Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 17. srpna 2012

Diskuse o budoucnosti Evropy: Komise dává v on-line konzultacích slovo občanům

Více než 5 500 občanů EU se doposud zúčastnilo jedné z nejrozsáhlejších internetových konzultací v historii EU o právech občanů a o budoucnosti Evropy. Svědčí o tom nejnovější údaje, které dnes zveřejnila Evropská komise. Dne 9. května, při příležitosti Dne Evropy, vyzvala Evropská komise občany z celé Evropské unie, aby pomohli stanovit unijní politický program na další roky a spoluutvářet budoucnost Evropy (IP/12/461). Do 9. září si všichni Evropané mohou vyměňovat své názory, např. k otázkám „Jakým směrem by se Evropská unie měla ubírat v blízké budoucnosti? V jaké Evropské unii byste chtěli žít v roce 2020?“

V situaci, kdy Evropa čelí velkým výzvám, zejména v důsledku finanční krize a krize veřejného dluhu, se politické diskuse ve stále větší míře stávají diskusí o blízké i dlouhodobé budoucnosti Evropy. Během posledního zasedání Evropské rady, které se konalo v červnu, diskutovali vedoucí činitelé o potřebě posunout hospodářskou a měnovou unii (HMU) do „další fáze“. Jakákoli další integrace v hospodářské a fiskální oblasti však musí být z pohledu evropských občanů legitimní. Zpráva čtyř předsedů (tedy předsedy Evropské rady, předsedy Evropské komise, předsedy Euroskupiny a prezidenta Evropské centrální banky), zveřejněná dne 26. června, proto zdůrazňuje: „Užší integrace hospodářské a měnové unie bude obecně vyžadovat silnější demokratický základ a širokou podporu občanů. Z tohoto důvodu je zásadní, aby již vlastní proces směřující k uskutečnění této vize byl založen na široké konzultaci a účasti občanů. Integrace a legitimita se musí vyvíjet souběžně.“ Na základě návrhu Komise bude rok 2013 Evropským rokem občanů (IP/11/959). Evropská komise chce využít této příležitosti k tomu, aby do utváření budoucí Unie zapojila občany a aby naslouchala jejich představám o budoucnosti Evropy.

Pokračující krize podnítila velmi potřebnou veřejnou debatu o směřování Evropy. Aby byla hospodářská a měnová unie skutečně nezvratná a došlo k obnovení důvěry, je důležité předložit občanům i podnikům perspektivu, jak bude Evropa vypadat v roce 2020. Jsem ráda, že se v této souvislosti staly znovu předmětem diskuse návrhy na „politickou unii“, „Evropskou federaci“ nebo dokonce na „Spojené státy evropské“, uvedla Viviane Redingová, místopředsedkyně Komise a evropská komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství. „Veřejná konzultace Komise dokládá velký zájem o takovou diskusi. Zejména je potěšující, že většina odpovědí pochází od mladých Evropanů. Jsem pevně přesvědčena o tom, že na překonání krize potřebujeme více, a nikoliv méně Evropy. A k tomu potřebujeme zapojení našich občanů. Idea Evropy se koneckonců týká jejich práv, jejich obav a jejich budoucnosti. Právě občané by nás tedy měli vést k silnější a integrovanější Evropě“.

V konzultaci Komise s názvem „Vaše práva, Vaše budoucnost“ jsou veřejnosti rovněž předloženy otázky o praktických překážkách, kterým musí čelit v běžném životě při uplatňování práv občanů EU nebo základních práv zakotvených v právních předpisech EU. Komise se chce dozvědět o všech obtížích, s nimiž se Evropané setkávají při cestování po Evropě, při jejich stěhování do zahraničí, při hlasování či kandidatuře ve volbách nebo při nakupování na internetu. Získané odpovědi budou přímo použity v politickém programu Komise pro nadcházející období a budou základem pro zprávu o občanství EU za rok 2013, která bude předložena dne 9. května 2013, tedy na příští Den Evropy.

Pouhé tři měsíce po zahájení dne 9. května se on-line konzultace zúčastnilo a na on-line dotazník odpovědělo více než 5 000 osob. Jsou mezi nimi občané ze všech členských států (11,3 % respondentů je z Francie, 10,5 % z Itálie, 9 % ze Španělska, 8,9 % z Německa a 6,1 % z Británie. Údaje z dalších zemí naleznete v příloze).

Krátký dotazník lze snadno vyplnit online a jeho vyplnění trvá pouze deset minut. Konzultace je otevřená do 9. září: http://ec.europa.eu/your-rights-your-future.

Souvislosti

Díky občanství EU – které občanství daného členského státu nenahrazuje, nýbrž jej doplňuje – mají všichni státní příslušníci 27 členských států EU další práva jakožto občané EU. Patří sem právo volit a být volen v místních a evropských volbách v členském státě, ve kterém žijí, jejich právo na konzulární ochranu v zahraničí za stejných podmínek, jako mají občané státu poskytujícího ochranu, právo předložit petici Evropskému parlamentu, podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv nebo zúčastnit se evropských občanských iniciativ. Kromě toho kdokoli v Evropě se může opírat o základní práva stanovená v Listině základních práv EU, ať už právní předpisy EU uplatňují orgány EU nebo jsou prováděny vnitrostátními orgány.

Zpráva o občanství EU za rok 2010 (viz IP/10/1390 a MEMO/10/525) navrhuje 25 konkrétních opatření k odstranění přetrvávajících překážek pro výkon práva evropských občanů na volný pohyb v EU. Jedním z nich je posílit uvědomění občanů EU o tomto jejich statutu občanství, jejich právech a o tom, co tato práva znamenají v jejich každodenním životě. Komise proto navrhla vyhlásit rok 2013 Evropským rokem občanů a organizovat během celého roku cílené akce s tematikou občanství EU a politik EU s tímto občanstvím souvisejících.

Během Evropského roku občanů 2013 zveřejní Komise druhou zprávu o občanství EU, v níž předloží další konkrétně zaměřené iniciativy k odstranění zbývajících překážek, které občanům brání v plném uplatňování práv spojených s občanstvím EU.

Další informace

Internetová stránka místopředsedkyně Komise Viviane Redingové, komisařky EU pro spravedlnost, základní práva a občanství:

http://ec.europa.eu/reding

Svou vizi o budoucnosti Evropy prezentuje místopředsedkyně Redingová na stránce:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/eufuture/index_en.htm

Přečtěte si o vizi místopředsedkyně Redingové, pokud jde o budoucí vývoj Listiny základních práv EU:

Projev v Tallinnu:

SPEECH/12/403

Veřejná konzultace:

http://ec.europa.eu/yourvoice

Občanství EU:

http://ec.europa.eu/justice/citizen

Informační centrum Generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

ANNEX

Total number of replies: 5662

Breakdown by nationality

% of total number of replies (5662)

France

11.3%

Italy

10.5%

Spain

9.0%

Germany

8.9%

United Kingdom

6.1%

Poland

5.6%

Romania

5.1%

Portugal

4.7%

Belgium

4.4%

Bulgaria

3.8%

Netherlands

2.9%

Hungary

2.2%

Luxembourg

2.0%

Greece

1.9%

Latvia

1.8%

Other

1.3%

Czech Republic

1.2%

Ireland

1.2%

Austria

1.2%

Finland

1.2%

Malta

1.1%

Sweden

1.1%

Estonia

0.8%

Cyprus

0.8%

Denmark

0.7%

Lithuania

0.5%

Slovenia

0.5%

Slovakia

0.5%

N/A

7.2%

Breakdown by age group

% of total number of replies (5662)

18-30 years old

33.8%

31-45 years old

31.1%

46-65 years old

22.3%

Over 65 years old

4.9%

Less than 18 years old

1.1%

N/A

6.8%


Side Bar