Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 13. august 2012

Miljø: Bedre information til borgerne om risikoen for større uheld

I dag træder nogle nye regler i kraft, der sikrer EU-borgerne bedre information om risikoen for større uheld forårsaget af industrianlæg i deres nærområder. Reglerne er en del af en ellers rent teknisk revision af Seveso-direktivet, der er et vigtigt instrument til industriel risikostyring, og som nu tilpasses, så det afspejler de seneste ændringer i den internationale og europæiske klassificering af kemiske stoffer. Ifølge direktivet skal medlemsstaterne udarbejde beredskabsplaner for områderne omkring industrianlæg, der håndterer store mængder farlige stoffer.

Miljøkommissær, Janez Potočnik, udtaler: "Seveso III betyder, at borgerne og miljøet er bedre beskyttet mod større uheld. Samtidig betyder det, at borgerne er bedre informeret, og at de inddrages mere i beslutningerne om den fysiske planlægning".

Udover den tekniske ajourføring som følge af ændringerne i EU's klassificering af kemiske stoffer, er de vigtigste forbedringer for borgernes vedkommende:

  • bedre adgang til information om risikoen ved aktiviteterne på de nærliggende industrianlæg samt information om, hvordan borgerne skal forholde sig i tilfælde af et uheld; det vil også øge tilliden til, hvordan disse virksomheder bliver drevet

  • bedre regler om, hvordan den berørte offentlighed deltager i projekter om fysisk planlægning af anlæg, der er omfattet af Seveso-direktivet

  • bedre klageadgang og adgang til domstolsprøvelse for borgere, der ikke har fået tilstrækkelig adgang til information eller mulighed for deltagelse.

  • skærpede standarder for inspektion af virksomhederne for at sikre en bedre håndhævelse af sikkerhedsreglerne.

Fra nu af skal den offentlige information om risici gøres elektronisk tilgængelig. Alle de virksomheder, der er omfattet af lovgivningen, skal oplyse om, hvordan alarmen udløses, samt om hvordan borgerne bør forholde sig i tilfælde af et større uheld. Hvis der sker et uheld, skal de relevante myndigheder underrette alle, der må antages at kunne blive berørt af det, og informere dem om, hvilke foranstaltninger der bliver truffet. Ændringer i lovgivningen om fysisk planlægning indfører, at der i planlægningen af nye virksomheder eller anlæg skal opereres med en passende "sikkerhedsafstand" til allerede eksisterende virksomheder. De proceduremæssige krav vedrørende offentlige høringer om projekter, planer og programmer er blevet strammet. Når myndighederne og virksomhederne vurderer risikoen for større uheld og vedtager foranstaltninger til at håndtere dem, skal de nu tage større højde for den potentielt øgede risiko ved tilstedeværelsen af andre nærtliggende industrianlæg og de eventuelle virkninger på sådanne anlæg.

Næste skridt

Medlemsstaterne skal anvende disse regler fra den 1. juni 2015, som også er den dato, hvor lovgivningen om klassificering af kemiske stoffer finder fuld anvendelse i hele Europa.

Baggrund

Seveso-direktivet om kontrol med risikoen for større uheld går tilbage til 1982. Det pålægger medlemsstaterne at sikre, at driftsledere, der er omfattet af direktivet, har udformet en plan for forebyggelse af større uheld. Driftsledere, der håndterer farlige stoffer over en vis grænse, skal regelmæssigt informere alle, der må antages at blive berørt af et større uheld, og i den forbindelse udarbejde sikkerhedsrapporter, et sikkerhedsledelsessystem og en intern beredskabsplan. Ifølge lovgivningen skal medlemsstaterne sikre, at der er udarbejdet sikkerhedsplaner for de omkringliggende områder, og at der er planlagt forebyggende foranstaltninger. Der skal tages højde for disse mål i den fysiske planlægning.

Seveso-lovgivningen har været stærkt medvirkende til at nedbringe sandsynligheden for og virkningerne af større uheld med farlige stoffer, idet antallet af anmeldte uheld faldt med 10 % mellem 2000 og 2008, til trods for en stigning i antallet af virksomheder. Tilgangen er blevet efterlignet over hele verden.

Direktivet omfatter ca. 10 000 industrianlæg, som anvender eller oplagrer farlige stoffer i store mængder, navnlig inden for den kemiske og petrokemiske sektor, oplagring og raffinering af metal. Kontrolniveauet er opdelt i trin: jo større mængder farlige stoffer, der håndteres i en virksomhed, jo strammere regler (virksomheder på øverste trin håndterer større mængder end virksomheder på laveste trin og udsættes derfor for strammere kontrol).

I 2008 vedtog Rådet og Europa-Parlamentet CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, hvorved EU-systemet blev tilpasset FN's nye internationale klassificering af kemiske stoffer (GHS eller det globalt harmoniserede system). Det udløste behovet for en tilpasning af Seveso-direktivet, eftersom dets anvendelsesområde tager udgangspunkt i den tidligere klassificering af kemiske stoffer, som bliver ophævet ved CLP-forordningen i juni 2015. Denne tilpasning gav lejlighed til at forbedre andre aspekter af direktivet, herunder navnlig bestemmelserne om inspektion af virksomhederne, informering af offentligheden samt offentlighedens deltagelse og klageadgang.

Yderligere oplysninger

http://ec.europa.eu/environment/seveso/index.htm

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar