Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 13. avgusta 2012

Okolje: nova pravila o električnih in elektronskih odpadkih za izboljšanje učinkovite rabe virov

Izboljšana pravila o zbiranju električnih in elektronskih odpadkov ter ravnanju z njimi začnejo veljati danes. Električni in elektronski odpadki (t. j. odpadna električna in elektronska oprema ali OEEO) so eden od najhitreje rastočih tokov odpadkov ter ponujajo veliko priložnosti za dajanje sekundarnih surovin na trg. Sistematično zbiranje in ustrezno ravnanje sta predpogoja za recikliranje materialov, kot so zlato, srebro, baker in redke kovine, ki se uporabljajo v televizorjih, prenosnih računalnikih in prenosnih telefonih. Nova direktiva pomeni velik napredek na področju varstva okolja in je velika spodbuda za učinkovito uporabo virov v Evropi.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „V teh časih gospodarske krize in rastočih cen surovin je učinkovita uporaba virov področje, na katerem se srečajo okoljske koristi in inovativne priložnosti za rast. Sedaj moramo vzpostaviti nove načine za zbiranje elektronskih odpadkov ter izboljšati učinkovitost obstoječih. Države članice spodbujam k izpolnitvi teh novih ciljev pred uradnim rokom.“

Direktiva, ki je začela veljati danes, uvaja stopnjo zbiranja 45 % prodane elektronske opreme, ki bo začela veljati od leta 2016 naprej, ter nato od leta 2019 naprej stopnjo 65 % prodane opreme ali 85 % ustvarjenih elektronskih odpadkov. Države članice bodo lahko izbrale, katerega od teh dveh enakovrednih načinov za merjenje stopnje želijo prijaviti. Od leta 2018 se bo uporaba direktive razširila s trenutno omejenega področja na vse kategorije elektronskih odpadkov, pri čemer se bo zanje prej opravila ocena učinka.

Direktiva daje državam članicam orodja za učinkovitejši boj proti nezakonitemu izvozu odpadkov. Nezakonite pošiljke OEEO so resna težava, zlasti kadar so zamaskirane kot zakonite pošiljke rabljene opreme, da bi se zaobšla pravila EU o ravnanju z odpadki. Nova direktiva bo izvoznike obvezala, da preizkusijo delovanje opreme ter predložijo dokumente o naravi pošiljk, ki bi lahko bile nezakonite.

Drugo pričakovano izboljšanje je zmanjšanje upravnih obremenitev z uskladitvijo nacionalnih zahtev za registracijo in poročanje. Zahteve registrov držav članic za proizvajalce električnih in elektronskih odpadkov bodo zdaj natančneje usklajene.

Trenutno se le ena tretjina električnih in elektronskih odpadkov v EU zbira ločeno znotraj dokumentiranega sistema. Stopnja zbiranja v EU je trenutno 4 kg OEEO na osebo, kar znaša približno 2 milijona ton na leto, pri čemer se v EU letno ustvari približno 10 milijonov ton OEEO. Do leta 2020 se bo po ocenah obseg OEEO povečal na 12 milijonov ton. Končni cilj nove direktive, ambicioznih 85 % vse ustvarjene OEEO, bo zagotovil, da se bo v letu 2020 v EU ločeno zbralo približno 10 milijonov ton ali okrog 20 kg na osebo.

Naslednji koraki

Najpozneje do 14. februarja 2014 bodo morale države članice spremeniti svojo obstoječo zakonodajo o OEEO ter jo uskladiti z novo direktivo in novimi cilji. Potrošniki bodo lahko zato vrnili majhne električne in elektronske odpadke v večjih maloprodajnih trgovinah, razen če se dokaže, da so obstoječe alternativne sheme vsaj enako učinkovite. Od dne nacionalnega prenosa naprej se bo uporabljajo obrnjeno dokazno breme za pošiljke rabljene opreme, za katere obstaja sum, da vsebujejo nezakonite pošiljke odpadkov.

Od leta 2016 naprej se bo od držav članic zahtevalo, da zagotovijo, da se zbere 45 % električne in elektronske opreme, prodane v posamezni državi.

Po letu 2018 se bo področje uporabe Direktive razširilo z današnjih kategorij na vso električno in elektronsko opremo.

Od leta 2019 naprej se bo stopnja zbiranja dvignila na 65 % prodane električne in elektronske opreme ali kot alternativa na 85 % ustvarjene OEEO.

Nekatere države članice bodo lahko odstopale od novih ciljev za omejeno obdobje, kadar je to upravičeno s pomanjkanjem potrebne infrastrukture ali nizkimi stopnjami porabe električne opreme. Komisija bo uporabila pooblastila, podeljena v novi direktivi, za uskladitev pogostosti poročanja proizvajalcev v nacionalne registre ter oblike za registracijo in poročanje. Komisija bo pregledala nekatere spremembe, dogovorjene v novi Direktivi, na primer v zvezi s področjem uporabe, da bi prepoznala morebitne nezaželene stranske učinke.

Ozadje

Obstoječa direktiva o odpadni električni in elektronski opremi (Direktiva 2002/96/ES) se uporablja od februarja 2003. Določa oblikovanje sistemov zbiranja, pri katerih potrošniki brezplačno vračajo svoje električne in elektronske odpadke. Namen tega je preprečiti škodljive vplive nevarnih snovi, ki jih vsebuje odpadna električna in elektronska oprema, na zdravje ljudi in okolje ter povečati recikliranje in/ali ponovno uporabo proizvodov in materialov. Decembra 2008 je Komisija predlagala prenovitev direktive o odpadni električni in elektronski opremi. Ta je bila sedaj spremenjena in sprejeta v Parlamentu in Svetu.

Več informacij:

http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

Kontakta:

Joe Hennon +32 22953593

Monica Westeren +32 22991830


Side Bar