Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 13. augusta 2012

Životné prostredie: Nové pravidlá zaobchádzania s elektronickým odpadom prispejú k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov

Dnes nadobúdajú účinnosť zlepšené pravidlá týkajúce sa zberu a spracovania elektronického odpadu. Elektronický odpad (t. j. odpad z elektrických a elektronických zariadení alebo tiež OEEZ) patrí k odpadom, ktorých produkcia sa najrýchlejšie zvyšuje, a ponúka značné príležitosti, pokiaľ ide o realizáciu dodávok druhotných surovín na trh. Systematický zber a vhodné spracovanie je nevyhnutným predpokladom recyklácie materiálov ako zlato, striebro, meď a vzácne kovy, ktoré sa používajú v televízoroch, laptopoch a mobilných telefónoch. Nová smernica je jasným krokom vpred z hľadiska ochrany životného prostredia a významným príspevkom k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov v Európe.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „V súčasnom období nestabilného hospodárstva a zvyšovania cien surovín je práve efektívnosť využívania zdrojov spôsobom, ako spojiť prínosy pre životné prostredie s príležitosťami inovačného rastu. Potrebujeme otvoriť nové zberné kanály pre elektronický odpad a zlepšiť účinnosť tých, ktoré už existujú. Rád by som podnietil členské štáty, aby začali plniť tieto nové ciele ešte pred uplynutím o lehoty.“

V smernici, ktorá dnes nadobúda účinnosť, sa zavádza cieľ týkajúci sa zberu, ktorým je 45 % predaných elektronických zariadení od roku 2016. Následne od roku 2019 sa cieľ zvýši na 65 % predaných elektronických zariadení, resp. 85 % vytvoreného elektronického odpadu. Členské štáty si budú môcť vybrať, na ktorom z týchto dvoch ekvivalentných spôsobov porovnávania dosahovanej úrovne s úrovňou cieľa založia svoje správy. Od roku 2018 sa pôsobnosť smernice rozšíri zo súčasného obmedzeného rozsahu na všetky kategórie elektronického odpadu s podmienkou, že najprv treba vykonať posúdenie vplyvu.

Smernicou sa členským štátom poskytujú účinnejšie nástroje boja proti nezákonnému vyvážaniu odpadu. Nezákonné zásielky OEEZ sú vážny problém, najmä ak sa maskujú ako zákonné zásielky použitých zariadení, aby mohli obísť pravidlá EÚ o spracovaní odpadu. Novou smernicou sa zavádza pre vývozcov povinnosť vyskúšať, či sú zariadenia funkčné alebo nie, a predkladať dokumenty o povahe zásielok, ktoré by sa mohli považovať za nezákonné.

Ďalším očakávaným zlepšením je zníženie administratívnej záťaže prostredníctvom harmonizácie vnútroštátnej registrácie a požiadaviek týkajúcich sa podávania správ. Požiadavky registrov členských štátov týkajúce sa výrobcov elektronického odpadu sa teraz budú väčšmi zosúlaďovať.

V súčasnosti sa v rámci dokumentovaného systému vyzbiera separovane len tretina elektrického a elektronického odpadu v EÚ. Existujúcim cieľom EÚ v oblasti zberu sú 4 kg OEEZ na obyvateľa, čo predstavuje asi dva milióny ton ročne zo zhruba 10 miliónov ton OEEZ, ktoré sa ročne v EÚ vytvoria. Odhaduje sa, že do roku 2020 narastie objem OEEZ na 12 miliónov ton. Konečným cieľom novej smernice, ktorým je ambicióznych 85 % všetkého vytvoreného OEEZ, sa zaistí, aby sa v roku 2020 v EÚ separovane vyzbieralo okolo 10 miliónov ton, čo je zhruba 20 kg na obyvateľa.

Ďalšie kroky

Najneskôr do 14. februára 2014 musia členské štáty zmeniť a doplniť svoje existujúce právne predpisy o OEEZ a zosúladiť ich s novou smernicou a novými cieľmi. Spotrebitelia potom budú môcť vracať malé množstvá OEEZ vo veľkých maloobchodných predajniach, pokiaľ sa neukáže, že existujúce alternatívne programy sú prinajmenšom rovnako účinné. Počnúc dňom vnútroštátnej transpozície sa bude na zásielky použitých elektronických zariadení, pri ktorých vznikne podozrenie, že ide o nezákonné zásielky odpadu, uplatňovať obrátené dôkazné bremeno.

Od roku 2016 sa od členských štátov bude vyžadovať, aby zabezpečili, že sa vyzbiera 45 % elektrických a elektronických zariadení predaných v každej krajine.

Od roku 2018 sa rozsah pôsobnosti smernice rozšíri z dnešných kategórií na všetky elektrické a elektronické zariadenia.

Od roku 2019 sa cieľ zozbieraného odpadu zvýši na 65 % predaných elektrických a elektronických zariadení alebo alternatívnu mieru 85 % vytvoreného OEEZ.

Niektoré členské štáty sa budú môcť na obmedzený čas odkloniť od nových cieľov, pokiaľ to bude odôvodnené nedostatkom potrebnej infraštruktúry alebo nízkymi úrovňami spotreby elektronických zariadení. Komisia využije právomoci, ktoré jej dáva nová smernica, na harmonizáciu intervalov, v ktorých výrobcovia predkladajú správy vnútroštátnym registrom, a formátov registrácie a predkladaných správ. Komisia preskúma určité zmeny dohodnuté v rámci novej smernice, napríklad pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, s cieľom určiť nežiadúce účinky.

Súvislosti

Platná smernica o OEEZ (smernica 2002/96/ES) je účinná od februára 2003. Ustanovuje sa ňou vytvorenie zberných systémov, ktoré spotrebiteľom umožňujú bezplatne vracať použitý elektronický odpad. Účelom je predchádzať poškodzovaniu zdravia obyvateľov a životného prostredia nebezpečnými látkami obsiahnutými v OEEZ a zvýšiť mieru recyklácie a/alebo opätovného používania výrobkov a materiálov. V decembri 2008 Komisia navrhla prepracované znenie smernice o OEEZ a Parlament a Rada teraz toto znenie upravili a prijali.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar