Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 13. augustā

Vide – jauni noteikumi par e-atkritumiem, lai resursus izmantotu efektīvāk

Šodien stājas spēkā labāk izstrādāti noteikumi par e-atkritumu savākšanu un apstrādi. E-atkritumi (elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi jeb EEIA) ir viena no visstraujāk pieaugošajām atkritumu plūsmām, un šajā jomā var izmantot būtiskas iespējas saistībā ar otrreizējo izejvielu piedāvājumu tirgū. Sistemātiska savākšana un atbilstīga apstrāde ir priekšnosacījums, kas jāievēro attiecībā uz tādiem pārstrādājamiem materiāliem kā zelts, sudrabs, varš un retie metāli, kas atrodami lietotajos televizoros, klēpjdatoros un mobilajos tālruņos. Jaunā direktīva ir nepārprotams solis uz priekšu – tā sekmēs vides aizsardzību un būtiski veicinās resursu efektīvāku izmantošanu Eiropā.

Vides komisārs Janess Potočniks to komentē šādi: „Tagad, kad ekonomikā valda nestabilitāte un izejvielu cenas pieaug, jautājums par resursu efektivitāti vienlaikus attiecas gan uz ieguvumiem vides jomā, gan novatoriskām izaugsmes iespējām. Tādēļ mums jāizveido jauni savākšanas kanāli elektronisko iekārtu atkritumiem un jāuzlabo esošo kanālu efektivitāte. Es mudinu dalībvalstis šos jaunos mērķus sasniegt pirms oficiālā termiņa.”

Direktīvā, kas stājas spēkā šodien, paredzēts no 2016. gada izpildīt savākšanas mērķi, proti, savākt 45 % no pārdoto elektronisko iekārtu svara, savukārt no 2019. gada kā otru pasākumu īstenot mērķi savākt 65 % no pārdoto iekārtu svara vai arī 85 % no radītajiem elektronisko iekārtu atkritumiem. Dalībvalstis varēs izvēlēties, kuru no šīm divām līdzvērtīgajām metodēm tās izmantos, lai novērtētu mērķa īstenošanu un iesniegtu ziņojumu. Sākot no 2018. gada, direktīvas piemērošanas joma, kas patlaban ir ierobežota, tiks paplašināta, ietverot visas elektronisko iekārtu atkritumu kategorijas, attiecībā uz kurām vispirms jāveic ietekmes novērtējums.

Šajā direktīvā dalībvalstīm ir piešķirti instrumenti, ar kuriem var efektīvāk apkarot nelikumīgu eksportu atkritumu jomā. Nopietna problēma ir EEIA nelikumīgi sūtījumi, it īpaši tad, ja tie tiek uzdoti par lietotu iekārtu likumīgiem sūtījumiem, tādējādi apejot ES noteikumus par atkritumu apstrādi. Jaunajā direktīvā paredzēts, ka eksportētājiem jāpārbauda iekārtu funkcionalitāte un jāiesniedz dokumenti par to sūtījumu veidu, kuru likumību varētu apšaubīt.

Vēl viens uzlabojums ir administratīvā sloga samazināšana, harmonizējot valsts reģistrācijas un ziņojumu iesniegšanas prasības. Prasības attiecībā uz dalībvalstu e-atkritumu ražotāju reģistriem tagad būs savstarpēji atbilstīgākas.

Patlaban Eiropas Savienībā atbilstīgi dokumentētai sistēmai dalīti savāc tikai vienu trešo daļu no elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem. Pašreizējais ES savākšanas mērķis paredz uz vienu iedzīvotāju savākt 4 kg EEIA, gadā sasniedzot apmēram 2 miljonus tonnu, ņemot vērā, ka Eiropas Savienībā gadā radīto atkritumu apjoms ir apmēram 10 miljoni tonnu. Tiek lēsts, ka līdz 2020. gadam EEIA apjoms palielināsies līdz 12 miljoniem tonnu. Jaunās direktīvas galamērķis, proti, savākt ambiciozi paredzētos 85 % no radīto EEIA kopējā apjoma, nodrošinās, ka Eiropas Savienībā 2020. gadā dalīti tiks savākti apmēram 10 miljoni tonnu jeb 20 kg uz vienu iedzīvotāju.

Turpmākie pasākumi

Dalībvalstīm ne vēlāk kā 2014. gada 14. februārī būs jāgroza patlaban spēkā esošie tiesību akti EEIA jomā un jāsaskaņo ar jauno direktīvu un jaunajiem mērķiem. Sīkos e-atkritumus pircēji varēs nodot lielos mazumtirdzniecības veikalos, ja vien nav uzrādītas alternatīvas shēmas, kas būtu vismaz tikpat efektīvas. Sākot no datuma, kad direktīva tiek transponēta valsts tiesību aktos, attiecībā uz lietoto iekārtu sūtījumiem, par kuriem radušās aizdomas, ka tie ir nelikumīgi atkritumu sūtījumi, tiks piemērots apgrieztais pierādīšanas pienākums.

No 2016. gada dalībvalstīm būs jānodrošina, ka savāktie atkritumi ir 45 % no katrā valstī pārdoto elektrisko un elektronisko iekārtu svara.

No 2018. gada tiks paplašināta direktīvas piemērošanas joma, papildus pašreizējām kategorijām ieviešot visu veidu elektriskās un elektroniskās ierīces.

Savukārt no 2019. gada savākšanas mērķis ir palielināts līdz 65 % no pārdoto elektrisko un elektronisko iekārtu svara vai arī līdz 85 % no radītajiem EEIA.

Dažas dalībvalstis varēs uz noteiktu laikposmu atkāpties no jaunajiem mērķiem, ja tas būs pamatots ar nepieciešamās infrastruktūras trūkumu vai elektronisko iekārtu zemu patēriņa apjomu. Izmantojot pilnvaras, kas tai piešķirtas ar jauno direktīvu, Komisija harmonizēs ziņošanas biežumu, kas ražotājiem jāievēro attiecībā uz valsts reģistriem, un reģistrācijas un ziņošanas formātu. Komisija pārskatīs dažas jaunajā direktīvā paredzētās izmaiņas, piemēram, attiecībā uz piemērošanas jomu, lai tādējādi apzinātu jebkādas nevēlamas sekas.

Priekšvēsture

Pašreizējā EEIA direktīva (Direktīva 2002/96/EK) ir spēkā kopš 2003. gada februāra. Tajā paredzēts izveidot savākšanas sistēmas, patērētājiem ļaujot bez maksas nodot savas lietotās iekārtas elektroniskajos atkritumos. Tās mērķis – novērst kaitējumu, ko EEIA saturošās bīstamās vielas var radīt cilvēka veselībai un videi, kā arī palielināt produktu un materiālu pārstrādi un/vai atkārtotu izmantošanu. Taču 2008. gada decembrī Komisija ierosināja pārstrādāt EEIA direktīvu, kurā tagad Parlaments un Padome ir veikuši grozījumus un kuru tie ir apstiprinājuši.

Sīkāka informācija:

http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm.

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar