Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 17. august 2012

Debatten om Europas fremtid: Kommissionen tager borgerne med på råd i online-høring

Ifølge de seneste tal fra Kommissionen, der blev offentliggjort i dag, har over 5 500 EU-borgere deltaget i en af de bredeste, webbaserede høringer i EU's historie om borgerrettigheder og Europas fremtid. Den 9. maj, Europadagen, opfordrede Kommissionen borgere i hele EU til at hjælpe med at sætte den politiske dagsorden for de kommende år og forme Europas fremtid (IP/12/461). Frem til den 9. september kan alle europæere dele deres holdninger til spørgsmål som "Hvordan ser du helst, at EU udvikler sig i den nærmeste fremtid? I hvilken form for EU vil du gerne bo i 2020?"

Da Europa står over for store udfordringer, ikke mindst som følge af finanskrisen og statsgældskrisen, bliver den politiske debat i stigende grad en debat om Europas fremtid på kort og lang sigt. Ved det seneste Europæiske Råd i juni drøftede stats- og regeringscheferne behovet for at bringe Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU'en) ind i en "ny fase". Enhver yderligere integration på det økonomiske og skattemæssige område skal imidlertid have EU-borgernes opbakning. Det er grunden til, at det i rapporten fra 'fire formænd' (formanden for Det Europæiske Råd, formanden for Europa-Kommissionen, formanden for Eurogruppen og formanden for Den Europæiske Centralbank), som blev offentliggjort den 26. juni, specifikt hedder, at "Generelt vil en øget integration i ØMU'en kræve et stærkere demokratisk grundlag og bred opbakning fra borgerne. Det er derfor afgørende, at processen hen imod virkeliggørelsen af denne vision bygger på bred høring og deltagelse. Integration og legitimitet skal gå hånd i hånd." Efter forslag fra Kommissionen bliver 2013 Borgernes Europaår (IP/11/959). Europa-Kommissionen ønsker at benytte denne lejlighed til at inddrage borgerne i udformningen af morgendagens Union og lytte til deres visioner for fremtidens Europa.

"Den aktuelle krise har affødt en særdeles nødvendig offentlig debat om, hvor Europa er på vej hen. For at gøre Den Økonomiske og Monetære Union uigenkaldelig og for at genoprette tiltro og tillid er det vigtigt at give borgere og virksomheder et billede af, hvordan Europa vil se ud i 2020. I den forbindelse glæder det mig at se, at forslagene om en "politisk union", en "europæisk føderation" eller endda et "Europas Forenede Stater" igen er bliver debatteret", udtaler næstformand Viviane Reding, EU-kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab. "Antallet af svar på Kommissionens offentlige høring viser, at der er en stor interesse i denne debat. Det er især forfriskende at se, at de fleste svar kommer fra unge europæere. Det er min faste overbevisning, at vi har behov for mere EU, ikke mindre, for at komme ud af krisen. Derfor har vi brug for at have borgerne med om bord. EU handler i sidste ende om deres rettigheder, de spørgsmål, som optager dem, og deres fremtid. Derfor er det borgerne, der bør lede os på vores vej mod et stærkere, mere integreret Europa."

I Kommissionens høring "Dine rettigheder, din fremtid" bliver borgerne også bedt om at fortælle om de helt praktiske hindringer, som de støder på i dagligdagen, når de udøver deres rettigheder som EU-borgere, eller når de ønsker at gøre de grundlæggende rettigheder, som er nedfældet i EU-retten, gældende. Kommissionen vil gerne høre om enhver form for vanskelligheder, som europæerne møder, når de rejser i Europa, når de flytter på tværs af grænserne, når de stemmer eller stiller op til valg, eller når de handler på nettet. Svarene vil bidrage direkte til Kommissionens politiske dagsorden for de kommende år og vil danne grundlag for unionsborgerskabsrapporten 2013, der fremlægges den 9. maj 2013, næste Europadag.

Blot tre måneder efter høringens start den 9. maj har over 5 000 mennesker deltaget i online-høringen og besvaret online-spørgeskemaet. Borgere fra alle medlemsstater deltager (11,3 % franskmænd, 10,5% italienere, 9 % spaniere, 8,9 % tyskere og 6,1 % briter – se i bilaget, hvordan dit land klarer sig).

Det korte spørgeskema kan nemt udfyldes online og tager kun ti minutter af din tid. Høringen løber frem til den 9. september. http://ec.europa.eu/your-rights-your-future.

Baggrund

Takket være unionsborgerskabet – som ikke erstatter det nationale statsborgerskab, men supplerer det – har alle statsborgere i de 27 EU-medlemsstater et sæt ekstra rettigheder som EU-borgere. Blandt disse er retten til at stemme og stille op ved lokalvalg og europaparlamentsvalg i det EU-land, som de bor i, retten til konsulær beskyttelse i tredjelande på samme betingelser som nationale statsborgere, retten til at indgive andragender til Europa-Parlamentet og klager til Den Europæiske Ombudsmand eller retten til at deltage i et europæisk borgerinitiativ. Desuden kan alle i EU påberåbe sig de grundlæggende rettigheder, som er fastsat i EU's charter om grundlæggende rettigheder, når som helst EU-retten anvendes af EU-institutionerne eller gennemføres af de nationale myndigheder.

Unionsborgerskabsrapporten 2010 (se IP/10/1390 og MEMO/10/525) skitserede 25 konkrete tiltag til, hvordan de tilbageværende hindringer for EU-borgere, der udøver deres ret til at bevæge sig frit i EU, kan fjernes. Et af tiltagene består i at gøre folk mere bevidste om deres unionsborgerskab, deres rettigheder og deres rettigheders betydning i deres dagligdag. Kommissionen foreslog derfor at udnævne 2013 til Borgernes Europaår og afholde målrettede arrangementer om unionsborgerskabet og borgerrelaterede politikker året igennem.

I løbet af Borgernes Europaår i 2013 udgiver Kommissionen anden unionsborgerskabsrapport med nye, målrettede initiativer til at fjerne de tilbageværende hindringer for borgernes fulde udnyttelse af deres rettigheder som unionsborgere.

Yderligere oplysninger

Webstedet for næstformand i Kommissionen og EU-kommissær med ansvar for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab, Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Læs om næstformand Viviane Redings fremtidsvision for Europa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/eufuture/index_en.htm

Læs om næstformand Viviane Redings vision for den videre udvikling af EU's charter om grundlæggende rettigheder:

Tallinntalen:

SPEECH/12/403

Offentlig høring:

http://ec.europa.eu/yourvoice

Unionsborgerskab:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_da.htm

Nyheder fra Generaldirektoratet for Retlige Anliggender:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

BILAG

Total number of replies: 5662

Breakdown by nationality

% of total number of replies (5662)

France

11.3%

Italy

10.5%

Spain

9.0%

Germany

8.9%

United Kingdom

6.1%

Poland

5.6%

Romania

5.1%

Portugal

4.7%

Belgium

4.4%

Bulgaria

3.8%

Netherlands

2.9%

Hungary

2.2%

Luxembourg

2.0%

Greece

1.9%

Latvia

1.8%

Other

1.3%

Czech Republic

1.2%

Ireland

1.2%

Austria

1.2%

Finland

1.2%

Malta

1.1%

Sweden

1.1%

Estonia

0.8%

Cyprus

0.8%

Denmark

0.7%

Lithuania

0.5%

Slovenia

0.5%

Slovakia

0.5%

N/A

7.2%

Breakdown by age group

% of total number of replies (5662)

18-30 years old

33.8%

31-45 years old

31.1%

46-65 years old

22.3%

Over 65 years old

4.9%

Less than 18 years old

1.1%

N/A

6.8%


Side Bar