Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 13. august 2012

Keskkond: uued eeskirjad elektroonikajäätmete kohta aitavad ressursse paremini kasutada

Täna jõustuvad elektroonikajäätmete kogumise ja töötlemise täiustatud eeskirjad. Elektroonikajäätmed (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed, elektroonikaromud) on üks kiiremini kasvavaid jäätmevoogusid ja see rikas teisese toorme allikas on vaja teha turule kättesaadavaks. Kasutatud telerites, sülearvutites ja mobiiltelefonides on kulda, hõbedat, vaske ja haruldasi metalle, mille ringlussevõtuks on vaja jäätmeid süsteemikindlalt koguda ja töödelda. Uus direktiiv on suur samm edasi keskkonnakaitse valdkonnas ja annab tõuke ressursside paremaks kasutamiseks Euroopas.

ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „Praegusel majandusraskuste ja toormehindade tõusu ajal aitab ressursitõhususe suurendamine üheaegselt parandada keskkonda ja avada uuenduslikke majanduskasvu võimalusi. Me peame looma elektroonikajäätmete kogumiseks uusi võimalusi ja kasutama tõhusamalt ära olemasolevaid. Loodan, et liikmesriigid teevad kõik selleks, et saavutada need uued sihid juba enne ametlikku tähtaega.”

Täna jõustuva direktiiviga nähakse ette, et müüdud elektroonikaseadmetest tuleb alates 2016. aastast koguda 45%; teisel etapil, alates 2019. aastast tuleb koguda juba 65% müüdud elektroonikaseadmetest ehk 85% tekkivatest elektroonikajäätmetest. Liikmesriigid võivad valida, millise neist kahest võrdväärsest näitajast nad võtavad aluseks selle eesmärgi saavutamise mõõtmisel. Alates 2018. aastast laiendatakse, pärast mõjuhinnangu koostamist, direktiivi praegust piiratud reguleerimisala, nii et see hõlmaks kõiki elektroonikajäätmete kategooriaid.

Direktiiv annab liikmesriikidele tõhusamad vahendid võitluseks jäätmete ebaseadusliku ekspordiga. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ebaseaduslik vedu on tõsine probleem, eriti kui jäätmed on maskeeritud kasutatud seadmete lubatud saadetiseks, et hiilida mööda ELi jäätmekäitluseeskirjadest. Uue direktiiviga kohustatakse eksportijaid katsetama, kas seadmed töötavad või mitte, ja esitama dokumendid sellise saadetise kohta, mida võidakse pidada ebaseaduslikuks.

Veel üks oodatav täiustus on halduskoormuse vähendamine eri riikide registreerimis- ja aruandmiskohustuste ühtlustamise kaudu. Liikmesriikide e-jäätmetootjate registreid käsitlevaid nõudeid on ühtlustatud.

Praegu kogutakse dokumenteeritud süsteemiga eraldi üksnes üks kolmandik tekkivatest elektri- ja elektroonikajäätmetest. Praegune ELi kogumiseesmärk on 4 kg selliseid jäätmeid elaniku kohta ehk ligikaudu 2 miljonit tonni aastas, samas kui igal aastal tekib ELis neid jäätmeid ligikaudu 10 miljonit tonni. Aastaks 2020 tekib selliseid jäätmeid juba 12 miljonit tonni aastas. Uue direktiivi ambitsioonikas eesmärk on koguda eraldi 85% tekkivatest elektroonikajäätmetest ehk ligikaudu 10 miljonit tonni aastal 2020, s.o 20 kg elaniku kohta.

Edasised sammud

Hiljemalt 14. veebruariks 2014 peavad liikmesriigid viima oma elektri- ja elektroonikajäätmeid käsitlevad õigusaktid uue direktiivi ja uute eesmärkidega vastavusse. Pärast seda kuupäeva võivad tarbijad väiksemad elektroonikajäätmed suurtesse kauplustesse tagasi viia, kui muud olemasolevad kogumisviisid ei ole tõendatult vähemalt sama tõhusad. Kui liikmesriik on direktiivi oma õigusesse üle võtnud, hakkab kasutatud seadmete saadetise kohta, mida võidakse pidada ebaseaduslikuks, kehtima ümberpööratud tõendamiskohustus.

Liikmesriigid peavad tagama, et pärast aastat 2016 kogutakse asjaomases riigis müüdud elektri- ja elektroonikaseadmete kogusest kokku 45%.

Pärast 2018. aastat laiendatakse direktiivi reguleerimisala praegustelt kategooriatelt kõikidele elektri- ja elektroonikaseadmetele.

Pärast 2019. aastat tõstetakse kogumiseesmärk 65%-ni müüdud elektri- ja elektroonikaseadmetest või siis 85%-ni kõigist sellistest jäätmetest.

Mõni liikmesriik võib kehtestada piiratud ajaks erandeid uute eesmärkide saavutamisest, kui see on põhjendatud vajaliku taristu puudumise või elektroonikaseadmete vähese tarbimisega. Komisjon kasutab uue direktiiviga antud volitusi, et ühtlustada sagedus, millega tootjad peavad esitama aruandeid oma riigi registreerivale asutusele, samuti ühtlustatakse registreerimise ja aruannete vorm. Komisjon vaatab läbi teatavad uue direktiiviga tehtud muudatused, näiteks reguleerimisala, et teha aegsasti kindlaks kõik ebasoovitavad mõjud.

Taust

Praegune elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiiv (direktiiv 2002/96/EÜ) on kehtinud veebruarist 2003. Selles on ette nähtud selliste kogumissüsteemide loomine, kuhu tarbijad saavad oma elektroonikaseadmete jäätmed tasuta ära anda. Eesmärk on vältida kahju inimeste tervisele ja keskkonnale, mida võiksid põhjustada sellistes jäätmetes sisalduvad ained, ning suurendada nende toodete ja materjalide ringlussevõttu ja taaskasutust. Detsembris 2008 esitas komisjon selle direktiivi uuestisõnastatud kujul; nüüdseks on parlament ja nõukogu teinud sellesse oma muudatused ja selle vastu võtnud.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar