Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Okolje in voda: predlog za zmanjšanje tveganja za onesnaženje vode

Bruselj, 31. januar 2012 – Izboljšanje kakovosti vode v EU je morda ogroženo zaradi novih oblik kemičnega onesnaževanja. Komisija predlaga, da se na seznam 33 onesnaževal doda 15 kemikalij, ki se spremljajo in nadzirajo v površinskih vodah EU. To je še en korak k izboljševanju kakovosti vode naših rečnih, jezerskih in obalnih voda. Teh 15 snovi zajema industrijske kemikalije ter snovi, ki se uporabljajo v biocidnih pripravkih, farmacevtskih izdelkih in fitofarmacevtskih sredstvih. Izbrane so bile na podlagi znanstvenih dokazov, da lahko predstavljajo resno tveganje za zdravje.

Komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Onesnaževanje vode je ena od najpogosteje omenjenih skrbi državljanov EU glede okolja. Zato pozdravljam ta predlog, saj jasno izpolnjuje pričakovanja ljudi. Teh dodatnih 15 kemikalij je treba spremljati in nadzirati, da se zagotovi, da ne pomenijo tveganja za okolje ali zdravje ljudi.“

Seznam se bo posodobil z revizijo direktive o prednostnih snoveh na področju kakovosti vode. Predlog za vključitev novih snovi temelji na pregledu, pri katerem so bili upoštevani tveganje, ki ga predstavlja približno 2000 snovi glede na njihovo koncentracijo v površinskih vodah, ter njihova strupenost, proizvodnja in uporaba. Na podlagi predlagane klasifikacije bi bilo treba emisije v vodo šestih od petnajstih novih prednostnih snovi postopno prepovedati v roku 20-ih let. Predlog vsebuje tudi strožje standarde za štiri snovi, ki so trenutno pod nadzorom, in zahtevo po postopni prepovedi emisij dveh drugih snovi, ki sta že na seznamu.

Dodatne predlagane prednostne snovi so:

  • snovi v fitofarmacevtskih sredstvih: aklonifen, bifenoks, cipermetrin, dikofol, heptaklor, kvinoksifen;

  • snovi, ki se uporabljajo v biocidnih pripravkih: cibutrin, diklorvos, terbutrin;

  • industrijski kemikaliji: perfluorooktan sulfonska kislina (PFOS), heksabromociklododekan (HBCDD);

  • stranski proizvodi izgorevanja: dioksin in dioksinom podobni PCB-ji;

  • farmacevtske snovi: 17 alfa-etinilestradiol (EE2), 17 beta-estradiol (E2), diklofenak.

Farmacevtske snovi so predlagane prvič. Predlog ne postavlja pod vprašaj njihove medicinske vrednosti, vendar obravnava možne škodljive vplive njihove prisotnosti v vodnem okolju. Koncentracije, ki presegajo predlagane standarde, lahko na primer vplivajo na zdravje rib, zmanjšujejo uspešnost reprodukcije in škodijo drugim živim organizmom. Naša ozaveščenost o vplivu farmacevtskih snovi na okolje se je v zadnjih letih močno povečala in predlog temelji na najnovejših znanstvenih spoznanjih.

Komisija predlaga tudi izboljšave pri spremljanju in sporočanju kemičnih onesnaževal v vodi ter mehanizem za pridobivanje kakovostnejših informacij o koncentracijah drugih onesnaževal, ki bi jih bilo morda treba v prihodnje nadzirati na ravni EU. Predlog Komisije spremlja poročilo Evropskega parlamenta in Sveta o izsledkih pregleda obstoječega seznama nadzorovanih snovi.

Naslednji koraki

Komisija predlaga, da se revidiran seznam vključi v direktivo, ki spreminja okvirno direktivo o vodah in direktivo o okoljskih standardih kakovosti. Predlog bo v razpravo in sprejetje predložen Svetu in Parlamentu.

Države članice morajo praviloma za nove prednostne snovi doseči okoljske standarde kakovosti do leta 2021 (rok drugega načrta upravljanja povodij). V določenih primerih so možni daljši roki, če so izpolnjeni pogoji za izjeme, določeni v okvirni direktivi o vodah.

Ozadje

Glavni cilj vodne politike EU je zagotoviti, da je v celotni EU na voljo zadostna količina vode dobre kakovosti ter da se učinkoviteje izrablja za potrebe ljudi in industrije ter zaščito okolja. Leta 2000 je okvirna direktiva o vodah določila pravni okvir za varovanje in ohranjanje čistih voda po vsej Evropi ter zagotavljanje njihove dolgoročne in trajnostne rabe. Splošni cilj okvirne direktive je, da se do leta 2015 zagotovi dobro stanje vseh voda, na primer jezer, rek, potokov in podtalnice.

Člen 16 okvirne direktive o vodah določa „strategije za preprečevanje onesnaževanja vode“ in ukrepe, ki jih je treba sprejeti. Prvi ukrep je bila priprava prvega seznama prednostnih snovi leta 2001, ki je postal Priloga X k okvirni direktivi.

Revizija seznama, ki jo je bilo treba opraviti v skladu z okvirno direktivo o vodah in direktivo o okoljskih standardih kakovosti, je trajala več kot tri leta zaradi obširne tehnične analize, ki jo je bilo treba opraviti za ugotavljanje morebitnih novih prednostnih snovi in določanje okoljskih standardov kakovosti zanje.

Izmed dodatnih 15 snovi, so naslednje predlagane kot prednostne nevarne snovi: dikofol, kvinoksifen, PFOS, heptaklor, HBCDD, dioksin in dioksinom podobni PCB-ji. Snovi, ki so že na seznamu, vendar bi zanje veljali strožji standardi, so: bromirani difeniletri, fluoranten, nikelj, poliaromatski ogljikovodiki. Dve obstoječi snovi, ki bosta postali prednostni nevarni snovi, sta dietilheksilftalat in trifluralin.

Dodatne informacije:

Predlog revidirane direktive Evropskega parlamenta in Sveta o prednostnih snoveh na področju kakovosti vode:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/pri_substances.htm

Glej tudi MEMO/12/59

Glej tudi:

Kemikalije v vodi (spletna stran Europa):

http://ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/pri_substances.htm

Seznam sedanjih prednostnih snovi:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001D2455:sl:NOT

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001D2455:EN:NOT

Sedanja direktiva o prednostnih snoveh (Direktiva 2008/105/ES):

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0105:sl:NOT

Kontakta :

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar