Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 13. augusta 2012

Životné prostredie: lepšia informovanosť občanov o hrozbe závažných havárií

Dnešným dňom nadobúdajú účinnosť nové predpisy, ktoré zabezpečia lepšiu informovanosť občanov EÚ o závažných hrozbách, ktoré pre nich predstavujú priemyselné komplexy v ich bezprostrednej blízkosti. Tieto pravidlá tvoria súčasť inak veľmi technickej aktualizácie smernice Seveso, ktorá je kľúčovým nástrojom riadenia priemyselných rizík a ktorej znenie sa prispôsobuje tak, aby sa v ňom odzrkadľovali nedávne zmeny v medzinárodnej a európskej klasifikácii chemikálií. Smernica ukladá členským štátom povinnosť vypracovať havarijné plány pre oblasti nachádzajúce sa v okolí priemyselných komplexov, v ktorých sa manipuluje s veľmi veľkými množstvami nebezpečných látok.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Smernica Seveso III bude pre občanov i životné prostredie znamenať lepšiu ochranu proti závažným haváriám. Zároveň bude znamenať, že občania budú lepšie informovaní a vo väčšej miere zainteresovaní na rozhodnutiach o územnom plánovaní.“

Popri technickej aktualizácii smernice, ktorej cieľom je zohľadniť zmeny v klasifikácii chemikálií v EÚ, sú pre občanov najdôležitejšími zlepšeniami tieto prvky:

  • lepší prístup občanov k informáciám o rizikách vyplývajúcich z činností priemyselných komplexov nachádzajúcich sa v ich blízkosti, ako aj o tom, ako sa správať v prípade havárie; tým sa zároveň zvýši dôvera občanov vo fungovanie týchto spoločností;

  • účinnejšie predpisy o účasti dotknutej verejnosti na projektoch územného plánovania týkajúcich sa zariadení v rámci Seveso;

  • prístup k spravodlivosti pre občanov, ktorým nebol umožnený náležitý prístup k informáciám alebo účasti na rozhodovaní;

  • prísnejšie normy pre inšpekcie podnikov, aby sa zaistilo účinnejšie presadzovanie pravidiel bezpečnosti.

Od dnešného dňa sa verejné informácie o rizikách musia sprístupňovať v elektronickej podobe. Všetky podniky, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy, budú musieť poskytovať informácie o tom, akým spôsobom sa vyhlasuje poplach a ako by občania mali konať v prípade závažnej havárie. Keď dôjde k havárii, príslušné orgány budú musieť informovať všetky osoby, o ktorých predpokladajú, že budú haváriou ovplyvnené, a oznámiť hlavné opatrenia prijaté na jej riešenie. Zmenami v zákonoch o územnom plánovaní sa zavedie vhodná „bezpečná“ vzdialenosť v plánoch nových podnikov a v plánoch infraštruktúry v blízkosti existujúcich podnikov. Sprísnené boli aj procesné požiadavky na verejnú konzultáciu o projektoch, plánoch a programoch. Keď orgány a podniky posudzujú potenciál závažných havárií a prijímajú opatrenia na ich riešenie, budú musieť lepšie zohľadniť potenciálne zvýšené riziko vyplývajúce z blízkosti iných priemyselných zariadení a potenciálne vplyvy na zariadenia nachádzajúce sa v blízkosti.

Ďalšie kroky

Členské štáty budú musieť uplatňovať tieto pravidlá od 1. júna 2012, čo je zároveň dátum, keď v Európe nadobudnú úplnú účinnosť nové právne predpisy o klasifikácii chemikálií.

Súvislosti

Právne predpisy Seveso o kontrole hrozieb závažných havárií pochádzajú z roku 1982. Tieto predpisy ukladajú členským štátom povinnosť zaistiť, aby všetky subjekty, na ktoré sa smernica vzťahuje, mali zavedené postupy na predchádzanie závažným haváriám. Subjekty, ktoré manipulujú s nebezpečnými látkami nad rámec určitej prahovej hodnoty, musia pravidelne informovať verejnosť, ktorá môže byť zasiahnutá haváriou, pričom poskytnú bezpečnostné správy, systém riadenia bezpečnosti a interný havarijný plán. Tieto právne predpisy ukladajú členským štátom povinnosť zaistiť, aby boli zavedené havarijné plány pre okolité oblasti a aby boli naplánované zmierňovacie opatrenia. Tieto ciele sa musia zohľadniť aj v územnom plánovaní.

Právne predpisy Seveso sa považujú za veľmi dôležité pri znižovaní pravdepodobnosti a následkov závažných havárií, v ktorých boli prítomné nebezpečné látky, keďže počet nahlásených havárií v rozmedzí rokov 2000 až 2008 poklesol o 10 %, a to aj napriek zvýšenému počtu samotných podnikov. Tento prístup prebrali na celom svete.

Smernica sa vzťahuje približne na 10 000 fixných priemyselných lokalít, ktoré vo veľkých množstvách používajú alebo uskladňujú nebezpečné látky, hlavne v odvetviach chemikálií, petrochemikálií, skladovania a rafinácie kovov. Pokiaľ ide o úroveň kontroly, uplatňuje sa odstupňovaný prístup: čím väčšie množstvo nebezpečných látok sa v podniku nachádza, tým prísnejšie sú pravidlá (podniky na vyššej úrovni majú väčšie množstvá než podniky na nižšej úrovni, a preto podliehajú prísnejšej kontrole).

Rada a Európsky parlament prijali v roku 2008 nariadenie CLP o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, čím prispôsobili systém EÚ novej medzinárodnej klasifikácii chemikálii prijatej v rámci Organizácie spojených národov (tzv. globálny harmonizovaný systém, GHS). Tým sa zase vytvorila potreba úpravy smernice Seveso, pretože rozsah jej pôsobnosti je založený na predchádzajúcej klasifikácii chemikálií, ktorá sa do júna 2015 nariadením CLP zruší. Táto úprava predstavovala príležitosť zlepšiť aj iné aspekty smernice, a to najmä inšpekcie podnikov a verejné informácie, účasť na rozhodovaní a prístup k spravodlivosti.

Pozri aj

http://ec.europa.eu/environment/seveso/index.htm

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar