Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 13 август 2012 г.

Околна среда: по-добро осведомяване на гражданите относно рисковете от големи аварии

Днес влизат в сила нови разпоредби, чиято цел е да повишат осведомеността на гражданите на ЕС относно потенциалните заплахи, свързани с дейността на промишлени предприятия, които се намират в непосредствена близост до тях. Тези разпоредби са част от техническата актуализация на Директивата „Севезо"

Директивата „Севезо" — основен инструмент в управлението на риска от промишлени аварии, който се адаптира, за да отрази най-новите промени в международната и европейската класификация на химикалите. Посочената директива задължава държавите членки да разработят планове за действие при извънредни ситуации за районите в близост до промишлени инсталации, в които се борави с опасни вещества в особено големи количества.

Комисарят по околната среда Янез Поточник заяви: „Директивата „Севезо III“ ще означава по-добра защита на гражданите и околната среда от сериозни аварии. Благодарение на нея обществеността ще бъде по-добре информирана и ще участва по-активно в процеса на вземане на решения във връзка с териториалното планиране.“

Техническата актуализация, която отразява новостите в класификацията на ЕС на химикалите, се съпровожда от следните положителни промени за гражданите:

  • подобрен достъп на гражданите до информация относно рисковете, произтичащи от дейността на съседни промишлени инсталации, както и указания какво да правят в случай на авария; по този начин ще се повишава и доверието в работата на съответните предприятия;

  • по-ефективни разпоредби относно участието на заинтересованата общественост в проекти за териториално планиране във връзка с промишлени предприятия, които попадат в обхвата на законодателните актове „Севезо“;

  • достъп до правосъдие за граждани, на които не е бил предоставен подходящ достъп до информация или до участие;

  • по-строги стандарти за инспекции на предприятията с цел да се осигури по-ефективно спазване на правилата за безопасност.

Публичната информация относно рисковете вече трябва да бъде на разположение в електронна форма. Всички обхванати от разпоредбите предприятия ще трябва да предоставят сведения за начина, по който се подава сигнал за тревога, както и указания какво трябва да правят гражданите в случай на голяма авария. При авария съответните органи ще трябва да уведомят всички лица, които има вероятност да бъдат засегнати, както и да съобщят какви основни мерки се предприемат за справяне с аварията. Измененията в нормативните разпоредби относно териториалното планиране са свързани с въвеждането в плановете на подходящо безопасно разстояние между новите съоръжения и инфраструктура и действащите предприятия. Процедурните изисквания за обществени консултации по проекти, планове и програми стават по-строги. Когато властите и предприятията правят оценка на опасността от сериозни аварии и предприемат мерки за предотвратяването им, те ще трябва да отчитат по-внимателно вероятността от повишен риск вследствие на близост до други промишлени обекти и потенциалното въздействие върху съседни инсталации.

Какво предстои

Държавите членки трябва да започнат да прилагат тези разпоредби от 1 юни 2015 г. От същата дата в Европа ще се прилагат изцяло и разпоредбите относно новата класификация на химикалите.

Контекст

Законодателните актове относно контрола на опасностите от големи аварии са известни под наименованието „Севезо“ и водят началото си от 1982 г. В съответствие с тях държавите членки са длъжни да гарантират, че обхванатите от разпоредбите им оператори разполагат с политика за предотвратяване на големи аварии. Операторите, боравещи с опасни вещества над определени прагове, трябва редовно да уведомяват гражданите, за които има опасност да бъдат засегнати от авария, да предоставят доклади за безопасността, да осигуряват система за управление на безопасността, както и вътрешен план за действие при извънредни ситуации. Законодателството задължава държавите членки да гарантират наличието на планове за действие при извънредни ситуации за околните райони и да предвидят мерки за ограничаване на последствията от големи аварии. Териториалното планиране трябва да бъде съобразено с тези цели.

През периода 2000—2008 г. броят на докладваните аварии намаля с 10 % въпреки нарасналия брой на предприятията. Това дава основание да се смята, че действащите законодателни актове „Севезо“ са допринесли за снижаване на вероятността от големи аварии при работа с опасни вещества и ограничаване на последствията от такива аварии. Този подход беше заимстван по цял свят.

Директивата обхваща около 10 000 стационарни промишлени обекта, в които се използват или се съхраняват опасни вещества в значителни количества, предимно в химическата и нефтохимическата промишленост, в складирането, както и в рафинирането на метали. Прилаганият подход се диференцира според нивата на контрол: колкото по-големи са количествата опасни вещества в даден обект, толкова по-строги са нормите (предприятията, работещи с по-големи количества, се включват в по-високо ниво на опасност, поради което подлежат на засилен контрол).

През 2008 г. Съветът на Европейския съюз и Европейският парламент приеха, Регламент относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси

чрез който системата на ЕС беше адаптирана към възприетата от ООН нова международна класификация на химикалите (Глобалната хармонизирана система). Това, от своя страна, породи необходимостта от адаптиране на Директивата „Севезо“, тъй като нейният обхват се основава на предишната класификация на химикалите, която през юни 2015 г. ще бъде отменена с Регламента относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси. Настоящата адаптация даде възможност за усъвършенстване на някои аспекти от директивата, по-конкретно — по отношение на инспекциите на предприятия, публичната информация, участието и достъпа до правосъдие.

Вижте също

http://ec.europa.eu/environment/seveso/index.htm

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar