Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 13. srpna 2012

Životní prostředí: větší informovanost občanů o nebezpečí závažných havárií

Díky novým pravidlům, která dnes vstupují v platnost, budou občané EU lépe informováni o závažných rizicích, která představují průmyslové závody v jejich bezprostředním okolí. Tato pravidla jsou součástí jinak technické aktualizace tzv. směrnice Seveso, klíčového nástroje pro řízení průmyslových rizik, který se upravuje podle nejnovějších změn v mezinárodní a evropské klasifikaci chemických látek. Směrnice ukládá členským státům povinnost vypracovat havarijní plány pro oblasti v okolí průmyslových zařízení, v nichž se nachází velké množství nebezpečných látek.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik prohlásil: „Směrnice Seveso III přinese lepší ochranu občanů i životního prostředí před závažnými haváriemi. Rovněž zajistí, že občané budou lépe informováni a více zapojeni do rozhodování o územním plánování.“

Vedle technické aktualizace, která zohledňuje změny v klasifikaci chemických látek v EU, přináší směrnice pro občany tato hlavní zlepšení:

  • lepší přístup občanů k informacím o rizicích vyplývajících z činnosti blízkých průmyslových zařízení a o tom, jak se chovat v případě havárie, čímž se zároveň zvýší důvěra ve fungování těchto podniků,

  • účinnější pravidla pro účast dotčené veřejnosti na projektech územního plánování týkajících se závodů, na něž se tato směrnice vztahuje,

  • přístup ke spravedlnosti pro občany, kterým nebyl umožněn přiměřený přístup k informacím či účast,

  • přísnější standardy pro inspekce zařízení, které zajistí účinnější prosazování bezpečnostních předpisů.

Od nynějška musejí být veřejné informace o rizicích k dispozici v elektronické podobě. Všechny závody, na které se uvedený předpis vztahuje, budou povinny poskytnout informace o tom, jak se budou vyhlašovat výstražné signály a jak by se občané měli zachovat v případě závažné havárie. Dojde-li k havárii, příslušné orgány budou povinny informovat každého, kdo by jí mohl být zasažen či koho by se dotkla hlavní opatření přijatá k jejímu řešení. Mezi změny v předpisech o územním plánování se řadí zavedení přiměřené „bezpečné“ vzdálenosti v plánech na nová zařízení a infrastrukturu v blízkosti těch stávajících. Zpřísnily se procedurální náležitosti týkající se veřejných konzultací projektů, plánů a programů. Když úřady a zařízení posuzují možnosti závažné havárie a přijímají opatření, která je mají řešit, budou muset věnovat větší pozornost potenciálně zvýšenému nebezpečí plynoucímu z blízkosti jiných průmyslových lokalit a možným dopadům na okolní závody.

Další kroky

Členské státy budou muset tato pravidla uplatňovat od 1. června 2015, což je zároveň datum, kdy v Evropě vstoupí plně v platnost nové předpisy o klasifikaci chemických látek.

Souvislosti

Právní předpisy o kontrole nebezpečí závažných havárií, tzv. Seveso, pocházejí z roku 1982. Zavazují členské státy, aby zajistily, že všechny hospodářské subjekty, na něž se tato směrnice vztahuje, zavedou strategii prevence závažných havárií. Subjekty, které nakládají s nebezpečnými látkami v množství přesahujícím určité limity, musejí pravidelně informovat veřejnost, která by mohla být v případě havárie zasažena, a zveřejňovat bezpečnostní zprávy, systém řízení bezpečnosti a vnitřní havarijní plán. Předpisy také ukládají členským státům povinnost zajistit, že se vypracují havarijní plány pro okolní oblasti a naplánují zmírňující opatření. Tyto cíle je třeba zohlednit v rámci územního plánování.

Uvedené právní předpisy se považují za významný prvek, který přispěl ke snížení pravděpodobnosti vzniku závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a jejich následků, neboť počet hlášených havárií klesl mezi roky 2000 a 2008 o 10 %, ačkoli počet zařízení se zvýšil. Evropský systém se napodobuje po celém světě.

Směrnice se vztahuje na přibližně 10 000 průmyslových areálů, kde se používají nebo skladují velká množství nebezpečných látek, převážně v chemickém a petrochemickém průmyslu, ve skladování a v odvětví zušlechťování kovů. Kontrola je odstupňována do několika úrovní: čím větší množství nebezpečných látek se v určitém zařízení nachází, tím přísnější jsou pravidla (v zařízeních s nadlimitním množstvím se vyskytuje větší množství látek než v zařízeních s množstvím podlimitním, a proto podléhají přísnější kontrole).

V roce 2008 přijaly Rada a Evropský parlament nařízení CLP o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, jímž přizpůsobily evropský systém nové mezinárodní klasifikaci chemických látek podle OSN (tzv. GHS neboli globálně harmonizovaný systém). To vyvolalo nutnost upravit směrnici Seveso, jelikož její působnost se zakládá na dřívější klasifikaci chemických látek, která se nařízením CLP do června 2015 zruší. Tato úprava poskytla příležitost zlepšit i další aspekty směrnice, k nimž patří především inspekce zařízení a veřejné informace, účast a přístup k spravedlnosti.

Viz také

http://ec.europa.eu/environment/seveso/index.htm

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar