Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Životné prostredie a voda: návrh na zníženie rizík v oblasti znečistenia vôd

Brusel, 31. januára 2012 – Zlepšovanie kvality vody v EÚ by mohlo byť ohrozené novými formami chemického znečistenia. Komisia navrhuje, aby sa na zoznam 33 znečisťujúcich látok, ktoré sa monitorujú a kontrolujú v povrchových vodách EÚ, doplnilo ďalších 15 chemikálií. Ide o ďalší krok smerom k zlepšeniu kvality našich riek, jazier a pobrežných vôd. Medzi spomínaných 15 látok patria priemyselné chemikálie, ako aj látky používané v biocídoch, farmaceutikách a prípravkoch na ochranu rastlín. Vybrané boli na základe vedeckých dôkazov, podľa ktorých môžu predstavovať závažné zdravotné riziká.

Janez Potočnik, komisár pre životné prostredie, povedal: „Znečistenie vôd je jednou z environmentálnych obáv, ktoré občania EÚ spomínajú najčastejšie. Osobne vítam tento vývoj, lebo jasným spôsobom reaguje na očakávania našich občanov. Týchto 15 ďalších chemikálií je potrebné monitorovať a kontrolovať, aby sa zaistilo, že neohrozia životné prostredie alebo ľudské zdravie.“

Aktualizovanie zoznamu sa dosiahne prostredníctvom revízie smernice o prioritných látkach v oblasti kvality vody. Novonavrhované látky sú výsledkom prehodnotenia, v rámci ktorého sa posudzovali riziká vyplývajúce z prítomnosti rôznych úrovní približne 2 000 látok v povrchových vodách, ako aj ich nebezpečnosti, výroby a používania. Pri šiestich z 15 nových prioritných látok sa v navrhovanej klasifikácii bude vyžadovať postupné ukončenie ich vypúšťania do vôd počas nasledujúcich 20 rokov. Návrh zahŕňa aj prísnejšie štandardy pre štyri v súčasnosti kontrolované látky, ako aj požiadavku postupného ukončovania vypúšťania dvoch ďalších látok, ktoré sú už na zozname.

Navrhovanými 15 dodatočnými prioritnými látkami sú:

  • Prípravky na ochranu rastlín s obsahom týchto látok: aklonifen, bifenox, cypermetrín, dikofol, heptachlór, chinoxyfén

  • Látky používané v biocídnych výrobkoch: cybutrín, dichlórvos, terbutrín

  • Priemyselné chemikálie: kyselina perfluóroktán-sulfónová (PFOS), hexabrómcyklododekán (HBCDD)

  • Vedľajšie produkty spaľovania: dioxín a PCB podobné dioxínom

  • Farmaceutiká s obsahom týchto látok: 17-alfa-etinylestrádiol (EE2), 17-beta-estrádiol (E2), diklofenak

Farmaceutiká sú navrhnuté po prvýkrát. Návrh nespochybňuje medicínsku hodnotu týchto látok, rieši len potenciálne škodlivé účinky ich prítomnosti vo vodnom prostredí. Koncentrácie prekračujúce navrhované normy môžu negatívne ovplyvňovať zdravie rýb, napr. znížiť úspešnosť ich reprodukcie, a zároveň škodiť iným živým organizmom. Naša informovanosť o vplyvoch farmaceutík na životné prostredie sa v ostatných rokoch výrazne zvýšila a návrh je založený na najnovších vedeckých poznatkoch.

Komisia zároveň navrhuje zlepšiť monitorovanie a nahlasovanie chemických znečisťujúcich látok vo vode, ako aj mechanizmus získavania kvalitnejších informácií o koncentráciách iných znečisťujúcich látok, ktoré bude možno treba v budúcnosti kontrolovať na úrovni EÚ. K návrhu Komisie je pripojená správa Európskemu parlamentu a Rade o výsledku prehodnotenia existujúceho zoznamu kontrolovaných látok.

Ďalšie kroky

Revidovaný zoznam Komisia navrhuje v rámci smernice, ktorou sa mení a dopĺňa rámcová smernica o vode (RSoV) a smernica o environmentálnych normách kvality (SoENK). Návrh sa na diskusiu a prijatie posunie Rade a Parlamentu.

Pravidlom je, že členské štáty musia environmentálne normy kvality pre nové prioritné látky splniť do roku 2021 (čo je termín druhého plánu manažmentu povodia). V konkrétnych prípadoch sú možné dlhšie lehoty, ak sú prípustné podmienky pre výnimky stanovené v RSoV.

Kontext

Hlavným zámerom vodnej politiky EÚ je zabezpečiť, aby v celej EÚ bolo dostupné dostatočné množstvo kvalitnej vody a aby sa používala efektívnejším spôsobom na uspokojenie potrieb ľudí a podnikov, ako aj na ochranu životného prostredia. Rámcovou smernicou o vode sa v roku 2000 ustanovil právny základ na ochranu a obnovu čistej vody v celej Európe a na zabezpečenie jej dlhodobého a udržateľného využívania. Všeobecným cieľom RSoV je zabezpečiť do roku 2015 dobrý stav všetkých vôd, či už ide o jazerá, rieky, potoky či kolektory podzemnej vody.

V článku 16 RSoV sa ustanovujú „stratégie zabraňujúce znečisteniu vôd“, v ktorých sa opisujú opatrenia, ktoré sa majú prijať. Prvým krokom bolo zostavenie prvého zoznamu prioritných látok v roku 2001, ktorý sa stal prílohou X k RSoV.

Prehodnotenie tohto zoznamu podľa požiadaviek RSoV a SoENK trvalo viac než tri roky, pretože na identifikáciu možných nových prioritných látok a stanovenie environmentálnych noriem kvality bola potrebná rozsiahla odborná analýza.

Z uvedených 15 dodatočných látok sa za prioritné nebezpečné látky navrhujú tieto: dikofol, chinoxyfén, PFOS, heptachlór, HBCDD, dioxín a PCB podobné dioxínom. Látky, ktoré už figurujú na zozname, ale ktoré majú podliehať prísnejším normám, sú tieto: brómované difenylétery, fluorantén, nikel, polyaromatické uhľovodíky (PAH). Dvoma existujúcimi látkami, ktoré sa majú stať prioritnými nebezpečnými látkami, sú dietylhexylftalát a trifluralín.

Ďalšie informácie:

Návrh na revíziu smernice Európskeho parlamentu a Rady o prioritných látkach v oblasti kvality vody:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/pri_substances.htm

Pozri aj MEMO/12/59

Pozri aj:

Chemikálie vo vode (webová lokalita Europa):

http://ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/pri_substances.htm

Zoznam súčasných prioritných látok:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001D2455:SK:NOT

Súčasná smernica o prioritných látkach (smernica 2008/105/ES)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0105:SK:NOT

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar