Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Aplinka ir vanduo. Pasiūlymas mažinti vandens taršos pavojų

Briuselis, Jan 31, 2012. Naujo pavidalo cheminė tarša gali kelti grėsmę ES vandens kokybės gerėjimui. Komisija siūlo į 33 ES paviršiaus vandenyse stebimų ir kontroliuojamų teršalų sąrašą papildyti 15 cheminių medžiagų. Taip dar labiau siekiama pagerinti mūsų upių, ežerų ir pakrantės vandenų kokybę. Šios 15 medžiagų yra pramoninės cheminės medžiagos, taip pat biociduose, medikamentuose ir augalų apsaugos produktuose naudojamos medžiagos. Šios medžiagos pasirinktos remiantis moksliniais galimo rimto pavojaus sveikatai įrodymais.

Už aplinką atsakingas Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Vandens tarša yra viena dažniausiai ES piliečių minimų aplinkos problemų. Aš palankiai vertinu šį žingsnį – akivaizdu, kad jis atitinka žmonių lūkesčius. Norint užtikrinti, kad šios 15 papildomų cheminių medžiagų nekeltų pavojaus aplinkai ar žmonių sveikatai, reikia vykdyti jų stebėseną ir kontrolę.“

Sąrašas bus atnaujintas persvarstant Direktyvą dėl vandens kokybės srities prioritetinių medžiagų. Naujai pasiūlytos medžiagos atrinktos atliekant peržiūrą, per kurią buvo svarstomas maždaug 2000 medžiagų keliamas pavojus, atsižvelgiant į jų kiekį paviršiaus vandenyse, pavojingumą, gamybą ir naudojimą. Pagal siūlomą klasifikaciją šešias iš 15 naujų prioritetinių medžiagų turėtų būti laipsniškai nustota išmesti į vandenį per 20 metų. Pasiūlyme taip pat pateikiami griežtesni šiuo metu kontroliuojamų medžiagų standartai ir reikalavimas palaipsniui nustoti išmesti dvi kitas sąraše jau esančias medžiagas.

Pasiūlytos šios 15 papildomų prioritetinių medžiagų:

  • augalų apsaugos produktų medžiagos: aklonifenas, bifenoksas, cipermetrinas, dikofolis, heptachloras, kvinoksifenas;

  • biocidiniuose produktuose naudojamos medžiagos: cibutrinas, dichlorvosas, terbutrinas;

  • pramoninės cheminės medžiagos: perfluoroktano sulfoninė rūgštis (PFOS), heksabromciklododekanas (HBCDD);

  • šalutiniai degimo produktai: dioksinas ir į dioksinus panašūs PCB;

  • farmacinės medžiagos: 17α-etinilestradiolis (EE2), 17β-estradiolis (E2), diklofenakas.

Įtraukti medikamentus siūloma pirmą kartą. Tai nereiškia, kad abejojama gydomąja šių medžiagų verte – pasiūlyme atsižvelgiama į galimą žalingą jų egzistavimo vandens aplinkoje poveikį. Šios medžiagos, jei jų koncentracija viršija siūlomą standartą, gali turėti įtakos žuvų sveikatai, pavyzdžiui, pakenkti sėkmingam jų veisimuisi ir kitiems gyviems organizmams. Pastaraisiais metais įgijome gerokai daugiau informacijos apie medikamentų poveikį aplinkai, todėl pasiūlymas grindžiamas naujausiomis mokslo žiniomis.

Komisija taip pat pasiūlė, kaip patobulinti cheminių vandens teršalų stebėseną ir ataskaitų teikimą, taip pat mechanizmą, kurį taikant galima gauti daugiau informacijos apie kitų teršalų, kuriuos gali prireikti ES lygmeniu kontroliuoti ateityje, koncentracijas. Prie Komisijos pasiūlymo pridedama Europos Parlamentui ir Tarybai skirta dabartinio kontroliuojamų medžiagų sąrašo peržiūros rezultatų ataskaita.

Tolesni veiksmai

Peržiūrėtą sąrašą Komisija siūlo įtraukti į direktyvą, kuria iš dalies keičiamos Vandens pagrindų direktyva (VPD) ir Aplinkos kokybės standartų direktyva (AKSD). Pasiūlymas bus pateiktas Tarybai ir Parlamentui aptarti ir priimti.

Dauguma atvejų valstybės narės naujų prioritetinių medžiagų aplinkos kokybės standartus turi įgyvendinti iki 2021 m. (2-ojo upių baseinų valdymo plano galutinis terminas). Tam tikrais atvejais, kai tenkinamos VPD nustatytos išimčių sąlygos, terminai gali būti ilgesni.

Pagrindiniai faktai

Pagrindinis ES vandens politikos tikslas – užtikrinti, kad visoje ES būtų galima gauti pakankamai geros kokybės vandens ir kad vanduo būtų veiksmingiau naudojamas žmonių ir verslo poreikiams tenkinti, taip pat aplinkos apsaugos reikmėms. 2000 m. Vandens pagrindų direktyva (VPD) sukurtas teisinis švaraus vandens apsaugos ir atkūrimo visoje Europoje pagrindas, kuriuo užtikrinamas ilgalaikis ir tausus to vandens naudojimas. Bendras VPD tikslas – pasiekti, kad iki 2015 m. visas vanduo (pavyzdžiui, ežerai, upės, upeliai ir požeminiai vandeningieji sluoksniai) būtų geros kokybės.

VPD 16 straipsnyje nustatytos kovos su vandens tarša strategijos ir nurodyti veiksmai, kurių reikia imtis. Pirmasis veiksmas buvo pirmojo prioritetinių medžiagų sąrašo, kuris tapo VPD X priedu, sudarymas 2001 m.

Šio sąrašo peržiūra, kuri turėjo būti atlikta pagal VPD ir AKSD, užtruko ilgiau nei trejus metus, nes nustatant galimas naujas prioritetines medžiagas ir sudarant jų aplinkos kokybės standartus (AKS) reikėjo atlikti išsamią techninę analizę.

Iš 15 papildomų medžiagų kaip prioritetinės pavojingos medžiagos siūlomos šios: dikofolis, kvinoksifenas, PFOS, heptachloras, HBCDD, dioksinas ir į dioksinus panašūs PCB. Griežtesni standartai būtų taikomi šioms sąraše jau esančioms medžiagoms: bromintiems difenileteriams, fluorantenui, nikeliui, poliaromatiniams angliavandeniliams (PAA). Dvi sąraše esančios medžiagos – dietilheksilftalatas ir trifluralinas – taptų prioritetinėmis pavojingomis medžiagomis.

Daugiau informacijos rasite

Persvarstytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vandens kokybės srities prioritetinių medžiagų pasiūlyme

http://ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/pri_substances.htm

Dar žr. MEMO/12/59

Dar žr.

Cheminės medžiagos vandenyje (svetainė „Europa“)

http://ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/pri_substances.htm

Dabartinių prioritetinių medžiagų sąrašas

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001D2455:lt:NOT

Dabartinė direktyva dėl prioritetinių medžiagų (Direktyva 2008/105/EB)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0105:lt:NOT

Asmenys ryšiams:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar