Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 13. august 2012

Miljø: Nye regler om e-affald for at udnytte ressourcerne bedre

Fra og med i dag kan vi nyde godt af bedre regler for indsamling og behandling af e‑affald. E-affald (dvs. affald af elektrisk og elektronisk udstyr eller WEEE) er en af de hurtigst voksende former for affald. Samtidig giver det store muligheder for at få sekundære råstoffer gjort tilgængelige på markedet. Systematisk indsamling og fornuftig behandling er en forudsætning for at genanvende materialer som guld, sølv, kobber og sjældne metaller i fjernsyn, bærbare computere og mobiltelefoner. Det nye direktiv er et klart skridt fremad for en bedre miljøbeskyttelse og større ressourceeffektivitet i EU.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtaler: "I disse tider med økonomisk uro og stigende priser på råstoffer går ressourceeffektivitet hånd i hånd med miljøfordele og innovative vækstmuligheder. Vi må nu finde nye måder at indsamle elektronisk affald på og gøre de nuværende metoder endnu mere effektive. Jeg vil gerne opfordre medlemslandene til at nå disse nye mål, inden den formelle tidsfrist udløber."

Det direktiv, der træder i kraft i dag, indfører et mål om indsamling af 45 % af alt solgt elektronisk udstyr fra og med 2016 og som et næste skridt et mål om 65 % af alt solgt udstyr fra 2019 eller 85 % af alt genereret elektronisk affald. Medlemslandene vil selv kunne vælge mellem disse to ligeværdige metoder til at beregne indsamlingsmål. Fra 2018 gælder direktivet alle kategorier af elektronisk affald, efter der er foretaget en konsekvensanalyse.

Direktivet gør det muligt for medlemslandene at bekæmpe ulovlig eksport af affald mere effektivt. Ulovlige transporter af WEEE er et alvorligt problem, især når de er maskeret som lovlige transporter af brugt udstyr for at omgå EU's regler for affaldsbehandling. Det nye direktiv vil forpligte eksportørerne til at teste, om udstyret virker eller ej, og fremlægge dokumenter om typer af transporter, der kan være ulovlige.

En anden forventet gevinst er, at direktivet vil lette de administrative byrder ved at harmonisere de nationale registrerings‑ og rapporteringskrav. Kravene i medlemslandenes registre for producenter af e-affald vil nu blive bedre tilpasset til hinanden.

I dag indsamles blot en tredjedel af alt elektrisk og elektronisk affald i EU særskilt inden for det dokumenterede system. EU's nuværende indsamlingsmål er 4 kg WEEE pr. indbygger, svarende til ca. 2 millioner ton om året - ud af de 10 millioner ton WEEE, der genereres årligt i EU. I 2020 regner man med, at mængden af WEEE vil stige til 12 millioner ton. Den endelige målsætning for det nye direktiv (hele 85 % af alt genereret WEEE) vil sikre, at der i 2020 særskilt vil blive indsamlet ca. 10 millioner ton i EU – svarende til ca. 20 kg pr. indbygger.

De næste skridt

Senest den 14. februar 2014 skal medlemslandene ændre deres nuværende lovgivning om WEEE og tilpasse den til det nye direktiv og de nye mål. Forbrugerne vil derefter kunne returnere småt e-affald til store detailforretninger, hvis ikke andre ordninger viser sig at være mindst lige så effektive. Fra og med datoen for gennemførelse i national ret vil transporter af brugt udstyr, der mistænkes for at være ulovlige affaldstransporter, være omfattet af omvendt bevisbyrde.

Fra og med 2016 vil medlemslandene skulle sikre, at 45 % af alt elektrisk og elektronisk udstyr, der sælges i hvert land, bliver indsamlet.

Fra og med 2018 bliver direktivets rækkevidde udvidet fra de nuværende kategorier til alt elektrisk og elektronisk udstyr.

Fra og med 2019 bliver indsamlingsmålet sat op til 65 % af alt solgt elektrisk og elektronisk udstyr eller alternativt til 85 % af alt genereret WEEE.

Nogle medlemslande vil kunne undtages fra de nye mål i et stykke tid, hvis de ikke har den nødvendige infrastruktur eller et meget lavt forbrug af elektronisk udstyr. Kommissionen vil benytte beføjelserne i det nye direktiv til at harmonisere hyppigheden af producenternes rapportering til de nationale registre og formatet for registrering og rapportering. Kommissionen vil følge op på nogle af ændringerne i det nye direktiv, f.eks. vedrørende rækkevidden, for at sikre, at de ikke får uønskede virkninger.

Baggrund

Det nuværende WEEE-direktiv (direktiv 2002/96/EF) har været i kraft siden februar 2003. Det indfører nogle indsamlingsordninger, som giver forbrugerne mulighed for at returnere deres brugte e-affald gratis. Formålet er at forhindre, at farlige stoffer i WEEE skader vores sundhed og miljøet, og fremme genanvendelse og/eller genbrug af produkter og materialer. I 2008 foreslog Kommissionen en omarbejdning af WEEE-direktivet, som nu er blevet ændret og vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet.

Se også:

http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar