Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Miljö och vatten: förslag om att minska risken för vattenförorening

Bryssel den 31 januari 2012 – Förbättringar av vattenkvaliteten i EU kan äventyras av nya former av kemisk förorening. Kommissionen föreslår därför att 15 kemikalier läggs till förteckningen över 33 föroreningar som övervakas och kontrolleras i EU:s ytvatten. Detta är ytterligare ett steg mot att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag och längs kusterna. Bland de 15 ämnena finns industrikemikalier och ämnen som används i biocider, läkemedel och växtskyddsmedel. De har valts ut på grundval av vetenskapliga resultat som visar att ämnena kan innebära en betydande risk för människors hälsa.

– Vattenföroreningar är ett av de miljöproblem som oftast nämns av befolkningen i EU. Jag välkomnar detta steg framåt eftersom det klart överensstämmer med medborgarnas förväntningar. Dessa 15 ytterligare kemikalier måste övervakas och kontrolleras för att säkerställa att de inte utgör en risk för miljön eller människors hälsa, säger kommissionens ledamot med ansvar för miljö, Janez Potočnik.

Uppdateringen kommer att åstadkommas genom en översyn av direktivet om prioriterade ämnen när det gäller vattenkvalitet. De nya ämnen som föreslås är resultatet av en analys av riskerna med omkring 2 000 ämnen i förhållande till halterna av dem i ytvatten, hur farliga de är och hur de produceras och används. För sex av de 15 nya prioriterade ämnena skulle den klassificering som föreslås innebära att utsläppen av dem till vatten måste upphöra inom 20 år. Förslaget innehåller också strängare normer för fyra av de i nuläget kontrollerade ämnena, och ett krav på att fasa ut utsläppen av två andra som redan finns med i förteckningen.

De föreslagna ytterligare 15 prioriterade ämnena är följande:

  • Ämnen i växtskyddsmedel: aklonifen, bifenox, cypermetrin, dikofol, heptaklor, kinoxifen.

  • Ämnen som används i biocidprodukter: cybutryn, diklorvos, terbutryn.

  • Industrikemikalier: perfluoroktansulfonsyra (PFOS), hexabromcyklododekan (HBCDD).

  • Förbränningsbiprodukter: dioxin och dioxinlika PCB.

  • Farmaceutiska ämnen: 17-alfa-etinylöstradiol (EE2), 17-beta-östradiol (E2), diklofenak.

Förslaget omfattar läkemedel för första gången. Förslaget ifrågasätter inte det medicinska värdet av dessa ämnen, utan tar sikte på de potentiellt skadliga effekterna av dessa ämnens närvaro i vattenmiljön. Halter över de föreslagna gränsvärdena kan påverka fiskhälsa, exempelvis genom att hämma reproduktionen, och skada andra levande organismer. Vår medvetenhet om läkemedels miljöpåverkan har ökat betydligt under senare år, och förslaget bygger på de senaste vetenskapliga rönen.

Kommissionen föreslår också förbättringar av övervakningen och rapporteringen av kemiska föroreningar i vatten, samt en mekanism för att få bättre information om halterna av andra förorenande ämnen som kan behöva kontrolleras i framtiden på EU-nivå. Kommissionens förslag åtföljs av en rapport till Europaparlamentet och rådet om resultatet av översynen av den befintliga förteckningen över kontrollerade ämnen.

Nästa steg

Kommissionen föreslår att den reviderade förteckningen ingår som en del av ett direktiv om ändring av vattendirektivet och direktivet om miljökvalitetsnormer. Förslaget ska överlämnas till rådet och Europaparlamentet för diskussion och antagande.

Enligt reglerna måste medlemsstaterna uppfylla miljökvalitetsnormerna för nya prioriterade ämnen senast 2021 (tidsfristen enligt den andra förvaltningsplanen för avrinningsdistrikt). Längre tidsfrister är möjliga i vissa särskilda fall om de villkor för undantag som fastställs i vattendirektivet är tillämpliga.

Bakgrund

Huvudsyftet med EU:s vattenpolitik är att se till att tillräckligt med vatten av god kvalitet finns och används på ett effektivare sätt i hela EU, med tanke på behoven hos enskilda och företag samt för skyddet av miljön. Genom vattendirektivet fastställdes år 2000 en rättslig grund för att skydda och återställa rena vatten i Europa och säkerställa en långsiktig och hållbar vattenanvändning. Det övergripande syftet med vattendirektivet är att alla vatten – t.ex. sjöar, vattendrag och grundvattenakviferer – ska vara i ett gott tillstånd senast 2015.

Artikel 16 i vattendirektivet innehåller ”Strategier mot förorening av vatten” som beskriver vilka åtgärder som måste vidtas. Det första steget var att 2001 fastställa en första förteckning över prioriterade ämnen, som blev bilaga X till vattendirektivet.

Översynen av förteckningen, i enlighet med vattendirektivet och direktivet om miljökvalitetsnormer, har tagit mer än tre år på grund av den omfattande tekniska analys som krävdes för att kartlägga möjliga nya prioriterade ämnen och fastställa miljökvalitetsnormer för dem.

Av de ytterligare 15 ämnena föreslås följande ämnen som prioriterade farliga ämnen: dikofol, kinoxifen, PFOS, heptaklor, HBCDD, dioxin och dioxinlika PCB. De ämnen som redan förekommer i förteckningen, men som skulle omfattas av strängare standarder är följande: bromerade difenyletrar, fluoranten, nickel och polyaromatiska kolväten. De två befintliga ämnen som skulle bli prioriterade farliga ämnen är dietylhexylftalat och trifluralin.

Mer information

Förslag till Europaparlamentets och rådets reviderade direktiv om prioriterade ämnen på området för vattenkvalitet:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/pri_substances.htm

Se även MEMO/12/59

Se även:

Kemikalier i vatten (webbplatsen Europa)

http://ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/pri_substances.htm

Förteckning över befintliga prioriterade ämnen:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001D2455:SV:NOT

Nuvarande direktiv om prioriterade ämnen (direktiv 2008/105/EG)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0105:SV:NOT

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar