Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 13.8.2012

Ympäristö: Uudet säännöt sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta resurssien käytön tehostamiseksi

Tänään tulevat voimaan uudet ja paremmat säännöt sähkö- ja elektroniikkaromun keräyksestä ja käsittelystä. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (”WEEE”) on yksi nopeimmin kasvavista jätevirroista. Nämä jätteet tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia, koska sitä kautta tulee markkinoille käytettyjä raaka-aineita. Järjestelmällinen keräys ja asianmukainen käsittely ovat edellytys sille, että voidaan kierrättää esimerkiksi kultaa, hopeaa, kuparia ja harvinaisia metalleja, joita on esimerkiksi käytetyissä televisioissa, kannettavissa tietokoneissa ja matkapuhelimissa. Uusi direktiivi on merkittävä edistysaskel ympäristönsuojelun kannalta, ja sen ansiosta voidaan luonnonvarojen käyttöä tehostaa huomattavasti Euroopassa.

Taloudessa kuohuu ja raaka-aineiden hinnat nousevat”, totesi ympäristökomissaari Janez Potočnik. ”Tällaisina aikoina voidaan resurssitehokkuuden ansiosta luoda sekä ympäristöhyötyjä että innovatiivisia kasvumahdollisuuksia. Meidän on keksittävä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräämiseen uusia kanavia ja tehostettava entisiä. Kehotan jäsenvaltioita pyrkimään näihin uusiin tavoitteisiin jo ennen virallista määräaikaa.”

Direktiivissä, joka tulee tänään voimaan, säädetään uudesta keräystavoitteesta: myydyistä elektroniikkalaitteista on kerättävä 45 prosenttia vuodesta 2016; toisessa vaiheessa vuodesta 2019 tavoite on 65 prosenttia myydyistä laitteista tai 85 prosenttia muodostuneesta sähkö- ja elektroniikkajätteestä. Jäsenvaltiot voivat valita, kummalla näistä kahdesta tavasta ne haluavat mitata tavoitteen saavuttamista. Vuodesta 2018 direktiivin soveltamisalaa laajennetaan nykyisestä. Direktiiviä tullaan soveltamaan kaikkiin elektronisen jätteen luokkiin. Sitä sovelletaan etukäteen tehtävän vaikutusten arvioinnin perusteella.

Direktiivissä annetaan jäsenvaltioille välineet, joilla ne voivat tehokkaammin torjua laitonta jätteiden vientiä. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun laittomat siirrot ovat vakava ongelma erityisesti kun ne naamioidaan käytettyjen laitteiden laillisiksi siirroiksi EU:n jätteiden käsittelyä koskevien sääntöjen kiertämiseksi. Uudella direktiivillä velvoitetaan viejät testaamaan, toimivatko laitteet, ja toimittamaan näyttöä laittomiksi epäiltyjen siirtojen luonteesta.

Toinen odotettu parannus on hallinnollisten töiden helpottaminen siten, että yhdenmukaistetaan kansalliset rekisteröinti- ja raportointivaatimukset. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tuottajia koskevien jäsenvaltioiden rekisterien vaatimukset tullaan entistä enemmän yhdenmukaistamaan.

Tällä hetkellä vain kolmannes EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta kerätään erikseen dokumentoidussa järjestelmässä. EU:n nykyinen keräystavoite on 4 kg sähkö- ja elektroniikkalaiteromua asukasta kohti, mikä vastaa noin 2 miljoonaa tonnia vuodessa. EU:ssa syntyy vuosittain sähkö- ja elektroniikkalaiteromua yhteensä noin 10 miljoonaa tonnia. Arvioidaan, että vuoteen 2020 mennessä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrä kasvaa 12 miljoonaan tonniin. Uuden direktiivin lopullinen tavoite on kunnianhimoiset 85 prosenttia kaikesta sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta, millä varmistetaan, että vuonna 2020 EU:ssa kerätään erikseen noin 10 miljoonaa tonnia eli noin 20 kg asukasta kohti.

Seuraavat vaiheet

Viimeistään 14 päivänä helmikuuta 2014 jäsenvaltioiden on muutettava sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta antamaansa lainsäädäntöä siten, että se vastaa uutta direktiiviä ja sen uusia tavoitteita. Kuluttajat voivat sitten palauttaa pienet sähkö- ja elektroniikkalaiteromut suuriin vähittäisliikkeisiin, ellei vaihtoehtoisten järjestelmien osoiteta olevan vähintään yhtä tehokkaita. Sen jälkeen, kun direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, sovelletaan käytettyjen laitteiden siirtoihin käänteistä todistustaakkaa, jos epäillään, että kyseessä ovat laittomat jätteiden siirrot.

Vuodesta 2016 jäsenvaltioiden edellytetään varmistavan, että kussakin maassa kerätään 45 prosenttia myydyistä sähkö- ja elektroniikkalaitteista.

Vuodesta 2018 direktiivin soveltamisala laajenee nykyisistä jäteluokista kaikkiin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin.

Vuodesta 2019 keräystavoite nousee 65 prosenttiin myydyistä sähkö- ja elektroniikkalaitteista tai 85 prosenttiin syntyneestä sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta.

Jotkin jäsenvaltiot voivat poiketa uusista tavoitteista rajoitetuksi ajaksi, jos tämä on perusteltua tarvittavan infrastruktuurin puuttumisen tai elektroniikkalaitteiden vähäisen kulutuksen takia. Komissio käyttää uudessa direktiivissä sille annettuja valtuuksia yhdenmukaistaakseen määräajat, jolloin tuottajien on raportoitava kansallisiin rekistereihin, ja tavan, jolla rekisteröinti ja raportointi on tehtävä. Komissio tarkastelee uudelleen joitakin uudessa direktiivissä säädettyjä muutoksia, esimerkiksi soveltamisalaa, jotta voitaisiin havaita mahdolliset haitalliset vaikutukset.

Tausta

Nykyinen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (direktiivi 2002/96/EY) on ollut voimassa helmikuusta 2003. Siinä säädetään keräysjärjestelmien luomisesta, joihin kuluttajat voivat palauttaa käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet (jätteen) maksutta. Tarkoituksena on estää se, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromun sisältämät vaaralliset aineet vaikuttaisivat haitallisesti ihmisten terveyteen ja ympäristöön, ja lisätä tuotteiden ja materiaalien kierrätystä ja/tai uudelleenkäyttöä. Komissio ehdotti joulukuussa 2008 sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin uudelleenlaadintaa. Sitä on nyt muutettu, ja Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat sen hyväksyneet.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32-2) 295 35 93

Monica Westeren (+32-2) 299 18 30


Side Bar