

0.8%

Denmark

0.7%

Lithuania

0.5%

Slovenia

0.5%

Slovakia

0.5%

N/A

7.2%

Breakdown by age group

% of total number of replies (5662)

18-30 years old

33.8%

31-45 years old

31.1%

46-65 years old

22.3%

Over 65 years old

4.9%

Less than 18 years old

1.1%

N/A

6.8%


Side Bar