Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 13. avgusta 2012

Okolje: boljše obveščanje državljanov o glavnih tveganjih pri nesrečah

Z novimi pravili, ki začnejo veljati danes, bodo državljani EU bolje obveščeni o glavnih nevarnostih, ki jih vnašajo industrijski obrati v svojo neposredno okolico. Pravila so del sicer tehnične posodobitve Direktive Seveso, ključnega instrumenta pri obvladovanju industrijskih tveganj, ki se zdaj prilagaja, da bi bile v njej upoštevane nedavne spremembe v mednarodnem in evropskem razvrščanju kemikalij. Direktiva obvezuje države članice, da sestavijo načrte ukrepov ob nesrečah za območja v okolici industrijskih obratov, v katerih so zelo velike količine nevarnih snovi.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „Seveso III bo pomenil boljšo zaščito pred večjimi nesrečami za državljane in za okolje. Pomenil bo tudi, da bodo državljani bolje obveščeni in bolje vključeni v odločitve glede načrtovanja uporabe zemljišč.“

Poleg tehničnih posodobitev, ki upoštevajo spremembe razvrščanja kemikalij v EU, so glavne izboljšave za državljane naslednje:

  • boljši dostop državljanov do informacij o tveganjih, ki izhajajo iz dejavnosti bližnjih industrijskih obratov, in o tem, kako naj ravnajo v primeru nesreče; to bo tudi povečalo zaupanje v delovanje teh podjetij;

  • učinkovitejša pravila o sodelovanju zadevnega dela javnosti pri projektih načrtovanja rabe zemljišč, povezanih z obrati „Seveso“;

  • dostop do sodnega varstva za državljane, ki jim ni bil omogočen ustrezen dostop do informacij ali sodelovanja;

  • strožji standardi za inšpekcijske preglede obratov, da bi zagotovili učinkovitejše izvrševanje varnostnih predpisov.

Od zdaj morajo biti informacije za javnost o tveganjih na voljo v elektronski obliki. Vsi obrati, ki jih zajema zakonodaja, bodo morali zagotoviti informacije o tem, kako se bodo izvajali zvočni alarmi in kako bi morali državljani ravnati v primeru večjih nesreč. Ko se zgodi nesreča, bodo morali ustrezni organi obvestiti vsakogar, ki ga bi verjetno prizadela, in navesti glavne ukrepe proti posledicam nesreče. Spremembe zakonodaje o načrtovanju rabe zemljišč bodo prinesle uvedbo ustrezne „varnostne“ razdalje v načrte za nove obrate in infrastrukture v bližini obstoječih obratov. Postopkovne zahteve za javno posvetovanje o projektih, načrtih in programih so bile poostrene. Ko bodo organi in obrati ocenjevali potenciale večjih nesreč in sprejemali ukrepe za spopadanje z njimi, bodo morali bolj upoštevati potencialno povečana tveganja zaradi bližine drugih industrijskih lokacij in možnih učinkov na bližnje instalacije.

Naslednji koraki

Države članice bodo morale uporabljati ta pravila od 1. junija 2015, to pa je tudi datum, ko se bo nova zakonodaja o razvrščanju kemikalij začela v celoti uporabljati v Evropi.

Ozadje

Zakonodaja „Seveso“ o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč je iz leta 1982. Države članice obvezuje, da zagotovijo, da imajo vsi gospodarski subjekti, ki jih zajema Direktiva Seveso, politiko preprečevanja večjih nesreč. Gospodarski subjekti, ki ravnajo z nevarnimi snovmi v količinah nad določenimi pragovi, morajo redno obveščati tisti del javnosti, ki bi ga lahko nesreča prizadela, pri čemer morajo zagotavljati varnostna poročila, sistem upravljanja varnosti in notranji načrt za ukrepanje ob nesrečah. Zakonodaja obvezuje države članice, da zagotovijo, da obstajajo načrti ukrepov ob nesrečah za območja v okolici in da so načrtovani popravljalni ukrepi. Te cilje je treba upoštevati pri načrtovanju rabe zemljišč.

Za zakonodajo „Seveso“ se šteje, da je bila ključna za zmanjšanje verjetnosti in posledic večjih nesreč, ki vključujejo nevarne snovi, saj se je število prijavljenih nesreč med letoma 2000 in 2008 zmanjšalo za 10 %, čeprav se je število obratov povečalo. Ta pristop so posnemali po vsem svetu.

Direktiva zajema približno 10 000 fiksnih industrijskih obratov, ki uporabljajo ali skladiščijo nevarne snovi v velikih količinah, v glavnem v sektorjih kemikalij, petrokemičnih izdelkov, skladiščenja in prečiščevanja kovin. Glede stopnje nadzora obstaja večstopenjski pristop: čim večje so količine nevarnih snovi, ki so prisotne v obratu, tem strožja so pravila (obrati na višji stopnji imajo večje količine kot obrati na nižji stopnji in zato zanje velja strožji nadzor).

Leta 2008 sta Svet in Evropski parlament sprejela Uredbo CLP o razvrščanju, označevanju in pakiranju (Classification, Labelling and Packaging – CLP) snovi ter zmesi, s čimer je bil sistem EU prilagojen novemu mednarodnemu razvrščanju kemikalij Združenih narodov (GHS – Globally Harmonised System – globalno usklajen sistem). To pa je sprožilo potrebo po prilagoditvi Direktive Seveso, saj je njeno področje uporabe temeljilo na prejšnjem razvrščanju kemikalij, ki bo najpozneje junija 2015 razveljavljeno z Uredbo CLP. Ta prilagoditev je bila priložnost za izboljšanje ostalih vidikov Direktive, med drugim zlasti pregledov obratov in obveščanja javnosti ter njenega sodelovanja in dostopa do pravnega varstva.

Glej tudi:

http://ec.europa.eu/environment/seveso/index.htm

Kontakta :

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar