Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 13 augusti 2012

Miljö: Bättre information om risker för allvarliga olyckshändelser

Genom nya regler som träder i kraft i dag kommer invånarna i EU att få bättre information om allvarliga hot från industrianläggningar i deras omedelbara närhet. Reglerna införs i samband med en teknisk uppdatering av Sevesodirektivet, som är ett centralt instrument för industriell riskhantering och som anpassats till de ändringar som nyligen gjorts av den internationella och europeiska klassificeringen av kemikalier. Enligt direktivet måste medlemsstaterna upprätta planer för räddningsinsatser för områden runt industrianläggningar där det finns mycket stora kvantiteter farliga ämnen.

– Seveso III kommer att ge ett bättre skydd för invånarna och miljön mot allvarliga olyckshändelser, säger miljökommissionär Janez Potočnik. Han fortsätter: Det kommer också att innebära att invånarna får bättre information och blir mer involverade i beslut om fysisk planering.

Förutom den tekniska uppdateringen med hänsyn till ändringarna av EU:s klassificering av kemikalier är de viktigaste förbättringarna:

  • Bättre tillgång till information för invånarna om risker till följd av verksamheter vid närliggande industrianläggningar och om hur de bör agera vid en olyckshändelse. Detta kommer också att öka förtroendet för företagens verksamhet.

  • Bättre fungerande regler om den berörda allmänhetens deltagande i projekt för fysisk planering som rör Sevesoanläggningar.

  • Tillgång till rättslig prövning för invånare som inte haft tillräcklig tillgång till information eller möjlighet till deltagande.

  • Striktare normer för inspektion av verksamheter för att garantera en mer effektiv tillsyn av säkerhetsregler.

Från och med nu måste information till allmänheten om risker finnas tillgänglig elektroniskt. Alla verksamheter som omfattas av lagstiftningen måste lämna information om de larm som kommer att användas och om hur invånarna bör agera vid en allvarlig olyckshändelse. När en olyckshändelse inträffar måste de berörda myndigheterna informera alla som kan påverkas av den om de viktigaste åtgärder som vidtagits. Genom ändringar av lagstiftning om fysisk planering kommer det att införas krav på lämpliga säkerhetsavstånd i planer för nya verksamheter och infrastrukturer nära befintliga verksamheter. De förfarandemässiga kraven för samråd med allmänheten om projekt, planer och program har skärpts. När myndigheter och verksamheter bedömer riskerna för allvarliga olyckshändelser och vidtar åtgärder för att hantera dem kommer de att vara tvungna att bättre ta hänsyn till eventuellt ökade risker på grund av närheten till andra industrianläggningar och eventuell påverkan på närliggande anläggningar.

Nästa etapp

Medlemsstaterna måste tillämpa dessa regler från och med den 1 juni 2015, då den nya lagstiftningen om klassificering av kemikalier kommer att bli tillämplig fullt ut i Europa.

Bakgrund

Sevesolagstiftningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser går tillbaka till 1982. Enligt den måste medlemsstaterna se till att alla verksamhetsutövare som omfattas av direktivet har infört en strategi för att förhindra allvarliga olyckhändelser. Verksamhetsutövare som hanterar farliga ämnen över ett visst tröskelvärde måste regelbundet informera den allmänhet som kan påverkas av en olyckshändelse, tillhandahålla säkerhetsrapporter och upprätta ett säkerhetssystem liksom en intern plan för räddningsinsatser. Enligt lagstiftningen måste medlemsstaterna se till att det finns planer för räddningsinsatser för omkringliggande områden och att riskbegränsande åtgärder planeras. Dessa mål måste också beaktas vid den fysiska planeringen.

Sevesolagstiftningen anses ha bidragit till att minska riskerna för och konsekvenserna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen förekommer, eftersom antalet rapporterade olyckshändelser minskade med 10 % mellan år 2000 och 2008, trots en ökning av antalet verksamheter. Liknande strategier har införts världen över.

Direktivet omfattar omkring 10 000 industrianläggningar där farliga ämnen i stora kvantiteter används eller lagras, framförallt inom sektorerna för kemiska och petrokemiska ämnen, lagring och raffinering av metall. Det rör sig om en strategi med flera kontrollnivåer: ju större kvantiteter farliga ämnen som finns vid en verksamhet desto striktare är reglerna (verksamheter på den högre kravnivån har större kvantiteter än verksamheter på den lägre kravnivån och omfattas således av striktare kontroller).

Under 2008 antog rådet och Europaparlamentet CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar som anpassar EU-systemet till FN:s nya internationella klassificering av kemikalier (GHS eller det globalt harmoniserade systemet). Detta innebar i sin tur att Sevesodirektivet måste anpassas eftersom dess tillämpningsområde baseras på den tidigare klassificering av kemikalier som kommer att upphävas genom CLP-förordningen i juni 2015. Denna anpassning har gett möjlighet att förbättra andra aspekter av direktivet, bland annat inspektioner av verksamheter och information till allmänheten liksom dess deltagande och tillgång till rättslig prövning.

Se även

http://ec.europa.eu/environment/seveso/index.htm

Kontaktpersoner

Joe Hennon: tfn +32 2 295 35 93

Monica Westeren: tfn +32 2 299 18 30


Side Bar