Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 13. augustā

Vides aizsardzība. Labāka informācija par smagu rūpniecisko avāriju briesmām

Šodien stājas spēkā jauni noteikumi, kas ļaus ES iedzīvotājus labāk informēt par lielām briesmām, ko rada rūpnīcas viņu dzīvesvietas tuvumā. Noteikumi ir daļa no Seveso direktīvas tehniskās atjaunināšanas, kura ir galvenais instruments rūpnieciskā riska pārvaldībā un tagad tiek pielāgota, lai atspoguļotu jaunākās izmaiņas starptautiskajā un Eiropas ķīmisko vielu klasifikācijā. Direktīva uzliek dalībvalstīm par pienākumu izstrādāt ārkārtas situācijas plānus teritorijās, kas atrodas ap rūpnīcām, kurās glabājas lieli daudzumi bīstamu vielu.

Par vidi atbildīgais Komisijas loceklis Janezs Potočniks saka: "Seveso III nozīmēs iedzīvotāju un vides labāku aizsardzību no lielām avārijām. Tā arī nozīmēs, ka cilvēki būs labāk informēti un vairāk iesaistīsies lēmumu pieņemšanā zemes izmantošanas plānošanas jomā.”

Papildus tehniskiem atjauninājumiem, kuros ņemtas vērā pārmaiņas ES ķīmisko vielu klasifikācijā, galvenie uzlabojumi iedzīvotāju labā ir šādi:

  • labāka iedzīvotāju piekļuve informācijai par briesmām, ko rada tuvējo rūpniecisko iekārtu darbība, un par to, kā rīkoties, ja notiek avārija; tas palīdzēs arī palielināt uzticību šo uzņēmumu darbībai;

  • efektīvāki noteikumi par sabiedrības līdzdalību, plānojot zemes izmantošanu projektiem, kas saistīti ar Seveso aptvertajām rūpnīcām;

  • piekļuve tiesiskai aizsardzībai tiem iedzīvotājiem, kuriem nav atvēlēta pienācīga informācija vai līdzdalība;

  • stingrāki standarti attiecībā uz uzņēmumu inspekciju, lai nodrošinātu drošības noteikumu efektīvāku izpildi.

Turpmāk publiskajai informācijai par briesmām jābūt pieejamai elektroniski. Visiem uzņēmumiem, kurus skar attiecīgie tiesību akti, būs jāsniedz informācija par to, kā smagas avārijas gadījumā tiks ziņots par briesmām un kā būtu jārīkojas iedzīvotājiem. Notiekot negadījumam, attiecīgajām varas iestādēm būs jāinformē ikviens, kuru tas var ietekmēt, un jāziņo par galvenajiem pasākumiem, kas veikti, lai to likvidētu. Pārmaiņas zemes izmantošanas plānošanas tiesību normās paredz ieviest piemērotu "drošu" attālumu plānos par jaunu uzņēmumu un infrastruktūras būvi jau darbojošos uzņēmumu tuvumā. Stingrākas ir kļuvušas procedūras prasības attiecībā uz projektu, plānu un programmu sabiedrisko apspriešanu. Novērtējot smagu avāriju iespējamību un nosakot to likvidēšanas pasākumus, varas iestādēm un uzņēmumiem būs vairāk jāņem vērā potenciāli paaugstinātais apdraudējums, ko rada tuvums citiem rūpnieciskajiem objektiem un potenciālā ietekme uz tuvējām iekārtām.

Turpmākie pasākumi

Šie noteikumi dalībvalstīm būs jāpiemēro no 2015. gada 1. jūnija, kas ir arī datums, kad Eiropā jāsāk piemērot jaunos tiesību aktus par ķīmisko vielu klasifikāciju.

Priekšvēsture

Pirmais Seveso tiesību akts (direktīva) par smagu nelaimes gadījumu briesmu pārzināšanu tika pieņemts 1982. gadā. Tas uzliek dalībvalstīm pienākumu nodrošināt, ka visiem ekonomikas dalībniekiem, uz kuriem minētā direktīva attiecas, ir izstrādāta politika smagu nelaimes gadījumu novēršanai. Uzņēmumiem, kuri strādā ar bīstamām vielām, kas pārsniedz noteiktas robežvērtības, ir regulāri jāinformē iedzīvotāji, kurus var ietekmēt avārija — izstrādājot drošības pārskatus, drošības vadības sistēmu un iekšējo ārkārtas rīcības plānu. Tiesību akti uzliek par pienākumu dalībvalstīm nodrošināt, ka ir ieviesti ārkārtas rīcības plāni attiecībā uz apkārtējām teritorijām un ka tiek plānoti seku mazināšanas pasākumi. Šie mērķi ir jāņem vērā zemes izmantošanas plānošanā.

Tiek uzskatīts, ka Seveso tiesību akti ir sekmīgi mazinājuši ar bīstamām vielām saistītu smagu nelaimes gadījumu iespējamību un sekas, jo paziņoto negadījumu skaits laikposmā no 2000. līdz 2008. gadam samazinājās par 10 %, lai gan uzņēmumu skaits palielinājās. Šī pieeja ir pārņemta arī citur pasaulē.

Direktīva attiecas uz aptuveni 10 000 stacionāru rūpniecības objektu, kas lielos daudzumos izmanto vai glabā bīstamas vielas, galvenokārt ķīmisko vielu, naftas ķīmijas produktu, uzglabāšanas un metālu attīrīšanas nozarēs. Kontrole tiek īstenota pa līmeņiem: jo lielāki ir bīstamu vielu daudzumi uzņēmumā, jo stingrāki ir noteikumi (augstākā līmeņa uzņēmumiem ir lielāki daudzumi nekā zemākā līmeņa uzņēmumiem, tāpēc tiem piemēro stingrāku kontroli).

2008. gadā Padome un Eiropas Parlaments pieņēma CLP regulu par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, pielāgojot ES sistēmu jaunajai ANO starptautiskajai ķīmisko vielu klasifikācijai (GHS jeb vispārēji saskaņotajai sistēmai). Tas savukārt radīja vajadzību koriģēt arī Seveso direktīvu, jo tās darbības joma balstās uz ķīmisko vielu agrāko klasifikāciju, kas ar CLP regulu 2015. gada jūnijā tiks atcelta. Pašreizējā direktīvas grozīšana bija iespēja uzlabot arī citus tās aspektus, it īpaši uzņēmumu inspicēšanu, sabiedrības informēšanu, dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju vērsties tiesā.

Sk. arī

http://ec.europa.eu/environment/seveso/index.htm

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar