Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 13 augusti 2012

Miljö – Nya regler om e-avfall för att öka resurseffektiviteten

I dag träder förbättrade bestämmelser i kraft om insamling och behandling av e-avfall. E-avfall (dvs. avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning – WEEE) är ett av de avfallsflöden som växer snabbast, och det innebär stora möjligheter att göra sekundära råvaror tillgängliga på marknaden. Systematisk insamling och korrekt behandling är en förutsättning för återvinning av material som guld, silver, koppar och sällsynta metaller i begagnade tv-apparater, bärbara datorer och mobiltelefoner. Det nya direktivet är ett tydligt steg framåt i fråga om miljöskydd och resurseffektivitet i Europa.

– I dessa tider av ekonomisk oro och stigande priser på råvaror går resurseffektiviteten hand i hand med miljöfördelar och innovativa tillväxtmöjligheter. Vi måste nu skapa nya kanaler för insamling av elektroniskt avfall och göra de som redan finns mer effektiva. Jag vill uppmana medlemsländerna att uppfylla dessa nya mål före den formella tidsfristen, säger kommissionens ledamot med ansvar för miljöfrågor, Janez Potočnik.

Med det direktiv som träder i kraft i dag införs ett mål på insamling av 45 % av all såld elektronisk utrustning från och med 2016, och i ett andra steg 65 % av all såld utrustning från 2019, eller 85 % av allt genererat elektroniskt avfall. Medlemsländerna kommer att kunna välja vilken av dessa två likvärdiga metoder för att mäta resultatet de vill rapportera. Från 2018 kommer direktivets nuvarande begränsade tillämpningsområde att, efter en konsekvensanalys, utökas till alla kategorier elektroniskt avfall.

Direktivet ger medlemsländerna möjligheter att bekämpa olaglig export av avfall på ett mer effektivt sätt. Olagliga transporter av WEEE är ett allvarligt problem, särskilt när de är maskerade som tillåtna transporter av begagnad utrustning i syfte att kringgå EU:s regler för avfallshantering. Det nya direktivet kommer att göra exportörerna skyldiga att undersöka huruvida utrustningen fungerar eller inte, och tillhandahålla handlingar om de typer av transporter som kan vara olagliga.

En annan förväntad förbättring är att de administrativa bördorna minskas genom att nationella registrerings- och rapporteringskrav harmoniseras. Kraven hos medlemsländernas register gällande producenter av e-avfall kommer nu att i ökad utsträckning anpassas till varandra.

För närvarande insamlas bara en tredjedel av allt elektriskt och elektroniskt avfall i EU separat inom ramen för det dokumenterade systemet. EU:s nuvarande insamlingsmål är 4 kg WEEE per person, motsvarande omkring 2 miljoner ton per år, av cirka 10 miljoner ton genererat WEEE i EU varje år. 2020 räknar man med att mängden WEEE kommer att öka till 12 miljoner ton. Slutmålet för det nya direktivet (hela 85 % av allt WEEE) kommer att innebära att ungefär 10 miljoner ton, eller omkring 20 kg per person, kommer att samlas in separat i EU 2020.

Nästa steg

Senast den 14 februari 2014 måste medlemsländerna ändra sin nuvarande lagstiftning om WEEE och anpassa den till det nya direktivet och de nya målen. Konsumenterna kan då lämna smärre mängder e-avfall hos stora återförsäljningsbutiker, såvida inte befintliga alternativa system visar sig vara minst lika effektiva. Från och med dagen för nationellt införlivande kommer omvänd bevisbörda att gälla för transporter av begagnad utrustning som misstänks vara olagliga avfallstransporter.

Från och med 2016 kommer medlemsländerna att vara skyldiga att se till att 45 % av den elektriska och elektroniska utrustning som säljs i varje land samlas in.

Från och med 2018 utvidgas direktivets tillämpningsområde från dagens kategorier till all elektrisk och elektronisk utrustning.

Från och med 2019 höjs insamlingsmålet till 65 % av all såld elektrisk och elektronisk utrustning eller 85 % av genererat WEEE.

Vissa medlemsländer kommer att kunna avvika från de nya målen under en begränsad tid om detta är motiverat på grund av brist på nödvändig infrastruktur eller låg konsumtion av elektronisk utrustning. Kommissionen kommer att använda de befogenheter som ges i det nya direktivet till att harmonisera frekvensen för producenternas rapportering till de nationella registren och formatet för registrering och rapportering. Kommissionen kommer att se över vissa ändringar som man kommit överens om i samband med det nya direktivet, till exempel avseende tillämpningsområdet, för att kartlägga eventuella oönskade effekter.

Bakgrund

Det nuvarande WEEE-direktivet (direktiv 2002/96/EG) har varit i kraft sedan februari 2003. Genom detta införs insamlingssystem som innebär att konsumenterna kan lämna tillbaka sitt e-avfall gratis. Syftet är att förhindra att farliga ämnen i WEEE skadar människors hälsa och miljön, och att öka återvinningen och/eller återanvändningen av produkter och material. I december 2008 föreslog kommissionen en omarbetning av WEEE-direktivet, och detta har nu ändrats och antagits av Europaparlamentet och rådet.

Mer information

http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar