Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Ympäristö ja vesi: ehdotus vesien pilaantumisriskien vähentämiseksi

Bryssel 31. tammikuu 2012 – Veden laadun parantuminen saattaa olla EU:ssa uhattuna kemiallisen pilaantumisen uusien muotojen johdosta. Komissio ehdottaa 15 kemikaalin lisäämistä niiden 33 pilaavan aineen luetteloon, joita seurataan ja valvotaan EU:n pintavesissä. Tällä tavoin EU ottaa jälleen askeleen kohti joki-, järvi- ja rannikkovesiemme laadun parantamista. Mainittuihin 15 aineeseen kuuluu niin teollisuuskemikaaleja kuin biosideissa, lääkkeissä ja kasvinsuojeluvalmisteissa käytettäviä aineita. Niiden valinta perustuu tieteelliseen näyttöön siitä, että ne voivat aiheuttaa merkittäviä riskejä terveydelle.

Ympäristöasioista vastaavan komission jäsenen Janez Potočnikin mukaan vesien pilaantuminen on yksi EU:n kansalaisia eniten huolestuttavia ympäristökysymyksiä. "Tämä on tervetullut ehdotus, sillä se vastaa selvästi kansalaisten odotuksiin. Näitä 15 kemikaalia on tarpeen seurata ja valvoa, jotta voidaan varmistaa, etteivät ne aiheuta vaaraa ympäristölle tai ihmisten terveydelle", Potočnik sanoi.

Luetteloa päivitetään tarkistamalla prioriteettiaineita veden laadun alalla koskevaa direktiiviä. Luetteloon lisättäväksi ehdotetut aineet perustuvat tarkasteluun, jossa käsiteltiin noin 2 000 aineen aiheuttamia riskejä ottaen huomioon niiden pitoisuudet pintavesissä sekä niiden vaarallisuus, tuotanto ja käyttö. Ehdotetussa luokittelussa edellytetään, että 15:stä uudesta prioriteettiaineesta kuuden aineen päästöt vesistöihin lopetetaan vaiheittain 20 vuoden kuluessa. Ehdotuksessa esitetään myös tiukempia vaatimuksia neljälle nykyisellään valvottavalle aineelle ja edellytetään kahden muun jo luetteloon kuuluvan aineen päästöjen lopettamista vaiheittain.

Ehdotetut 15 uutta prioriteettiainetta ovat seuraavat:

  • kasvinsuojeluaineet: aklonifeeni, bifenoksi, sypermetriini, dikofoli, heptakloori, kinoksifeeni

  • biosidituotteissa käytettävät aineet: sybutryyni, diklorvossi, terbutryyni

  • teollisuuskemikaalit: perfluorioktaanisulfonihappo (PFOS), heksabromisyklododekaani (HBCDD)

  • palamisen sivutuotteet: dioksiini ja dioksiinin kaltaiset PCB-yhdisteet

  • lääkeaineet: 17-alfa-etinyyliestradioli (EE2), 17-beeta-estradioli (E2), diklofenaakki.

Lääkeaineita ehdotetaan luetteloon nyt ensimmäistä kertaa. Ehdotuksessa ei kyseenalaisteta näiden aineiden lääkinnällistä arvoa vaan tarkastellaan mahdollisia haittavaikutuksia, joita liittyy niiden esiintymiseen vesiympäristössä. Ehdotettuja raja-arvoja suuremmat pitoisuudet voivat vaikuttaa kalojen terveyteen esimerkiksi alentamalla lisääntymisen onnistumisprosenttia ja vahingoittamalla muita eläviä organismeja. Tietoisuus lääkeaineiden vaikutuksista ympäristöön on kasvanut merkittävästi viime vuosina, ja ehdotus perustuu tuoreimpaan tutkimustietoon.

Lisäksi komissio ehdottaa parannuksia vesissä olevien kemiallisten pilaavien aineiden seurantaan ja niistä raportointiin sekä menettelyä parempien tietojen saamiseksi sellaisten muiden pilaavien aineiden pitoisuuksista, joita saatetaan joutua valvomaan tulevaisuudessa EU:n tasolla. Komission ehdotuksen liitteenä on Euroopan parlamentille ja neuvostolle osoitettu raportti nykyistä valvottavien aineiden luetteloa koskevan tarkistamisen tuloksista.

Jatkotoimet

Komissio ehdottaa, että tarkistettu luettelo sisällytetään direktiiviin, jolla muutetaan vesipuitedirektiiviä ja ympäristönlaatunormeja koskevaa direktiiviä. Ehdotus toimitetaan seuraavaksi neuvostolle ja parlamentille keskusteltavaksi ja hyväksyttäväksi.

Jäsenvaltioiden on periaatteessa täytettävä uusia prioriteettiaineita koskevat ympäristönlaatunormit vuoteen 2021 mennessä (toisen vesipiirin hoitosuunnitelman määräaika). Pidemmät määräajat ovat erityistapauksissa mahdollisia, jos vesipuitedirektiivissä asetetut poikkeuksia koskevat edellytykset täyttyvät.

Tausta

EU:n vesipolitiikan tärkeimpänä tavoitteena on varmistaa, että kaikkialla EU:ssa on saatavilla riittävästi hyvälaatuista vettä, jota käytetään aiempaa tehokkaammin ihmisten ja yritysten tarpeisiin sekä ympäristönsuojeluun. Vuonna 2000 annetulla vesipuitedirektiivillä luotiin oikeudellinen perusta puhtaan veden suojelemiseksi ja palauttamiseksi kaikkialla Euroopassa sekä veden kestävän käytön varmistamiseksi pitkällä aikavälillä. Vesipuitedirektiivin yleistavoite on saattaa kaikki vesistöt – esimerkiksi järvet, joet, purot ja pohjavesivarat – hyvään kuntoon vuoteen 2015 mennessä.

Vesipuitedirektiivin 16 artiklassa vahvistetaan "Strategiat vesien pilaantumisen ehkäisemiseksi" ja esitetään toimenpiteet, jotka on toteutettava. Ensimmäinen toimenpide oli laatia prioriteettiaineiden ensimmäinen luettelo, josta tuli vesipuitedirektiivin liite X.

Vesipuitedirektiivissä ja ympäristönlaatunormeja koskevassa direktiivissä vaadittu luettelon tarkistaminen on kestänyt yli kolme vuotta. Tämä johtuu niistä laajoista teknisistä analyyseistä, joita vaaditaan mahdollisten uusien prioriteettiaineiden tunnistamiseksi ja ympäristönlaatunormien vahvistamiseksi niille.

Ehdotetaan, että 15:stä uudesta aineesta seuraavat luokitellaan vaarallisiksi prioriteettiaineiksi: dikofoli, kinoksifeeni, PFOS, heptakloori, HBCDD, dioksiini ja dioksiinin kaltaiset PCB-yhdisteet. Luettelossa jo olevat aineet, joiden osalta ehdotetaan tiukempia vaatimuksia, ovat bromatut difenyylieetterit, fluoranteeni, nikkeli ja polyaromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet). Kaksi luetteloon jo sisältyvää ainetta, jotka olisi luokiteltava vaarallisiksi prioriteettiaineiksi, ovat dietyyliheksyyliftalaatti ja trifluraliini.

Lisätietoja:

Ehdotus prioriteettiaineita veden laadun alalla koskevaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston tarkistetuksi direktiiviksi:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/pri_substances.htm

Katso myös MEMO/12/59

Ks. myös

Vesistöjen kemikaalit (Europa-sivusto)

http://ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/pri_substances.htm

Nykyinen prioriteettiaineiden luettelo:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001D2455:FI:NOT

Prioriteettiaineita koskeva voimassa oleva direktiivi (direktiivi 2008/105/EY)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0105:FI:NOT

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar