Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 13.8.2012

Ympäristö: Parempaa tiedottamista kansalaisille suuronnettomuusriskeistä

Tänään voimaan tulevien uusien sääntöjen ansiosta EU:n kansalaisille tiedotetaan entistä paremmin lähellä sijaitsevien suurten teollisuuslaitosten aiheuttamista uhista. Säännöt ovat osa ns. Seveso-direktiivin – joka on keskeinen väline teollisuuden riskien hallinnassa – muutoin teknistä päivitystä, jolla pyritään ottamaan huomioon viimeaikaiset muutokset kansainvälisessä ja eurooppalaisessa kemikaalien luokittelussa. Direktiivi velvoittaa jäsenvaltiot laatimaan ympäröiviä alueita koskevat hätäsuunnitelmat teollisuuslaitoksille, joissa säilytetään erittäin suuria määriä vaarallisia aineita.

Ympäristökomissaari Janez Potočnikin mukaan tämä ns. Seveso III suojaa kansalaisia ja ympäristöä entistä paremmin suuronnettomuuksilta. ”Lisäksi kansalaiset saavat sen myötä entistä enemmän tietoa ja pääsevät paremmin osallistumaan kaavoitukseen liittyvään päätöksentekoon.”

EU:n kemikaaliluokitusjärjestelmässä toteutettujen muutosten vuoksi tehtyjen teknisten päivitysten lisäksi kansalaisten kannalta tärkeimmät parannukset ovat:

  • paremmat mahdollisuudet saada tietoa lähialueen teollisuuslaitosten riskeistä ja siitä, miten toimia onnettomuustilanteessa; tämä tulee myös lisäämään luottamusta kyseisten yritysten toimintaa kohtaan,

  • toimivammat säännöt sille, miten lähialueen asukkaat voivat osallistua direktiivin soveltamisalaan kuuluvia laitoksia koskeviin kaavoitushankkeisiin,

  • oikeussuojaa kansalaisille, joille ei ole annettu riittävästi tietoa tai osallistumismahdollisuuksia,

  • laitosten tiukemmat tarkastusnormit turvallisuusmääräysten noudattamisen varmistamiseksi.

Tästä lähtien riskejä koskevat julkiset tiedot on asetettava saataville sähköisessä muodossa. Kaikkien direktiivin soveltamisalaan kuuluvien laitosten on annettava tiedot siitä, millaisilla hälytysäänillä onnettomuustilanteista ilmoitetaan sekä siitä, miten kansalaisten olisi toimittava suuronnettomuuden tapahtuessa. Onnettomuuden sattuessa asianomaisten viranomaisten on tiedotettava siitä kaikille, joihin se todennäköisesti vaikuttaa, sekä kerrottava tärkeimmistä onnettomuuden johdosta toteutettavista toimista. Kaavoituslainsäädännön muutoksilla otetaan käyttöön asianmukaiset turvaetäisyydet, jotka on otettava huomioon kaavoitettaessa uusia kohteita ja infrastruktuureja jo olemassa olevien laitosten läheisyyteen. Hankkeita, suunnitelmia ja kehitysohjelmia koskevia menettelytapavaatimuksia on tiukennettu. Kun viranomaiset arvioivat suuronnettomuuksien mahdollisuuksia ja toteuttavat toimenpiteitä onnettomuuksia silmällä pitäen, niiden on otettava entistä paremmin huomioon lisääntyneet riskit, joita aiheutuu muiden teollisuuslaitosten läheisyydestä, ja mahdolliset johdannaisvaikutukset läheisiin muihin laitoksiin.

Seuraavat vaiheet

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä sääntöjä 1. kesäkuuta 2015 lähtien, jolloin Euroopassa aletaan kokonaisuudessaan soveltaa myös uutta kemikaalien luokittelulainsäädäntöä.

Tausta

Suuronnettomuusuhkien hallintaa koskeva Seveso-lainsäädäntö juontaa juurensa vuoteen 1982. Se velvoittaa jäsenvaltiot varmistamaan, että kaikilla direktiivin soveltamisalaan kuuluvilla toimijoilla on käytössä turvallisuusperiaatteet suuronnettomuuksien torjumiseksi. Tiettyjä raja-arvoja suurempia määriä vaarallisia aineita käsittelevien toimijoiden on säännöllisesti tiedotettava mahdollisen onnettomuuden vaikutusalueella yleisölle turvallisuusselvityksistään, turvallisuusjohtamisjärjestelmästään sekä sisäisestä pelastussuunnitelmastaan. Lainsäädäntö velvoittaa jäsenvaltiot varmistamaan, että käytössä on pelastussuunnitelma ympäröiville alueille ja olemassa on riittävät toimenpidesuunnitelmat vaikutusten lieventämistä varten. Nämä tavoitteet on otettava huomioon maankäytön suunnittelussa.

Seveso-lainsäädäntöä on pidetty tärkeänä tekijänä vähennettäessä vaarallisiin aineisiin liittyvien suuronnettomuuksien todennäköisyyttä ja seurauksia: onnettomuuksien määrä väheni 10 prosenttia vuosina 2000–2008, vaikka laitosten määrä kasvoi. Lähestymistapaa on kopioitu maailmanlaajuisesti.

Direktiivin soveltamisalaan kuuluu noin 10 000 kiinteää teollisuuslaitosta, joissa käytetään tai varastoidaan suuria määriä vaarallisia aineita, lähinnä kemian, petrokemian, varastoinnin ja metallien jalostuksen aloilla. Valvonnassa noudatetaan eri valvontatasoihin perustuvaa lähestymistapaa: mitä suurempi määrä vaarallisia aineita laitoksessa on, sitä tiukempia sääntöjä siihen sovelletaan (ylemmän valvontatason laitoksissa on suurempia määriä kuin alemman tason laitoksissa ja näin ollen ne kuuluvat tiukemman valvonnan piiriin).

Vuonna 2008 neuvosto ja Euroopan parlamentti hyväksyivät aineiden ja seosten luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevan ns. CLP-asetuksen, jolla EU:n järjestelmä mukautettiin YK:n uuteen kansainväliseen kemikaaliluokittelujärjestelmään (GHS, Globally Harmonised System). Tämä puolestaan johti Seveso-direktiivin muutostarpeeseen, sillä sen soveltamisala perustuu kemikaalien entiseen luokittelujärjestelmään, joka kumotaan CLP-asetuksella kesäkuuhun 2015 mennessä. Tämä muutos antoi mahdollisuuden parantaa myös direktiivin muita näkökohtia, erityisesti laitosten tarkastuksia ja julkista tiedottamista sekä lähialueiden asukkaiden osallistumismahdollisuuksia ja oikeussuojaa.

Ks. myös

http://ec.europa.eu/environment/seveso/index.htm

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32-2) 295 35 93

Monica Westeren (+32-2) 299 18 30


Side Bar